Psalms chapter 144 קרפ םילהת .המחלמל יתועבצא ברקל ידי דמלמה ירוצ הוהי ךורב דודל 1 .יתחת ימע דדורה יתיסח ובו ינגמ יל יטלפמו יבגשמ יתדוצמו ידסח 2 .והבשחתו שונא-ןב והעדתו םדא-המ הוהי 3 .רבוע לצכ וימי המד לבהל םדא 4 .ונשעיו םירהב עג דרתו ךימש-טה הוהי 5 .םמהתו ךיצח חלש םציפתו קרב קורב 6 .רכנ ינב דימ םיבר םיממ ינליצהו ינצפ םורממ ךידי חלש 7 .רקש ןימי םנימיו אוש-רבד םהיפ רשא 8 .ךל-הרמזא רושע לבנב ךל הרישא שדח ריש םיהלא 9 .הער ברחמ ודבע דוד-תא הצופה םיכלמל העושת ןתונה 10 .רקש ןימי םנימיו אוש-רבד םהיפ רשא רכנ-ינב דימ ינליצהו ינצפ 11 תינבת תובטחמ תיוזכ וניתונב םהירוענב םילדגמ םיעטנכ ונינב רשא 12 .לכיה תובברמ תופילאמ וננואצ ןז-לא ןזמ םיקיפמ םיאלמ וניוזמ 13 .וניתוצוחב .וניתבחרב החוצ ןיאו תאצוי ןיאו ץרפ-ןיא םילבסמ וניפולא 14 .ויהלא הוהיש םעה ירשא ול הככש םעה ירשא 15