Zechariah chapter 7 קרפ הירכז שדחל העבראב הירכז-לא הוהי-רבד היה ךלמה שוירדל עברא תנשב יהיו 1 .ולסכב יעשתה .הוהי ינפ-תא תולחל וישנאו ךלמ םגרו רצא-רש לא-תיב חלשיו 2 הכבאה רמאל םיאיבנה-לאו תואבצ הוהי-תיבל רשא םינהכה-לא רמאל 3 .םינש המכ הז יתישע רשאכ רזנה ישמחה שדחב .רמאל ילא תואבצ הוהי-רבד יהיו 4 ישימחב דופסו םתמצ-יכ רמאל םינהכה-לאו ץראה םע-לכ-לא רמא 5 .ינא ינתמצ םוצה הנש םיעבש הזו יעיבשבו .םיתשה םתאו םילכאה םתא אולה ותשת יכו ולכאת יכו 6 םלשורי תויהב םינשארה םיאיבנה דיב הוהי ארק רשא םירבדה-תא אולה 7 .בשי הלפשהו בגנהו היתביבס הירעו הולשו תבשי .רמאל הירכז-לא הוהי-רבד יהיו 8 -תא שיא ושע םימחרו דסחו וטפש תמא טפשמ רמאל תואבצ הוהי רמא הכ 9 .ויחא .םכבבלב ובשחת-לא ויחא שיא תערו וקשעת-לא ינעו רג םותיו הנמלאו 10 .עומשמ ודיבכה םהינזאו תררס ףתכ ונתיו בישקהל ונאמיו 11 תואבצ הוהי חלש רשא םירבדה-תאו הרותה-תא עומשמ רימש ומש םבלו 12 .תואבצ הוהי תאמ לודג ףצק יהיו םינשארה םיאיבנה דיב וחורב .תואבצ הוהי רמא עמשא אלו וארקי ןכ ועמש אלו ארק-רשאכ יהיו 13 בשמו רבעמ םהירחא המשנ ץראהו םועדי-אל רשא םיוגה-לכ לע םרעסאו 14 .המשל הדמח-ץרא ומישיו