Psalms chapter 145 קרפ םילהת .דעו םלועל ךמש הכרבאו ךלמה יהולא ךממורא דודל הלהת 1 .דעו םלועל ךמש הללהאו ךכרבא םוי-לכב 2 .רקח ןיא ותלדגלו דאמ ללהמו הוהי לודג 3 .ודיגי ךיתרובגו ךישעמ חבשי רודל רוד 4 .החישא ךיתואלפנ ירבדו ךדוה דובכ רדה 5 .הנרפסא ךיתלודגו ורמאי ךיתארונ זוזעו 6 .וננרי ךתקדצו ועיבי ךבוט-בר רכז 7 .דסח-לדגו םיפא ךרא הוהי םוחרו ןונח 8 .וישעמ-לכ-לע וימחרו לכל הוהי-בוט 9 .הכוכרבי ךידיסחו ךישעמ-לכ הוהי ךודוי 10 .ורבדי ךתרובגו ורמאי ךתוכלמ דובכ 11 .ותוכלמ רדה דובכו ויתרובג םדאה ינבל עידוהל 12 .רודו רוד-לכב ךתלשממו םימלע-לכ תוכלמ ךתוכלמ 13 .םיפופכה-לכל ףקוזו םילפנה-לכל הוהי ךמוס 14 .ותעב םלכא-תא םהל-ןתונ התאו ורבשי ךילא לכ-יניע 15 .ןוצר יח-לכל עיבשמו ךדי-תא חתופ 16 .וישעמ-לכב דיסחו ויכרד-לכב הוהי קידצ 17 .תמאב והארקי רשא לכל ויארק-לכל הוהי בורק 18 .םעישויו עמשי םתעוש-תאו השעי ויארי-ןוצר 19 .דימשי םיעשרה-לכ תאו ויבהא-לכ-תא הוהי רמוש 20 .דעו םלועל ושדק םש רשב-לכ ךרביו יפ-רבדי הוהי תלהת 21