Song of Songs chapter 6 קרפ םירישה ריש .ךמע ונשקבנו ךדוד הנפ הנא םישנב הפיה ךדוד ךלה הנא 1 .םינשוש טקללו םינגב תוערל םשבה תוגורעל ונגל דרי ידוד 2 .םינשושב הערה יל ידודו ידודל ינא 3 .תולגדנכ המיא םלשוריכ הואנ הצרתכ יתיער תא הפי 4 .דעלגה-ןמ ושלגש םיזעה רדעכ ךרעש ינביהרה םהש ידגנמ ךיניע יבסה 5 .םהב ןיא הלכשו תומיאתמ םלכש הצחרה-ןמ ולעש םילחרה רדעכ ךינש 6 .ךתמצל דעבמ ךתקר ןומרה חלפכ 7 .רפסמ ןיא תומלעו םישגליפ םינמשו תוכלמ המה םישש 8 תונב הואר התדלויל איה הרב המאל איה תחא יתמת יתנוי איה תחא 9 .הוללהיו םישגליפו תוכלמ הורשאיו .תולגדנכ המיא המחכ הרב הנבלכ הפי רחש-ומכ הפקשנה תאז-ימ 10 וצנה ןפגה החרפה תוארל לחנה יבאב תוארל יתדרי זוגא תנג-לא 11 .םינמרה .בידנ-ימע תובכרמ ינתמש ישפנ יתעדי אל 12