Zechariah chapter 5 קרפ הירכז .הפע הלגמ הנהו האראו יניע אשאו בושאו 1 המאב םירשע הכרא הפע הלגמ האר ינא רמאו האר התא המ ילא רמאיו 2 .המאב רשע הבחרו הומכ הזמ בנגה-לכ יכ ץראה-לכ ינפ-לע תאצויה הלאה תאז ילא רמאיו 3 .הקנ הומכ הזמ עבשנה-לכו הקנ ימשב עבשנה תיב-לאו בנגה תיב-לא האבו תואבצ הוהי םאנ היתאצוה 4 .וינבא-תאו ויצע-תאו ותלכו ותיב ךותב הנלו רקשל .תאזה תאצויה המ הארו ךיניע אנ אש ילא רמאיו יב רבדה ךאלמה אציו 5 .ץראה-לכב םניע תאז רמאיו תאצויה הפיאה תאז רמאיו איה-המ רמאו 6 .הפיאה ךותב תבשוי תחא השא תאזו תאשנ תרפע רככ הנהו 7 -לא תרפעה ןבא-תא ךלשיו הפיאה ךות-לא התא ךלשיו העשרה תאז רמאיו 8 .היפ םיפנכ הנהלו םהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו אראו יניע אשאו 9 .םימשה ןיבו ץראה ןיב הפיאה-תא הנאשתו הדיסחה itpkk .הפיאה-תא תוכלומ המה הנא יב רבדה ךאלמה-לא רמאו 10 .התנכמ-לע םש החינהו ןכוהו רענש ץראב תיב הל-תונבל ילא רמאיו 11