Ruth chapter 3 קרפ תור .ךל-בטיי רשא חונמ ךל-שקבא אלה יתב התומח ימענ הל רמאתו 1 ןרג-תא הרז אוה-הנה ויתורענ-תא תייה רשא ונתעדמ זעב אלה התעו 2 .הלילה םירעשה ותלכ דע שיאל יעדות-לא ןרגה יתדריו ךילע ךתלמש תמשו תכסו תצחרו 3 .תותשלו לכאל ויתלגרמ תילגו תאבו םש-בכשי רשא םוקמה-תא תעדיו ובכשב יהיו 4 .ןישעת רשא תא ךל דיגי אוהו יתבכשו .השעא ירמאת-רשא לכ הילא רמאתו 5 .התומח התוצ-רשא לככ שעתו ןרגה דרתו 6 לגתו טלב אבתו המרעה הצקב בכשל אביו ובל בטייו תשיו זעב לכאיו 7 .בכשתו ויתלגרמ .ויתלגרמ תבכש השא הנהו תפליו שיאה דרחיו הלילה יצחב יהיו 8 לאג יכ ךתמא-לע ךפנכ תשרפו ךתמא תור יכנא רמאתו תא-ימ רמאיו 9 .התא -יתלבל ןושארה-ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה יתב הוהיל תא הכורב רמאיו 10 .רישע-םאו לד-םא םירוחבה ירחא תכל יכ ימע רעש-לכ עדוי יכ ךל-השעא ירמאת-רשא לכ יארית-לא יתב התעו 11 .תא ליח תשא .ינממ בורק לאג שי םגו יכנא לאג םא יכ םנמא יכ התעו 12 ךלאגל ץפחי אל-םאו לאגי בוט ךלאגי-םא רקבב היהו הלילה יניל 13 .רקבה-דע יבכש הוהי-יח יכנא ךיתלאגו -לא רמאיו והער-תא שיא ריכי םורטב םקתו רקבה-דע ותלגרמ בכשתו 14 .ןרגה השאה האב-יכ עדוי םירעש-שש דמיו הב זחאתו הב-יזחאו ךילע-רשא תחפטמה יבה רמאיו 15 .ריעה אביו הילע תשיו הל-השע רשא-לכ תא הל-דגתו יתב תא-ימ רמאתו התומח-לא אובתו 16 .שיאה .ךתומח-לא םקיר יאובת-לא רמא יכ יל ןתנ הלאה םירעשה-שש רמאתו 17 -םא-יכ שיאה טקשי אל יכ רבד לפי ךיא ןיעדת רשא דע יתב יבש רמאתו 18 .םויה רבדה הלכ