Ruth chapter 4 קרפ תור הרוס רמאיו זעב-רבד רשא רבע לאגה הנהו םש בשיו רעשה הלע זעבו 1 .בשיו רסיו ינמלא ינלפ הפ-הבש .ובשיו הפ-ובש רמאיו ריעה ינקזמ םישנא הרשע חקיו 2 הדשמ הבשה ימענ הרכמ ךלמילאל וניחאל רשא הדשה תקלח לאגל רמאיו 3 .באומ -םא ימע ינקז דגנו םיבשיה דגנ הנק רמאל ךנזא הלגא יתרמא ינאו 4 יכנאו לואגל ךתלוז ןיא יכ עדאו יל הדיגה לאגי אל-םאו לאג לאגת .לאגא יכנא רמאיו ךירחא תמה-תשא היבאומה תור תאמו ימענ דימ הדשה ךתונק-םויב זעב רמאיו 5 .ותלחנ-לע תמה-םש םיקהל יתינק -תא התא ךל-לאג יתלחנ-תא תיחשא-ןפ יל-לואגל לכוא אל לאגה רמאיו 6 .לאגל לכוא-אל יכ יתלאג שיא ףלש רבד-לכ םיקל הרומתה-לעו הלואגה-לע לארשיב םינפל תאזו 7 .לארשיב הדועתה תאזו והערל ןתנו ולענ .ולענ ףלשיו ךל-הנק זעבל לאגה רמאיו 8 רשא-לכ-תא יתינק יכ םויה םתא םידע םעה-לכו םינקזל זעב רמאיו 9 .ימענ דימ ןולחמו ןוילכל רשא-לכ תאו ךלמילאל -לע תמה-םש םיקהל השאל יל יתינק ןולחמ תשא היבאמה תור-תא םגו 10 .םויה םתא םידע ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה-םש תרכי-אלו ותלחנ -לא האבה השאה-תא הוהי ןתי םידע םינקזהו רעשב-רשא םעה-לכ ורמאיו 11 -ארקו התרפאב ליח-השעו לארשי תיב-תא םהיתש ונב רשא האלכו לחרכ ךתיב .םחל תיבב םש הוהי ןתי רשא ערזה-ןמ הדוהיל רמת הדלי-רשא ץרפ תיבכ ךתיב יהיו 12 .תאזה הרענה-ןמ jl ןוירה הל הוהי ןתיו הילא אביו השאל ול-יהתו תור-תא זעב חקיו 13 .ןב דלתו םויה לאג ךל תיבשה אל רשא הוהי ךורב ימענ-לא םישנה הנרמאתו 14 .לארשיב ומש ארקיו ותדלי ךתבהא-רשא ךתלכ יכ ךתביש-תא לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו 15 .םינב העבשמ ךל הבוט איה-רשא .תנמאל ול-יהתו הקיחב והתשתו דליה-תא ימענ חקתו 16 אוה דבוע ומש הנארקתו ימענל ןב-דלי רמאל םש תונכשה ול הנארקתו 17 .דוד יבא ישי-יבא .ןורצח-תא דילוה ץרפ ץרפ תודלות הלאו 18 .בדנימע-תא דילוה םרו םר-תא דילוה ןורצחו 19 .המלש-תא דילוה ןושחנו ןושחנ-תא דילוה בדנימעו 20 .דבוע-תא דילוה זעבו זעב-תא דילוה ןומלשו 21 .דוד-תא דילוה ישיו ישי-תא דילוה דבעו 22