Qohelet chapter 5 קרפ תלהק םיהלאה יכ םיהלאה ינפל רבד איצוהל רהמי-לא ךבלו ךיפ-לע להבת-לא 1 .םיטעמ ךירבד ויהי ןכ-לע ץראה-לע התאו םימשב .םירבד ברב ליסכ לוקו ןינע ברב םולחה אב יכ 2 -רשא תא םיליסכב ץפח ןיא יכ ומלשל רחאת-לא םיהלאל רדנ רדת רשאכ 3 .םלש רדת .םלשת אלו רודתשמ רדת-אל רשא בוט 4 איה הגגש יכ ךאלמה ינפל רמאת-לאו ךרשב-תא איטחל ךיפ-תא ןתת-לא 5 .ךידי השעמ-תא לבחו ךלוק-לע םיהלאה ףצקי המל .ארי םיהלאה-תא יכ הברה םירבדו םילבהו תומלח ברב יכ 6 הבג יכ ץפחה-לע המתת-לא הנידמב הארת קדצו טפשמ לזגו שר קשע-םא 7 .םהילע םיהבגו רמש הבג לעמ .דבענ הדשל ךלמ איה לכב ץרא ןורתיו 8 .לבה הז-םג האובת אל ןומהב בהא-ימו ףסכ עבשי-אל ףסכ בהא 9 .ויניע תיאר-םא יכ הילעבל ןורשכ-המו הילכוא ובר הבוטה תוברב 10 חינמ ונניא רישעל עבשהו לכאי הברה-םאו טעמ-םא דבעה תנש הקותמ 11 .ןושיל ול .ותערל וילעבל רומש רשע שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי 12 .המואמ ודיב ןיאו ןב דילוהו ער ןינעב אוהה רשעה דבאו 13 ולמעב אשי-אל המואמו אבשכ תכלל בושי םורע ומא ןטבמ אצי רשאכ 14 .ודיב ךליש .חורל למעיש ול ןורתי-המו ךלי ןכ אבש תמע-לכ הלוח הער הז-םגו 15 .ףצקו וילחו הברה סעכו לכאי ךשחב וימי-לכ םג 16 -לכב הבוט תוארלו תותשלו-לוכאל הפי-רשא בוט ינא יתיאר-רשא הנה 17 .וקלח אוה-יכ םיהלאה ול-ןתנ-רשא ויח-ימי רפסמ שמשה-תחת למעיש ולמע ונממ לכאל וטילשהו םיסכנו רשע םיהלאה ול-ןתנ רשא םדאה-לכ םג 18 .איה םיהלא תתמ הז ולמעב חמשלו וקלח-תא תאשלו .ובל תחמשב הנעמ םיהלאה יכ וייח ימי-תא רכזי הברה אל יכ 19