Song of Songs chapter 4 קרפ םירישה ריש םיזעה רדעכ ךרעש ךתמצל דעבמ םינוי ךיניע הפי ךנה יתיער הפי ךנה 1 .דעלג רהמ ושלגש .םהב ןיא הלכשו תומיאתמ םלכש הצחרה-ןמ ולעש תובוצקה רדעכ ךינש 2 .ךתמצל דעבמ ךתקר ןומרה חלפכ הואנ ךירבדמו ךיתתפש ינשה טוחכ 3 יטלש לכ וילע יולת ןגמה ףלא תויפלתל יונב ךראוצ דיוד לדגמכ 4 .mixeabd .םינשושב םיעורה היבצ ימואת םירפע ינשכ ךידש ינש 5 .הנובלה תעבג-לאו רומה רה-לא יל ךלא םיללצה וסנו םויה חופיש דע 6 .ךב ןיא םומו יתיער הפי ךלכ 7 רינש שארמ הנמא שארמ ירושת יאובת ןונבלמ יתא הלכ ןונבלמ יתא 8 .םירמנ יררהמ תוירא תונעממ ןומרחו .ךינרוצמ קנע דחאב ךיניעמ דחאב יניתבבל הלכ יתחא ינתבבל 9 .םימשב-לכמ ךינמש חירו ןיימ ךידד ובט-המ הלכ יתחא ךידד ופי-המ 10 חירכ ךיתמלש חירו ךנושל תחת בלחו שבד הלכ ךיתותפש הנפטת תפנ 11 .ןונבל .םותח ןיעמ לוענ לג הלכ יתחא לוענ ןג 12 .םידרנ-םע םירפכ םידגמ ירפ םע םינומר סדרפ ךיחלש 13 ישאר-לכ םע תולהאו רמ הנובל יצע-לכ םע ןומנקו הנק םכרכו דרנ 14 .םימשב .ןונבל-ןמ םילזנו םייח םימ ראב םינג ןיעמ 15 ונגל ידוד אבי וימשב ולזי ינג יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע 16 .וידגמ ירפ לכאיו