Qohelet chapter 12 קרפ תלהק ועיגהו הערה ימי ואבי-אל רשא דע ךיתרוחב ימיב ךיארוב-תא רכזו 1 .ץפח םהב יל-ןיא רמאת רשא םינש .םשגה רחא םיבעה ובשו םיבכוכהו חריהו רואהו שמשה ךשחת-אל רשא דע 2 וטעמ יכ תונחטה ולטבו ליחה ישנא ותועתהו תיבה ירמש ועזיש םויב 3 .תובראב תוארה וכשחו -לכ וחשיו רופצה לוקל םוקיו הנחטה לוק לפשב קושב םיתלד ורגסו 4 .רישה תונב הנויבאה רפתו בגחה לבתסיו דקשה ץאניו ךרדב םיתחתחו וארי הבגמ םג 5 .םידפסה קושב ובבסו ומלוע תיב-לא םדאה ךלה-יכ ץרנו עובמה-לע דכ רבשתו בהזה תלג ץרתו ףסכה לבח קחרי-אל רשא דע 6 .רובה-לא לגלגה .הנתנ רשא םיהלאה-לא בושת חורהו היהשכ ץראה-לע רפעה בשיו 7 .לבה לכה תלהוקה רמא םילבה לבה 8 םילשמ ןקת רקחו ןזאו םעה-תא תעד-דמל דוע םכח תלהק היהש רתיו 9 .הברה .תמא ירבד רשי בותכו ץפח-ירבד אצמל תלהק שקב 10 .דחא הערמ ונתנ תופסא ילעב םיעוטנ תורמשמכו תונברדכ םימכח ירבד 11 תעגי הברה גהלו ץק ןיא הברה םירפס תושע רהזה ינב המהמ רתיו 12 .רשב -לכ הז-יכ רומש ויתוצמ-תאו ארי םיהלאה-תא עמשנ לכה רבד ףוס 13 .םדאה .ער-םאו בוט-םא םלענ-לכ לע טפשמב אבי םיהלאה השעמ-לכ-תא יכ 14