Zechariah chapter 2 קרפ הירכז .תונרק עברא הנהו אראו יניע-תא אשאו 1 -תא ורז רשא תונרקה הלא ילא רמאיו הלא-המ יב רבדה ךאלמה-לא רמאו 2 .םלשוריו לארשי-תא הדוהי .םישרח העברא הוהי ינאריו 3 הדוהי-תא ורז-רשא תונרקה הלא רמאל רמאיו תושעל םיאב הלא המ רמאו 4 םיוגה תונרק-תא תודיל םתא דירחהל הלא ואביו ושאר אשנ-אל שיא-יפכ .התורזל הדוהי ץרא-לא ןרק םיאשנה .הדמ לבח ודיבו שיא-הנהו אראו יניע אשאו 5 המכו הבחר-המכ תוארל םלשורי-תא דמל ילא רמאיו ךלה התא הנא רמאו 6 .הכרא .ותארקל אצי רחא ךאלמו אצי יב רבדה ךאלמה הנהו 7 םדא ברמ םלשורי בשת תוזרפ רמאל זלה רענה-לא רבד ץר ולא רמאיו 8 .הכותב המהבו .הכותב היהא דובכלו ביבס שא תמוח הוהי-םאנ הל-היהא ינאו 9 יתשרפ םימשה תוחור עבראכ יכ הוהי-םאנ ןופצ ץראמ וסנו יוה יוה 10 .הוהי-םאנ םכתא .לבב-תב תבשוי יטלמה ןויצ יוה 11 יכ םכתא םיללשה םיוגה-לא ינחלש דובכ רחא תואבצ הוהי רמא הכ יכ 12 .וניע תבבב עגנ םכב עגנה הוהי-יכ םתעדיו םהידבעל ללש ויהו םהילע ידי-תא ףינמ יננה יכ 13 .ינחלש תואבצ .הוהי-םאנ ךכותב יתנכשו אב-יננה יכ ןויצ-תב יחמשו ינר 14 ךכותב יתנכשו םעל יל ויהו אוהה םויב הוהי-לא םיבר םיוג וולנו 15 .ךילא ינחלש תואבצ הוהי-יכ zrcie .םלשוריב דוע רחבו שדקה תמדא לע וקלח הדוהי-תא הוהי לחנו 16 .ושדק ןועממ רוענ יכ הוהי ינפמ רשב-לכ סה 17