Psalms chapter 148 קרפ םילהת .םימורמב והוללה םימשה-ןמ הוהי-תא וללה הי וללה 1 .ואבצ-לכ והוללה ויכאלמ-לכ והוללה 2 .רוא יבכוכ-לכ והוללה חריו שמש והוללה 3 .םימשה לעמ רשא םימהו םימשה ימש והוללה 4 .וארבנו הוצ אוה יכ הוהי םש-תא וללהי 5 .רובעי אלו ןתנ-קח םלועל דעל םדימעיו 6 .תומהת-לכו םינינת ץראה-ןמ הוהי-תא וללה 7 .ורבד השע הרעס חור רוטיקו גלש דרבו שא 8 .םיזרא-לכו ירפ ץע תועבג-לכו םירהה 9 .ףנכ רופצו שמר המהב-לכו היחה 10 .ץרא יטפש-לכו םירש םימאל-לכו ץרא-יכלמ 11 .םירענ-םע םינקז תולותב-םגו םירוחב 12 .םימשו ץרא-לע ודוה ודבל ומש בגשנ-יכ הוהי םש-תא וללהי 13 .הי-וללה וברק-םע לארשי ינבל וידיסח-לכל הלהת ומעל ןרק םריו 14