Song of Songs chapter 5 קרפ םירישה ריש ישבד-םע ירעי יתלכא ימשב-םע ירומ יתירא הלכ יתחא ינגל יתאב 1 .םידוד ורכשו ותש םיער ולכא יבלח-םע יניי יתיתש יתמת יתנוי יתיער יתחא יל-יחתפ קפוד ידוד לוק רע יבלו הנשי ינא 2 .הליל יסיסר יתוצוק לט-אלמנ ישארש .םפנטא הככיא ילגר-תא יתצחר הנשבלא הככיא יתנתכ-תא יתטשפ 3 .וילע ומה יעמו רחה-ןמ ודי חלש ידוד 4 תופכ לע רבע רומ יתעבצאו רומ-ופטנ ידיו ידודל חתפל ינא יתמק 5 .לוענמה אלו והיתשקב ורבדב האצי ישפנ רבע קמח ידודו ידודל ינא יתחתפ 6 .יננע אלו ויתארק והיתאצמ ירמש ילעמ ידידר-תא ואשנ ינועצפ ינוכה ריעב םיבבסה םירמשה ינאצמ 7 .תומחה תלוחש ול ודיגת-המ ידוד-תא ואצמת-םא םלשורי תונב םכתא יתעבשה 8 .ינא הבהא .ונתעבשה הככש דודמ ךדוד-המ םישנב הפיה דודמ ךדוד-המ 9 .הבברמ לוגד םודאו חצ ידוד 10 .ברועכ תורחש םילתלת ויתוצוק זפ םתכ ושאר 11 .תאלמ-לע תובשי בלחב תוצחר םימ יקיפא-לע םינויכ ויניע 12 .רבע רומ תופטנ םינשוש ויתותפש םיחקרמ תולדגמ םשבה תגורעכ ויחל 13 .םיריפס תפלעמ ןש תשע ויעמ שישרתב םיאלממ בהז ילילג וידי 14 .םיזראכ רוחב ןונבלכ והארמ זפ-ינדא-לע םידסימ שש ידומע ויקוש 15 .םלשורי תונב יער הזו ידוד הז םידמחמ ולכו םיקתממ וכח 16