Qohelet chapter 7 קרפ תלהק .ודלוה םוימ תומה םויו בוט ןמשמ םש בוט 1 םדאה-לכ ףוס אוה רשאב התשמ תיב-לא תכלמ לבא-תיב-לא תכלל בוט 2 .ובל-לא ןתי יחהו .בל בטיי םינפ ערב-יכ קחשמ סעכ בוט 3 .החמש תיבב םיליסכ בלו לבא תיבב םימכח בל 4 .םיליסכ ריש עמש שיאמ םכח תרעג עמשל בוט 5 .לבה הז-םגו ליסכה קחש ןכ ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ 6 .הנתמ בל-תא דבאיו םכח ללוהי קשעה יכ 7 .חור-הבגמ חור-ךרא בוט ותישארמ רבד תירחא בוט 8 .חוני םיליסכ קיחב סעכ יכ סועכל ךחורב להבת-לא 9 המכחמ אל יכ הלאמ םיבוט ויה םינשארה םימיהש היה המ רמאת-לא 10 .הז-לע תלאש .שמשה יארל רתיו הלחנ-םע המכח הבוט 11 .הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו ףסכה לצב המכחה לצב יכ 12 .ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ-תא האר 13 םיהלאה השע הז-תמעל הז-תא םג האר הער םויבו בוטב היה הבוט םויב 14 .המואמ וירחא םדאה אצמי אלש תרבד-לע ךיראמ עשר שיו וקדצב דבא קידצ שי ילבה ימיב יתיאר לכה-תא 15 .ותערב .םמושת המל רתוי םכחתת-לאו הברה קידצ יהת-לא 16 .ךתע אלב תומת המל לכס יהת-לאו הברה עשרת-לא 17 -תא אצי םיהלא ארי-יכ ךדי-תא חנת-לא הזמ-םגו הזב זחאת רשא בוט 18 .םלכ .ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ םכחל זעת המכחה 19 .אטחי אלו בוט-השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ 20 ךדבע-תא עמשת-אל רשא ךבל ןתת-לא ורבדי רשא םירבדה-לכל םג 21 .ךללקמ .םירחא תללק תא-םג רשא ךבל עדי תובר םימעפ-םג יכ 22 .ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא המכחב יתיסנ הז-לכ 23 .ונאצמי ימ קמע קמעו היהש-המ קוחר 24 לסכ עשר תעדלו ןובשחו המכח שקבו רותלו תעדל יבלו ינא יתובס 25 .תוללוה תולכסהו םירוסא הבל םימרחו םידוצמ איה-רשא השאה-תא תוממ רמ ינא אצומו 26 .הב דכלי אטוחו הנממ טלמי םיהלאה ינפל בוט הידי .ןובשח אצמל תחאל תחא תלהק הרמא יתאצמ הז האר 27 הלא-לכב השאו יתאצמ ףלאמ דחא םדא יתאצמ אלו ישפנ השקב-דוע רשא 28 .יתאצמ אל תונבשח ושקב המהו רשי םדאה-תא םיהלאה השע רשא יתאצמ הז-האר דבל 29 .םיבר