Psalms chapter 143 קרפ םילהת יננע ךתנמאב ינונחת-לא הניזאה יתלפת עמש הוהי דודל רומזמ 1 .ךתקדצב .יח-לכ ךינפל קדצי-אל יכ ךדבע-תא טפשמב אובת-לאו 2 .םלוע יתמכ םיכשחמב ינבישוה יתיח ץראל אכד ישפנ ביוא ףדר יכ 3 .יבל םמותשי יכותב יחור ילע ףטעתתו 4 .חחושא ךידי השעמב ךלעפ-לכב יתיגה םדקמ םימי יתרכז 5 .הלס ךל הפיע-ץראכ ישפנ ךילא ידי יתשרפ 6 ידרי-םע יתלשמנו ינממ ךינפ רתסת-לא יחור התלכ הוהי יננע רהמ 7 .רוב ךילא-יכ ךלא וז-ךרד ינעידוה יתחטב ךב-יכ ךדסח רקבב ינעימשה 8 .ישפנ יתאשנ .יתסכ ךילא הוהי יביאמ ינליצה 9 .רושימ ץראב ינחנת הבוט ךחור יהולא התא-יכ ךנוצר תושעל ינדמל 10 .ישפנ הרצמ איצות ךתקדצב יניחת הוהי ךמש-ןעמל 11 .ךדבע ינא יכ ישפנ יררצ-לכ תדבאהו יביא תימצת ךדסחבו 12