Qohelet chapter 10 קרפ תלהק .טעמ תולכס דובכמ המכחמ רקי חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז 1 .ולאמשל ליסכ בלו ונימיל םכח בל 2 .אוה לכס לכל רמאו רסח ובל ךלה לכסהשכ ךרדב-םגו 3 םיאטח חיני אפרמ יכ חנת-לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור-םא 4 .םילודג .טילשה ינפלמ אציש הגגשכ שמשה תחת יתיאר הער שי 5 .ובשי לפשב םירישעו םיבר םימורמב לכסה ןתנ 6 .ץראה-לע םידבעכ םיכלה םירשו םיסוס-לע םידבע יתיאר 7 .שחנ ונכשי רדג ץרפו לופי וב ץמוג רפח 8 .םב ןכסי םיצע עקוב םהב בצעי םינבא עיסמ 9 רישכה ןורתיו רבגי םיליחו לקלק םינפ-אל אוהו לזרבה ההק-םא 10 .המכח .ןושלה לעבל ןורתי ןיאו שחל-אולב שחנה ךשי-םא 11 .ונעלבת ליסכ תותפשו ןח םכח-יפ ירבד 12 .הער תוללוה והיפ תירחאו תולכס והיפ-ירבד תלחת 13 ימ וירחאמ היהי רשאו היהיש-המ םדאה עדי-אל םירבד הברי לכסהו 14 .ול דיגי .ריע-לא תכלל עדי-אל רשא ונעגית םיליסכה למע 15 .ולכאי רקבב ךירשו רענ ךכלמש ץרא ךל-יא 16 .יתשב אלו הרובגב ולכאי תעב ךירשו םירוח-ןב ךכלמש ץרא ךירשא 17 .תיבה ףלדי םידי תולפשבו הרקמה ךמי םיתלצעב 18 .לכה-תא הנעי ףסכהו םייח חמשי ןייו םחל םישע קוחשל 19 םימשה ףוע יכ רישע ללקת-לא ךבכשמ ירדחבו ללקת-לא ךלמ ךעדמב םג 20 .רבד דיגי םיפנכה לעבו לוקה-תא ךילוי