Zechariah chapter 3 קרפ הירכז -לע דמע ןטשהו הוהי ךאלמ ינפל דמע לודגה ןהכה עשוהי-תא ינאריו 1 .ונטשל ונימי רחבה ךב הוהי רעגיו ןטשה ךב הוהי רעגי ןטשה-לא הוהי רמאיו 2 .שאמ לצמ דוא הז אולה םלשוריב .ךאלמה ינפל דמעו םיאוצ םידגב שבל היה עשוהיו 3 וילעמ םיאצה םידגבה וריסה רמאל וינפל םידמעה-לא רמאיו ןעיו 4 .תוצלחמ ךתא שבלהו ךנוע ךילעמ יתרבעה האר וילא רמאיו ושאר-לע רוהטה ףינצה ומישיו ושאר-לע רוהט ףינצ ומישי רמאו 5 .דמע הוהי ךאלמו םידגב והשבליו .רמאל עשוהיב הוהי ךאלמ דעיו 6 התא-םגו רמשת יתרמשמ-תא םאו ךלת יכרדב-םא תואבצ הוהי רמא-הכ 7 .הלאה םידמעה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו ירצח-תא רמשת םגו יתיב-תא ןידת תפומ ישנא-יכ ךינפל םיבשיה ךיערו התא לודגה ןהכה עשוהי אנ-עמש 8 .חמצ ידבע-תא איבמ יננה-יכ המה יננה םיניע העבש תחא ןבא-לע עשוהי ינפל יתתנ רשא ןבאה הנה יכ 9 .דחא םויב איהה-ץראה ןוע-תא יתשמו תואבצ הוהי םאנ החתפ חתפמ תחת-לאו ןפג תחת-לא והערל שיא וארקת תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב 10 .הנאת