Song of Songs chapter 1 קרפ םירישה ריש .המלשל רשא םירישה ריש 1 .ןיימ ךידד םיבוט-יכ והיפ תוקישנמ ינקשי 2 .ךובהא תומלע ןכ-לע ךמש קרות ןמש םיבוט ךינמש חירל 3 הריכזנ ךב החמשנו הליגנ וירדח ךלמה ינאיבה הצורנ ךירחא ינכשמ 4 .ךובהא םירשימ ןיימ ךידד .המלש תועיריכ רדק ילהאכ םלשורי תונב הואנו ינא הרוחש 5 הרטנ ינמש יב-ורחנ ימא ינב שמשה ינתפזשש תרחרחש ינאש ינוארת-לא 6 .יתרטנ אל ילש ימרכ םימרכה-תא היהא המלש םירהצב ץיברת הכיא הערת הכיא ישפנ הבהאש יל הדיגה 7 .ךירבח ירדע לע היטעכ לע ךיתידג-תא יערו ןאצה יבקעב ךל-יאצ םישנב הפיה ךל יעדת אל-םא 8 .םיערה zepkyn .יתיער ךיתימד הערפ יבכרב יתססל 9 .םיזורחב ךראוצ םירתב ךייחל וואנ 10 .ףסכה תודקנ םע ךל-השענ בהז ירות 11 .וחיר ןתנ ידרנ ובסמב ךלמהש-דע 12 .ןילי ידש ןיב יל ידוד רמה רורצ 13 .ידג ןיע ימרכב יל ידוד רפכה לכשא 14 .םינוי ךיניע הפי ךנה יתיער הפי ךנה 15 .הננער ונשרע-ףא םיענ ףא ידוד הפי ךנה 16 .םיתורב ונטיחר םיזרא וניתב תורק 17