Psalms chapter 141 קרפ םילהת .ךל-יארקב ילוק הניזאה יל השוח ךיתארק הוהי דודל רומזמ 1 .ברע-תחנמ יפכ תאשמ ךינפל תרטק יתלפת ןוכת 2 .יתפש לד-לע הרצנ יפל הרמש הוהי התיש 3 -לבו ןוא-ילעפ םישיא-תא עשרב תוללע ללועתהל ער רבדל יבל-טת-לא 4 .םהימענמב םחלא יתלפתו דוע-יכ ישאר יני-לא שאר ןמש ינחיכויו דסח קידצ-ינמלהי 5 .םהיתוערב .ומענ יכ ירמא ועמשו םהיטפש עלס-ידיב וטמשנ 6 .לואש יפל ונימצע ורזפנ ץראב עקבו חלפ ומכ 7 .ישפנ רעת-לא יתיסח הכב יניע ינדא הוהי ךילא יכ 8 .ןוא ילעפ תושקמו יל ושקי חפ ידימ ינרמש 9 .רובעא-דע יכנא דחי םיעשר וירמכמב ולפי 10