Qohelet chapter 8 קרפ תלהק .אנשי וינפ זעו וינפ ריאת םדא תמכח רבד רשפ עדוי ימו םכחהכ ימ 1 .םיהלא תעובש תרבד לעו רומש ךלמ-יפ ינא 2 .השעי ץפחי רשא-לכ יכ ער רבדב דמעת-לא ךלת וינפמ להבת-לא 3 .השעת-המ ול-רמאי ימו ןוטלש ךלמ-רבד רשאב 4 .םכח בל עדי טפשמו תעו ער רבד עדי אל הוצמ רמוש 5 .וילע הבר םדאה תער-יכ טפשמו תע שי ץפח-לכל יכ 6 .ול דיגי ימ היהי רשאכ יכ היהיש-המ עדי ונניא-יכ 7 ןיאו תומה םויב ןוטלש ןיאו חורה-תא אולכל חורב טילש םדא ןיא 8 .וילעב-תא עשר טלמי-אלו המחלמב תחלשמ רשא תע שמשה תחת השענ רשא השעמ-לכל יבל-תא ןותנו יתיאר הז-לכ-תא 9 .ול ערל םדאב םדאה טלש ריעב וחכתשיו וכלהי שודק םוקממו ואבו םירבק םיעשר יתיאר ןכבו 10 .לבה הז-םג ושע-ןכ רשא םהב םדאה-ינב בל אלמ ןכ-לע הרהמ הערה השעמ םגתפ השענ-ןיא רשא 11 .ער תושעל בוט-היהי רשא ינא עדוי-םג יכ ול ךיראמו תאמ ער השע אטח רשא 12 .וינפלמ ואריי רשא םיהלאה יאריל ינפלמ ארי ונניא רשא לצכ םימי ךיראי-אלו עשרל היהי-אל בוטו 13 .םיהלא השעמכ םהלא עיגמ רשא םיקידצ שי רשא ץראה-לע השענ רשא לבה-שי 14 .לבה הז-םגש יתרמא םיקידצה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו םיעשרה לוכאל-םא יכ שמשה תחת םדאל בוט-ןיא רשא החמשה-תא ינא יתחבשו 15 תחת םיהלאה ול-ןתנ-רשא וייח ימי ולמעב ונולי אוהו חומשלו תותשלו .שמשה ץראה-לע השענ רשא ןינעה-תא תוארלו המכח תעדל יבל-תא יתתנ רשאכ 16 .האר ונניא ויניעב הנש הלילבו םויב םג ik רשא השעמה-תא אוצמל םדאה לכוי אל יכ םיהלאה השעמ-לכ-תא יתיארו 17 םכחה רמאי-םא םגו אצמי אלו שקבל םדאה למעי רשא לשב שמשה-תחת השענ .אצמל לכוי אל תעדל