Qohelet chapter 11 קרפ תלהק .ונאצמת םימיה ברב-יכ םימה ינפ-לע ךמחל חלש 1 .ץראה-לע הער היהי-המ עדת אל יכ הנומשל םגו העבשל קלח-ןת 2 ןופצב םאו םורדב ץע לופי-םאו וקירי ץראה-לע םשג םיבעה ואלמי-םא 3 .אוהי םש ץעה לופיש םוקמ .רוצקי אל םיבעב הארו ערזי אל חור רמש 4 -תא עדת אל הככ האלמה ןטבב םימצעכ חורה ךרד-המ עדוי ךניא רשאכ 5 .לכה-תא השעי רשא םיהלאה השעמ הזה רשכי הז יא עדוי ךניא יכ ךדי חנת-לא ברעלו ךערז-תא ערז רקבב 6 .םיבוט דחאכ םהינש-םאו הז-וא .שמשה-תא תוארל םיניעל בוטו רואה קותמו 7 הברה-יכ ךשחה ימי-תא רכזיו חמשי םלכב םדאה היחי הברה םינש-םא יכ 8 .לבה אבש-לכ ויהי ךבל יכרדב ךלהו ךתורוחב ימיב ךבל ךביטיו ךיתודליב רוחב חמש 9 .טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא-לכ-לע יכ עדו ךיניע יארמבו .לבה תורחשהו תודליה-יכ ךרשבמ הער רבעהו ךבלמ סעכ רסהו 10