Psalms chapter 146 קרפ םילהת .הוהי-תא ישפנ יללה הי-וללה 1 .ידועב יהלאל הרמזא ייחב הוהי הללהא 2 .העושת ול ןיאש םדא-ןבב םיבידנב וחטבת-לא 3 .ויתנתשע ודבא אוהה םויב ותמדאל בשי וחור אצת 4 .ויהלא הוהי-לע ורבש ורזעב בקעי לאש ירשא 5 .םלועל תמא רמשה םב-רשא-לכ-תאו םיה-תא ץראו םימש השע 6 .םירוסא ריתמ הוהי םיבערל םחל ןתנ םיקושעל טפשמ השע 7 .םיקידצ בהא הוהי םיפופכ ףקז הוהי םירוע חקפ הוהי 8 .תועי םיעשר ךרדו דדועי הנמלאו םותי םירג-תא רמש הוהי 9 .הי-וללה רדו רדל ןויצ ךיהלא םלועל הוהי ךלמי 10