Zechariah chapter 6 קרפ הירכז םירהה ינש ןיבמ תואצי תובכרמ עברא הנהו האראו יניע אשאו בשאו 1 .תשחנ ירה םירההו .םירחש םיסוס תינשה הבכרמבו םימדא םיסוס הנשארה הבכרמב 2 .םיצמא םידרב םיסוס תיעברה הבכרמבו םינבל םיסוס תישלשה הבכרמבו 3 .ינדא הלא-המ יב רבדה ךאלמה-לא רמאו ןעאו 4 -לע בציתהמ תואצוי םימשה תוחר עברא הלא ילא רמאיו ךאלמה ןעיו 5 .ץראה-לכ ןודא םהירחא-לא ואצי םינבלהו ןופצ ץרא-לא םיאצי םירחשה םיסוסה הב-רשא 6 .ןמיתה ץרא-לא ואצי םידרבהו ץראב וכלהתה וכל רמאיו ץראב ךלהתהל תכלל ושקביו ואצי םיצמאהו 7 .ץראב הנכלהתתו -תא וחינה ןופצ ץרא-לא םיאצויה האר רמאל ילא רבדיו יתא קעזיו 8 .ןופצ ץראב יחור .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 9 םויב התא תאבו היעדי תאמו היבוט תאמו ידלחמ הלוגה תאמ חוקל 10 .לבבמ ואב-רשא הינפצ-ןב הישאי תיב תאבו אוהה ןהכה קדצוהי-ןב עשוהי שארב תמשו תורטע תישעו בהזו-ףסכ תחקלו 11 .לודגה ומש חמצ שיא-הנה רמאל תואבצ הוהי רמא הכ רמאל וילא תרמאו 12 .הוהי לכיה-תא הנבו חמצי ויתחתמו היהו ואסכ-לע לשמו בשיו דוה אשי-אוהו הוהי לכיה-תא הנבי אוהו 13 .םהינש ןיב היהת םולש תצעו ואסכ-לע ןהכ לכיהב ןורכזל הינפצ-ןב ןחלו היעדילו היבוטלו םלחל היהת תרטעהו 14 .הוהי ינחלש תואבצ הוהי-יכ םתעדיו הוהי לכיהב ונבו ואבי םיקוחרו 15 .םכיהלא הוהי לוקב ןועמשת עומש-םא היהו םכילא