Qohelet chapter 4 קרפ תלהק תעמד הנהו שמשה תחת םישענ רשא םיקשעה-לכ-תא האראו ינא יתבשו 1 .םחנמ םהל ןיאו חכ םהיקשע דימו םחנמ םהל ןיאו םיקשעה .הנדע םייח המה רשא םייחה-ןמ ותמ רבכש םיתמה-תא ינא חבשו 2 רשא ערה השעמה-תא האר-אל רשא היה אל ןדע-רשא תא םהינשמ בוטו 3 .שמשה תחת השענ והערמ שיא-תאנק איה יכ השעמה ןורשכ-לכ תאו למע-לכ-תא ינא יתיארו 4 .חור תוערו לבה הז-םג .ורשב-תא לכאו וידי-תא קבח ליסכה 5 .חור תוערו למע םינפח אלממ תחנ ףכ אלמ בוט 6 .שמשה תחת לבה האראו ינא יתבשו 7 -אל ויניע-םג ולמע-לכל ץק ןיאו ול-ןיא חאו ןב םג ינש ןיאו דחא שי 8 ער ןינעו לבה הז-םג הבוטמ ישפנ-תא רסחמו למע ינא ימלו רשע עבשת .אוה .םלמעב בוט רכש םהל-שי רשא דחאה-ןמ םינשה םיבוט 9 ינש ןיאו לופיש דחאה וליאו ורבח-תא םיקי דחאה ולפי-םא יכ 10 .ומיקהל .םחי ךיא דחאלו םהל םחו םינש ובכשי-םא םג 11 .קתני הרהמב אל שלשמה טוחהו ודגנ ודמעי םינשה דחאה ופקתי-םאו 12 .דוע רהזהל עדי-אל רשא ליסכו ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט 13 .שר דלונ ותוכלמב םג יכ ךלמל אצי םירוסה תיבמ-יכ 14 דמעי רשא ינשה דליה םע שמשה תחת םיכלהמה םייחה-לכ-תא יתיאר 15 .ויתחת -יכ וב-וחמשי אל םינורחאה םג םהינפל היה-רשא לכל םעה-לכל ץק-ןיא 16 .חור ןויערו לבה הז-mb חבז םיליסכה תתמ עמשל בורקו םיהלאה תיב-לא ךלת רשאכ ךילגר רמש 17 .ער תושעל םיעדוי םניא-יכ