Qohelet chapter 1 קרפ תלהק .םלשוריב ךלמ דוד-ןב תלהק ירבד 1 .לבה לכה םילבה לבה תלהק רמא םילבה לבה 2 .שמשה תחת למעיש ולמע-לכב םדאל ןורתי-המ 3 .תדמע םלועל ץראהו אב רודו ךלה רוד 4 .םש אוה חרוז ףאוש ומוקמ-לאו שמשה אבו שמשה חרזו 5 בש ויתביבס-לעו חורה ךלוה בבס בבוס ןופצ-לא בבוסו םורד-לא ךלוה 6 .gexd םיכלה םילחנהש םוקמ-לא אלמ ונניא םיהו םיה-לא םיכלה םילחנה-לכ 7 .תכלל םיבש םה םש אלמת-אלו תוארל ןיע עבשת-אל רבדל שיא לכוי-אל םיעגי םירבדה-לכ 8 .עמשמ ןזא .שמשה תחת שדח-לכ ןיאו השעיש אוה השענש-המו היהיש אוה היהש-המ 9 .וננפלמ היה רשא םימלעל היה רבכ אוה שדח הז-האר רמאיש רבד שי 10 םע ןורכז םהל היהי-אל ויהיש םינרחאל םגו םינשארל ןורכז ןיא 11 .הנרחאל ויהיש .םלשוריב לארשי-לע ךלמ יתייה תלהק ינא 12 אוה םימשה תחת השענ רשא-לכ לע המכחב רותלו שורדל יבל-תא יתתנו 13 .וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ ער ןינע .חור תוערו לבה לכה הנהו שמשה תחת ושענש םישעמה-לכ-תא יתיאר 14 .תונמהל לכוי-אל ןורסחו ןקתל לכוי-אל תועמ 15 -רשא-לכ לע המכח יתפסוהו יתלדגה הנה ינא רמאל יבל-םע ינא יתרבד 16 .תעדו המכח הברה האר יבלו םלשורי-לע ינפל היה אוה הז-םגש יתעדי תולכשו תוללוה תעדו המכח תעדל יבל הנתאו 17 .חור ןויער .בואכמ ףיסוי תעד ףיסויו סעכ-בר המכח ברב יכ 18