Zechariah chapter 1 קרפ הירכז היכרב-ןב הירכז-לא הוהי-רבד היה שוירדל םיתש תנשב ינימשה שדחב 1 .רמאל איבנה ודע-ןב .ףצק םכיתובא-לע הוהי ףצק 2 בושאו תואבצ הוהי םאנ ילא ובוש תואבצ הוהי רמא הכ םהלא תרמאו 3 .תואבצ הוהי רמא םכילא רמא הכ רמאל םינשארה םיאיבנה םהילא-וארק רשא םכיתבאכ ויהת-לא 4 -אלו ועמש אלו םיערה םכילילעמו םיערה םכיכרדמ אנ ובוש תואבצ הוהי .הוהי-םאנ ילא ובישקה .ויחי םלועלה םיאבנהו םה-היא םכיתובא 5 םכיתבא וגישה אולה םיאיבנה ידבע-תא יתיוצ רשא יקחו ירבד ךא 6 וניללעמכו וניכרדכ ונל תושעל תואבצ הוהי םמז רשאכ ורמאיו ובושיו .ונתא השע ןכ שוירדל םיתש תנשב טבש שדח-אוה שדח רשע-יתשעל העבראו םירשע םויב 7 .רמאל איבנה אודע-ןב והיכרב-ןב הירכז-לא הוהי-רבד היה רשא םיסדהה ןיב דמע אוהו םדא סוס-לע בכר שיא-הנהו הלילה יתיאר 8 .םינבלו םיקרש םימדא םיסוס וירחאו הלצמב .הלא המה-המ ךארא ינא יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו ינדא הלא-המ רמאו 9 ךלהתהל הוהי חלש רשא הלא רמאיו םיסדהה-ןיב דמעה שיאה ןעיו 10 .ץראב הנהו ץראב ונכלהתה ורמאיו םיסדהה ןיב דמעה הוהי ךאלמ-תא ונעיו 11 .תטקשו תבשי ץראה-לכ םלשורי-תא םחרת-אל התא יתמ-דע תואבצ הוהי רמאיו הוהי-ךאלמ ןעיו 12 .הנש םיעבש הז התמעז רשא הדוהי ירע תאו .םימחנ םירבד םיבוט םירבד יב רבדה ךאלמה-תא הוהי ןעיו 13 יתאנק תואבצ הוהי רמא הכ רמאל ארק יב רבדה ךאלמה ילא רמאיו 14 .הלודג האנק ןויצלו םלשוריל המהו טעמ יתפצק ינא רשא םיננאשה םיוגה-לע ףצק ינא לודג ףצקו 15 .הערל ורזע הוהי םאנ הב הנבי יתיב םימחרב םלשוריל יתבש הוהי רמא-הכ ןכל 16 .םלשורי-לע הטני הוקו תואבצ םחנו בוטמ ירע הניצופת דוע תואבצ הוהי רמא הכ רמאל ארק דוע 17 .םלשוריב דוע רחבו ןויצ-תא דוע הוהי