Ruth chapter 2 קרפ תור .זעב ומשו ךלמילא תחפשממ ליח רובג שיא השיאל עדימ ימענלו 1 רשא רחא םילבשב הטקלאו הדשה אנ-הכלא ימענ-לא היבאומה תור רמאתו 2 .יתב יכל הל רמאתו ויניעב ןח-אצמא זעבל הדשה תקלח הרקמ רקיו םירצקה ירחא הדשב טקלתו אובתו ךלתו 3 .ךלמילא תחפשממ רשא ךכרבי ול ורמאיו םכמע הוהי םירצוקל רמאיו םחל תיבמ אב זעב-הנהו 4 .הוהי .תאזה הרענה ימל םירצוקה-לע בצנה ורענל זעב רמאיו 5 ימענ-םע הבשה איה היבאומ הרענ רמאיו םירצוקה-לע בצנה רענה ןעיו 6 .באומ הדשמ זאמ דומעתו אובתו םירצוקה ירחא םירמעב יתפסאו אנ-הטקלא רמאתו 7 .טעמ תיבה התבש הז התע-דעו רקבה אל םגו רחא הדשב טקלל יכלת-לא יתב תעמש אולה תור-לא זעב רמאיו 8 .יתרענ-םע ןיקבדת הכו הזמ ירובעת יתלבל םירענה-תא יתיוצ אולה ןהירחא תכלהו ןורצקי-רשא הדשב ךיניע 9 .םירענה ןובאשי רשאמ תיתשו םילכה-לא תכלהו תמצו ךעגנ ךיניעב ןח יתאצמ עודמ וילא רמאתו הצרא וחתשתו הינפ-לע לפתו 10 .הירכנ יכנאו ינריכהל תומ ירחא ךתומח-תא תישע-רשא לכ יל דגה דגה הל רמאיו זעב ןעיו 11 לומת תעדי-אל רשא םע-לא יכלתו ךתדלומ ץראו ךמאו ךיבא יבזעתו ךשיא .םושלש תאב-רשא לארשי יהלא הוהי םעמ המלש ךתרכשמ יהתו ךלעפ הוהי םלשי 12 .ויפנכ-תחת תוסחל ךתחפש בל-לע תרבד יכו ינתמחנ יכ ינדא ךיניעב ןח-אצמא רמאתו 13 .ךיתחפש תחאכ היהא אל יכנאו ץמחב ךתפ תלבטו םחלה-ןמ תלכאו םלה ישג לכאה תעל זעב הל רמאיו 14 .רתתו עבשתו לכאתו ילק הל-טבציו םירצוקה דצמ בשתו אלו טקלת םירמעה ןיב םג רמאל וירענ-תא זעב וציו טקלל םקתו 15 .הומילכת .הב-ורעגת אלו הטקלו םתבזעו םיתבצה-ןמ הל ולשת-לש םגו 16 .םירעש הפיאכ יהיו הטקל-רשא תא טבחתו ברעה-דע הדשב טקלתו 17 -רשא תא הל-ןתתו אצותו הטקל-רשא תא התומח ארתו ריעה אובתו אשתו 18 .העבשמ הרתוה דגתו ךורב ךריכמ יהי תישע הנאו םויה תטקל הפיא התומח הל רמאתו 19 .זעב םויה ומע יתישע רשא שיאה םש רמאתו ומע התשע-רשא תא התומחל -תאו םייחה-תא ודסח בזע-אל רשא הוהיל אוה ךורב התלכל ימענ רמאתו 20 .אוה ונלאגמ שיאה ונל בורק ימענ הל רמאתו םיתמה דע ןיקבדת יל-רשא םירענה-םע ילא רמא-יכ םג היבאומה תור רמאתו 21 .יל-רשא ריצקה-לכ תא ולכ-םא -ועגפי אלו ויתורענ-םע יאצת יכ יתב בוט התלכ תור-לא ימענ רמאתו 22 .רחא הדשב ja בשתו םיטחה ריצקו םירעשה-ריצק תולכ-דע טקלל זעב תורענב קבדתו 23 .התומח-תא