Qohelet chapter 3 קרפ תלהק .םימשה תחת ץפח-לכל תעו ןמז לכל 1 .עוטנ רוקעל תעו תעטל תע תומל תעו תדלל תע 2 .תונבל תעו ץורפל תע אופרל תעו גורהל תע 3 .דוקר תעו דופס תע קוחשל תעו תוכבל תע 4 .קבחמ קחרל תעו קובחל תע םינבא סונכ תעו םינבא ךילשהל תע 5 .ךילשהל תעו רומשל תע דבאל תעו שקבל תע 6 .רבדל תעו תושחל תע רופתל תעו עורקל תע 7 .םולש תעו המחלמ תע אנשל תעו בהאל תע 8 .למע אוה רשאב השועה ןורתי-המ 9 .וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ רשא ןינעה-תא יתיאר 10 אצמי-אל רשא ילבמ םבלב ןתנ םלעה-תא םג ותעב הפי השע לכה-תא 11 .ףוס-דעו שארמ םיהלאה השע-רשא השעמה-תא םדאה .וייחב בוט תושעלו חומשל-םא יכ םב בוט ןיא יכ יתעדי 12 .איה םיהלא תתמ ולמע-לכב בוט הארו התשו לכאיש םדאה-לכ םגו 13 ףיסוהל ןיא וילע םלועל היהי אוה םיהלאה השעי רשא-לכ יכ יתעדי 14 .וינפלמ ואריש השע םיהלאהו ערגל ןיא ונממו .ףדרנ-תא שקבי םיהלאהו היה רבכ תויהל רשאו אוה רבכ היהש-המ 15 .עשרה המש קדצה םוקמו עשרה המש טפשמה םוקמ שמשה תחת יתיאר דועו 16 ץפח-לכל תע-יכ םיהלאה טפשי עשרה-תאו קידצה-תא יבלב ינא יתרמא 17 .םש השעמה-לכ לעו המהב-םהש תוארלו םיהלאה םרבל םדאה ינב תרבד-לע יבלב ינא יתרמא 18 .םהל המה הז תומ ןכ הז תומכ םהל דחא הרקמו המהבה הרקמו םדאה-ינב הרקמ יכ 19 .לבה לכה יכ ןיא המהבה-ןמ םדאה רתומו לכל דחא חורו .רפעה-לא בש לכהו רפעה-ןמ היה לכה דחא םוקמ-לא ךלוה לכה 20 איה תדריה המהבה חורו הלעמל איה הלעה םדאה ינב חור עדוי ימ 21 .ץראל הטמל ימ יכ וקלח אוה-יכ וישעמב םדאה חמשי רשאמ בוט ןיא יכ יתיארו 22 .וירחא היהיש המב תוארל ונאיבי