Psalms chapter 142 קרפ םילהת .הלפת הרעמב ותויהב דודל ליכשמ 1 .ןנחתא הוהי-לא ילוק קעזא הוהי-לא ילוק 2 .דיגא וינפל יתרצ יחיש וינפל ךפשא 3 .יל חפ ונמט ךלהא וז-חראב יתביתנ תעדי התאו יחור ילע ףטעתהב 4 .ישפנל שרוד ןיא ינממ סונמ דבא ריכמ יל-ןיאו הארו ןימי טיבה 5 .םייחה ץראב יקלח יסחמ התא יתרמא הוהי ךילא יתקעז 6 .ינממ וצמא יכ יפדרמ ינליצה דאמ יתולד-יכ יתנר-לא הבישקה 7 .ילע למגת יכ םיקידצ ורתכי יב ךמש-תא תודוהל ישפנ רגסממ האיצוה 8