Psalms chapter 147 קרפ םילהת .הלהת הואנ םיענ-יכ וניהלא הרמז בוט-יכ הי וללה 1 .סנכי לארשי יחדנ הוהי םלשורי הנוב 2 .םתובצעל שבחמו בל ירובשל אפרה 3 .ארקי תומש םלכל םיבכוכל רפסמ הנומ 4 .רפסמ ןיא ותנובתל חכ-ברו ונינודא לודג 5 .ץרא-ידע םיעשר ליפשמ הוהי םיונע דדועמ 6 .רונכב וניהלאל ורמז הדותב הוהיל ונע 7 .ריצח םירה חימצמה רטמ ץראל ןיכמה םיבעב םימש הסכמה 8 .וארקי רשא ברע ינבל המחל המהבל ןתונ 9 .הצרי שיאה יקושב-אל ץפחי סוסה תרובגב אל 10 .ודסחל םילחימה-תא ויארי-תא הוהי הצור 11 .ןויצ ךיהלא יללה הוהי-תא םלשורי יחבש 12 .ךברקב ךינב ךרב ךירעש יחירב קזח-יכ 13 .ךעיבשי םיטח בלח םולש ךלובג-םשה 14 .ורבד ץורי הרהמ-דע ץרא ותרמא חלשה 15 .רזפי רפאכ רופכ רמצכ גלש ןתנה 16 .דמעי ימ ותרק ינפל םיתפכ וחרק ךילשמ 17 .םימ-ולזי וחור בשי םסמיו ורבד חלשי 18 .לארשיל ויטפשמו ויקח בקעיל ורבד דיגמ 19 .הי-וללה םועדי-לב םיטפשמו יוג-לכל ןכ השע אל 20