Qohelet chapter 6 קרפ תלהק .םדאה-לע איה הברו שמשה תחת יתיאר רשא הער שי 1 לכמ ושפנל רסח ונניאו דובכו םיסכנו רשע םיהלאה ול-ןתי רשא שיא 2 הז ונלכאי ירכנ שיא יכ ונממ לכאל םיהלאה ונטילשי-אלו הואתי-רשא .אוה ער ילחו לבה -אל ושפנו וינש-ימי ויהיש ברו היחי תובר םינשו האמ שיא דילוי-םא 3 .לפנה ונממ בוט יתרמא ול התיה-אל הרובק-םגו הבוטה-ןמ עבשת .הסכי ומש ךשחבו ךלי ךשחבו אב לבהב-יכ 4 .הזמ הזל תחנ עדי אלו האר-אל שמש-םג 5 לכה דחא םוקמ-לא אלה האר אל הבוטו םימעפ םינש ףלא היח ולאו 6 .ךלוה .אלמת אל שפנה-םגו והיפל םדאה למע-לכ 7 .םייחה דגנ ךלהל עדוי ינעל-המ ליסכה-ןמ םכחל רתוי-המ יכ 8 .חור תוערו לבה הז-םג שפנ-ךלהמ םיניע הארמ בוט 9 םע ןידל לכוי-אלו םדא אוה-רשא עדונו ומש ארקנ רבכ היהש-המ 10 .ונממ ףיקתהש .םדאל רתי-המ לבה םיברמ הברה םירבד-שי יכ 11 רשא לצכ םשעיו ולבה ייח-ימי רפסמ םייחב םדאל בוט-המ עדוי-ימ יכ 12 .שמשה תחת וירחא היהי-המ םדאל דיגי-ימ