Song of Songs chapter 7 קרפ םירישה ריש תלחמכ תימלושב וזחת-המ ךב-הזחנו יבוש יבוש תימלושה יבוש יבוש 1 .םינחמה ידי השעמ םיאלח ומכ ךיכרי יקומח בידנ-תב םילענב ךימעפ ופי-המ 2 .ןמא .םינשושב הגוס םיטח תמרע ךנטב גזמה רסחי-לא רהסה ןגא ךררש 3 .היבצ ימאת םירפע ינשכ ךידש ינש 4 לדגמכ ךפא םיבר-תב רעש-לע ןובשחב תוכרב ךיניע ןשה לדגמכ ךראוצ 5 .קשמד ינפ הפוצ ןונבלה .םיטהרב רוסא ךלמ ןמגראכ ךשאר תלדו למרככ ךילע ךשאר 6 .םיגונעתב הבהא תמענ-המו תיפי-המ 7 .תולכשאל ךידשו רמתל התמד ךתמוק תאז 8 חירו ןפגה תולכשאכ ךידש אנ-ויהיו וינסנסב הזחא רמתב הלעא יתרמא 9 .םיחופתכ ךפא .םינשי יתפש בבוד םירשימל ידודל ךלוה בוטה ןייכ ךכחו 10 .ותקושת ילעו ידודל ינא 11 .םירפכב הנילנ הדשה אצנ ידוד הכל 12 םש םינומרה וצנה רדמסה חתפ ןפגה החרפ םא הארנ םימרכל המיכשנ 13 .ךל ידד-תא ןתא ידוד םינשי-םג םישדח םידגמ-לכ וניחתפ-לעו חיר-ונתנ םיאדודה 14 .ךל יתנפצ