Zechariah chapter 8 קרפ הירכז .רמאל תואבצ הוהי-רבד יהיו 1 .הל יתאנק הלודג המחו הלודג האנק ןויצל יתאנק תואבצ הוהי רמא הכ 2 -ריע םלשורי הארקנו םלשורי ךותב יתנכשו ןויצ-לא יתבש הוהי רמא הכ 3 .שדקה רה תואבצ הוהי-רהו תמאה שיאו םלשורי תובחרב תונקזו םינקז ובשי דע תואבצ הוהי רמא הכ 4 .םימי ברמ ודיב ezpryn .היתבחרב םיקחשמ תודליו םידלי ואלמי ריעה תובחרו 5 -םג םהה םימיב הזה םעה תיראש יניעב אלפי יכ תואבצ הוהי רמא הכ 6 .תואבצ הוהי םאנ אלפי יניעב אובמ ץראמו חרזמ ץראמ ימע-תא עישומ יננה תואבצ הוהי רמא הכ 7 .שמשה םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל-ויהו םלשורי ךותב ונכשו םתא יתאבהו 8 .הקדצבו תמאב םירבדה תא הלאה םימיב םיעמשה םכידי הנקזחת תואבצ הוהי רמא-הכ 9 .תונבהל לכיהה תואבצ הוהי-תיב דסי םויב רשא םיאיבנה יפמ הלאה אצוילו הנניא המהבה רכשו היהנ אל םדאה רכש םהה םימיה ינפל יכ 10 .והערב שיא םדאה-לכ-תא חלשאו רצה-ןמ םולש-ןיא אבלו .תואבצ הוהי םאנ הזה םעה תיראשל ינא םינשארה םימיכ אל התעו 11 ונתי םימשהו הלובי-תא ןתת ץראהו הירפ ןתת ןפגה םולשה ערז-יכ 12 .הלא-לכ-תא הזה םעה תיראש-תא יתלחנהו םלט עישוא ןכ לארשי תיבו הדוהי תיב םיוגב הללק םתייה רשאכ היהו 13 .םכידי הנקזחת וארית-לא הכרב םתייהו םכתא יתא םכיתבא ףיצקהב םכל ערהל יתממז רשאכ תואבצ הוהי רמא הכ יכ 14 .יתמחנ אלו תואבצ הוהי רמא -לא הדוהי תיב-תאו םלשורי-תא ביטיהל הלאה םימיב יתממז יתבש ןכ 15 .וארית וטפש םולש טפשמו תמא והער-תא שיא תמא ורבד ושעת רשא םירבדה הלא 16 .םכירעשב -לכ-תא יכ ובהאת-לא רקש תעבשו םכבבלב ובשחת-לא והער תער-תא שיאו 17 .הוהי-םאנ יתאנש רשא הלא .רמאל ילא תואבצ הוהי-רבד יהיו 18 םוצו יעיבשה םוצו ישימחה םוצו יעיברה םוצ תואבצ הוהי רמא-הכ 19 םולשהו תמאהו םיבוט םידעמלו החמשלו ןוששל הדוהי-תיבל היהי ירישעה .ובהא .תובר םירע יבשיו םימע ואבי רשא דע תואבצ הוהי רמא הכ 20 שקבלו הוהי ינפ-תא תולחל ךולה הכלנ רמאל תחא-לא תחא יבשי וכלהו 21 .ינא-םג הכלא תואבצ הוהי-תא םלשוריב תואבצ הוהי-תא שקבל םימוצע םיוגו םיבר םימע ואבו 22 .הוהי ינפ-תא תולחלו תונשל לכמ םישנא הרשע וקיזחי רשא המהה םימיב תואבצ הוהי רמא הכ 23 םיהלא ונעמש יכ םכמע הכלנ רמאל ידוהי שיא ףנכב וקיזחהו םיוגה .םכמע