Zechariah chapter 4 קרפ הירכז .ותנשמ רועי-רשא שיאכ ינריעיו יב רבדה ךאלמה בשיו 1 -לע הלגו הלכ בהז תרונמ הנהו יתיאר רמאיו האר התא המ ילא רמאיו 2 .השאר-לע רשא תורנל תוקצומ העבשו העבש הילע היתרנ העבשו השאר .הלאמש-לע דחאו הלגה ןימימ דחא הילע םיתיז םינשו 3 .ינדא הלא-המ רמאל יב רבדה ךאלמה-לא רמאו ןעאו 4 אל רמאו הלא המה-המ תעדי אולה ילא רמאיו יב רבדה ךאלמה ןעיו 5 .ינדא חכב אלו ליחב אל רמאל לבברז-לא הוהי-רבד הז רמאל ילא רמאיו ןעיו 6 .תואבצ הוהי רמא יחורב-םא יכ תואשת השארה ןבאה-תא איצוהו רשימל לבברז ינפל לודגה-רה התא-ימ 7 .הל ןח ןח .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 8 תואבצ הוהי-יכ תעדיו הנעצבת וידיו הזה תיבה ודסי לבברז ידי 9 .םכילא ינחלש -העבש לבברז דיב לידבה ןבאה-תא וארו וחמשו תונטק םויל זב ימ יכ 10 .ץראה-לכב םיטטושמ המה הוהי יניע הלא .הלואמש-לעו הרונמה ןימי-לע הלאה םיתיזה ינש-המ וילא רמאו ןעאו 11 תורתנצ ינש דיב רשא םיתיזה ילבש יתש-המ וילא רמאו תינש ןעאו 12 .בהזה םהילעמ םיקירמה בהזה .ינדא אל רמאו הלא-המ תעדי אולה רמאל ילא רמאיו 13 .ץראה-לכ ןודא-לע םידמעה רהציה-ינב ינש הלא רמאיו 14