Qohelet chapter 2 קרפ תלהק .לבה אוה-םג הנהו בוטב הארו החמשב הכסנא אנ-הכל יבלב ינא יתרמא 1 .השע הז-המ החמשלו ללוהמ יתרמא קוחשל 2 דע תולכסב זחאלו המכחב גהנ יבלו ירשב-תא ןייב ךושמל יבלב יתרת 3 .םהייח ימי רפסמ םימשה תחת ושעי רשא םדאה ינבל בוט הז-יא הארא-רשא .םימרכ יל יתעטנ םיתב יל יתינב ישעמ יתלדגה 4 .ירפ-לכ ץע םהב יתעטנו םיסדרפו תונג יל יתישע 5 .םיצע חמוצ רעי םהמ תוקשהל םימ תוכרב יל יתישע 6 היה הברה ןאצו רקב הנקמ םג יל היה תיב-ינבו תוחפשו םידבע יתינק 7 .םלשוריב ינפל ויהש לכמ יל תורשו םירש יל יתישע תונידמהו םיכלמ תלגסו בהזו ףסכ-םג יל יתסנכ 8 .תודשו הדש םדאה ינב תגונעתו .יל הדמע יתמכח ףא םלשוריב ינפל היהש לכמ יתפסוהו יתלדגו 9 -יכ החמש-לכמ יבל-תא יתענמ-אל םהמ יתלצא אל יניע ולאש רשא לכו 10 .ילמע-לכמ יקלח היה-הזו ילמע-לכמ חמש יבל לבה לכה הנהו תושעל יתלמעש למעבו ידי ושעש ישעמ-לכב ינא יתינפו 11 .שמשה תחת ןורתי ןיאו חור תוערו ירחא אוביש םדאה המ יכ תולכסו תוללוהו המכח תוארל ינא יתינפו 12 .והושע רבכ-רשא תא ךלמה .ךשחה-ןמ רואה ןורתיכ תולכסה-ןמ המכחל ןורתי שיש ינא יתיארו 13 דחא הרקמש ינא-םג יתעדיו ךלוה ךשחב ליסכהו ושארב ויניע םכחה 14 .םלכ-תא הרקי זא ינא יתמכח המלו ינרקי ינא-םג ליסכה הרקמכ יבלב ינא יתרמאו 15 .לבה הז-םגש יבלב יתרבדו רתוי חכשנ לכה םיאבה םימיה רבכשב םלועל ליסכה-םע םכחל ןורכז ןיא יכ 16 .ליסכה-םע םכחה תומי ךיאו לבה לכה-יכ שמשה תחת השענש השעמה ילע ער יכ םייחה-תא יתאנשו 17 .חור תוערו היהיש םדאל ונחינאש שמשה תחת למע ינאש ילמע-לכ-תא ינא יתאנשו 18 .ירחא תחת יתמכחשו יתלמעש ילמע-לכב טלשיו לכס וא היהי םכחה עדוי ימו 19 .לבה הז-םג שמשה .שמשה תחת יתלמעש למעה-לכ לע יבל-תא שאיל ינא יתובסו 20 וננתי וב-למע אלש םדאלו ןורשכבו תעדבו המכחב ולמעש םדא שי-יכ 21 .הבר הערו לבה הז-םג וקלח .שמשה תחת למע אוהש ובל ןויערבו ולמע-לכב םדאל הוה-המ יכ 22 לבה הז-םג ובל בכש-אל הלילב-םג ונינע סעכו םיבאכמ וימי-לכ יכ 23 .אוה יתיאר הז-םג ולמעב בוט ושפנ-תא הארהו התשו לכאיש םדאב בוט-ןיא 24 .איה םיהלאה דימ יכ ip` .ינממ ץוח שוחי ימו לכאי ימ יכ 25 ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ וינפל בוטש םדאל יכ 26 .חור תוערו לבה הז-םג םיהלאה ינפל בוטל תתל סונכלו