Song of Songs chapter 8 קרפ םירישה ריש .יל וזובי-אל םג ךקשא ץוחב ךאצמא ימא ידש קנוי יל חאכ ךנתי ימ 1 .ינמר סיסעמ חקרה ןיימ ךקשא ינדמלת ימא תיב-לא ךאיבא ךגהנא 2 .ינקבחת ונימיו ישאר תחת ולאמש 3 .ץפחתש דע הבהאה-תא וררעת-המו וריעת-המ םלשורי תונב םכתא יתעבשה 4 המש ךיתררוע חופתה תחת הדוד-לע תקפרתמ רבדמה-ןמ הלע תאז ימ 5 .ךתדלי הלבח המש ךמא ךתלבח לואשכ השק הבהא תומכ הזע-יכ ךעורז-לע םתוחכ ךבל-לע םתוחכ ינמיש 6 .היתבהלש שא יפשר היפשר האנק שיא ןתי-םא הופטשי אל תורהנו הבהאה-תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ 7 .ול וזובי זוב הבהאב ותיב ןוה-לכ-תא .הב-רבדיש םויב ונתחאל השענ-המ הל ןיא םידשו הנטק ונל תוחא 8 .זרא חול הילע רוצנ איה תלד-םאו ףסכ תריט הילע הנבנ איה המוח-םא 9 .םולש תאצומכ ויניעב יתייה זא תולדגמכ ידשו המוח ינא 10 ףלא וירפב אבי שיא םירטנל םרכה-תא ןתנ ןומה לעבב המלשל היה םרכ 11 .ףסכ .וירפ-תא םירטנל םיתאמו המלש ךל ףלאה ינפל ילש ימרכ 12 .יניעימשה ךלוקל םיבישקמ םירבח םינגב תבשויה 13 .םימשב ירה לע םיליאה רפעל וא יבצל ךל-המדו ידוד חרב 14