Song of Songs chapter 3 קרפ םירישה ריש .ויתאצמ אלו ויתשקב ישפנ הבהאש תא יתשקב תולילב יבכשמ-לע 1 ישפנ הבהאש תא השקבא תובחרבו םיקושב ריעב הבבוסאו אנ המוקא 2 .ויתאצמ אלו ויתשקב .םתיאר ישפנ הבהאש תא ריעב םיבבסה םירמשה ינואצמ 3 -דע ונפרא אלו ויתזחא ישפנ הבהאש תא יתאצמש דע םהמ יתרבעש טעמכ 4 .יתרוה רדח-לאו ימא תיב-לא ויתאיבהש -םאו וריעת-םא הדשה תוליאב וא תואבצב םלשורי תונב םכתא יתעבשה 5 .ץפחתש דע הבהאה-תא וררועת תקבא לכמ הנובלו רומ תרטקמ ןשע תורמיתכ רבדמה-ןמ הלע תאז ימ 6 .לכור .לארשי ירבגמ הל ביבס םירבג םישש המלשלש ותטמ הנה 7 .תולילב דחפמ וכרי-לע וברח שיא המחלמ ידמלמ ברח יזחא םלכ 8 .ןונבלה יצעמ המלש ךלמה ול השע ןוירפא 9 תונבמ הבהא ףוצר וכות ןמגרא ובכרמ בהז ותדיפר ףסכ השע וידומע 10 .םלשורי םויב ומא ול-הרטעש הרטעב המלש ךלמב ןויצ תונב הניארו הניאצ 11 .ובל תחמש םויבו ותנתח