Song of Songs chapter 2 קרפ םירישה ריש .םיקמעה תנשוש ןורשה תלצבח ינא 1 .תונבה ןיב יתיער ןכ םיחוחה ןיב הנשושכ 2 וירפו יתבשיו יתדמח ולצב םינבה ןיב ידוד ןכ רעיה יצעב חופתכ 3 .יכחל קותמ .הבהא ילע ולגדו ןייה תיב-לא ינאיבה 4 .ינא הבהא תלוח-יכ םיחופתב ינודפר תושישאב ינוכמס 5 .ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש 6 -םאו וריעת-םא הדשה תוליאב וא תואבצב םלשורי תונב םכתא יתעבשה 7 .ץפחתש דע הבהאה-תא וררועת .תועבגה-לע ץפקמ םירהה-לע גלדמ אב הז-הנה ידוד לוק 8 -ןמ חיגשמ ונלתכ רחא דמוע הז-הנה םיליאה רפעל וא יבצל ידוד המוד 9 .םיכרחה-ןמ ץיצמ תונלחה .ךל-יכלו יתפי יתיער ךל ימוק יל רמאו ידוד הנע 10 .ול ךלה ףלח םשגה רבע ותסה הנה-יכ 11 .ונצראב עמשנ רותה לוקו עיגה רימזה תע ץראב וארנ םינצנה 12 יתפי יתיער יכל ימוק חיר ונתנ רדמס םינפגהו היגפ הטנח הנאתה 13 .ךל-יכלו -תא יניעימשה ךיארמ-תא יניארה הגרדמה רתסב עלסה יוגחב יתנוי 14 .הואנ ךיארמו ברע ךלוק-יכ ךלוק .רדמס ונימרכו םימרכ םילבחמ םינטק םילעוש םילעוש ונל-וזחא 15 .םינשושב הערה ול ינאו יל ידוד 16 םיליאה רפעל וא יבצל ידוד ךל-המד בס םיללצה וסנו םויה חופיש דע 17 .רתב ירה-לע