Psalms chapter 150 קרפ םילהת .וזע עיקרב והוללה ושדקב לא-וללה הי וללה 1 .ולדג ברכ והוללה ויתרובגב והוללה 2 .רונכו לבנב והוללה רפוש עקתב והוללה 3 .בגועו םינמב והוללה לוחמו ףתב והוללה 4 .העורת ילצלצב והוללה עמש-ילצלצב והוללה 5 .הי-וללה הי ללהת המשנה לכ 6