Ruth chapter 1 קרפ תור הדוהי םחל תיבמ שיא ךליו ץראב בער יהיו םיטפשה טפש ימיב יהיו 1 .וינב ינשו ותשאו אוה באומ ידשב רוגל ןוילכו ןולחמ וינב-ינש םשו ימענ ותשא םשו ךלמילא שיאה םשו 2 .םש-ויהיו באומ-ידש ואביו הדוהי םחל תיבמ םיתרפא .הינב ינשו איה ראשתו ימענ שיא ךלמילא תמיו 3 םש ובשיו תור תינשה םשו הפרע תחאה םש תויבאמ םישנ םהל ואשיו 4 .םינש רשעכ .השיאמו הידלי ינשמ השאה ראשתו ןוילכו ןולחמ םהינש-םג ותומיו 5 הוהי דקפ-יכ באומ הדשב העמש יכ באומ ידשמ בשתו היתלכו איה םקתו 6 .םחל םהל תתל ומע-תא -לא בושל ךרדב הנכלתו המע היתלכ יתשו המש-התיה רשא םוקמה-ןמ אצתו 7 .הדוהי ץרא םכמע הוהי השעי המא תיבל השא הנבש הנכל היתלכ יתשל ימענ רמאתו 8 .ידמעו םיתמה-םע םתישע רשאכ דסח ןלוק הנאשתו ןהל קשתו השיא תיב השא החונמ ןאצמו םכל הוהי ןתי 9 .הניכבתו .ךמעל בושנ ךתא-יכ הל-הנרמאתו 10 ויהו יעמב םינב יל-דועה ימע הנכלת המל יתנב הנבש ימענ רמאתו 11 .םישנאל םכל םג הוקת יל-שי יתרמא יכ שיאל תויהמ יתנקז יכ ןכל יתנב הנבש 12 .םינב יתדלי םגו שיאל הלילה iziid יתנב לא שיאל תויה יתלבל הנגעת ןהלה ולדגי רשא דע הנרבשת ןהלה 13 .הוהי-די יב האצי-יכ םכמ דאמ יל-רמ-יכ .הב הקבד תורו התומחל הפרע קשתו דוע הניכבתו ןלוק הנשתו 14 .ךתמבי ירחא יבוש היהלא-לאו המע-לא ךתמבי הבש הנה רמאתו 15 ךלא יכלת רשא-לא יכ ךירחאמ בושל ךבזעל יב-יעגפת-לא תור רמאתו 16 .יהלא ךיהלאו ימע ךמע ןילא ינילת רשאבו תומה יכ ףיסי הכו יל הוהי השעי הכ רבקא םשו תומא יתומת רשאב 17 .ךניבו יניב דירפי .הילא רבדל לדחתו התא תכלל איה תצמאתמ-יכ ארתו 18 ריעה-לכ םהתו םחל תיב הנאבכ יהיו םחל תיב הנאב-דע םהיתש הנכלתו 19 .ימענ תאזה הנרמאתו ןהילע .דאמ יל ידש רמה-יכ ארמ יל ןארק ימענ יל הנארקת-לא ןהילא רמאתו 20 הוהיו ימענ יל הנארקת המל הוהי ינבישה םקירו יתכלה האלמ ינא 21 .יל ערה ידשו יב הנע תיב ואב המהו באומ ידשמ הבשה המע התלכ היבאומה תורו ימענ בשתו 22 .םירעש ריצק תלחתב םחל