Zechariah chapter 11 קרפ הירכז .ךיזראב שא לכאתו ךיתלד ןונבל חתפ 1 דרי יכ ןשב ינולא וליליה ודדש םירדא רשא זרא לפנ-יכ שורב לליה 2 .רוצבה רעי ןואג דדש יכ םיריפכ תגאש לוק םתרדא הדדש יכ םיערה תללי לוק 3 .ןדריה .הגרהה ןאצ-תא הער יהלא הוהי רמא הכ 4 םהיערו רשעאו הוהי ךורב רמאי ןהירכמו ומשאי אלו ןגרהי ןהינק רשא 5 .ןהילע לומחי אל םדאה-תא איצממ יכנא הנהו הוהי-םאנ ץראה יבשי-לע דוע לומחא אל יכ 6 .םדימ ליצא אלו ץראה-תא ותתכו וכלמ דיבו והער-דיב שיא יתארק דחאל תולקמ ינש יל-חקאו ןאצה יינע ןכל הגרהה ןאצ-תא העראו 7 .ןאצה-תא העראו םילבח יתארק דחאלו םענ .יב הלחב םשפנ-םגו םהב ישפנ רצקתו דחא חריב םיערה תשלש-תא דחכאו 8 השא הנלכאת תוראשנהו דחכת תדחכנהו תומת התמה םכתא הערא אל רמאו 9 .התוער רשב-תא -לכ-תא יתרכ רשא יתירב-תא ריפהל ותא עדגאו םענ-תא ילקמ-תא חקאו 10 .םימעה הוהי-רבד יכ יתא םירמשה ןאצה יינע ןכ ועדיו אוהה םויב רפתו 11 .אוה -תא ולקשיו ולדח אל-םאו ירכש ובה םכיניעב בוט-םא םהילא רמאו 12 .ףסכ םישלש ירכש םהילעמ יתרקי רשא רקיה רדא רצויה-לא והכילשה ילא הוהי רמאיו 13 .רצויה-לא הוהי תיב ותא ךילשאו ףסכה םישלש החקאו ןיבו הדוהי ןיב הוחאה-תא רפהל םילבחה תא ינשה ילקמ-תא עדגאו 14 .לארשי .ילוא הער ילכ ךל-חק דוע ילא הוהי רמאיו 15 שקבי-אל רענה דקפי-אל תודחכנה ץראב הער םיקמ יכנא-הנה יכ 16 .קרפי ןהיסרפו לכאי האירבה רשבו לכלכי אל הבצנה אפרי אל תרבשנהו שובי וערז ונימי ןיע-לעו ועורז-לע ברח ןאצה יבזע לילאה יער יוה 17 .ההכת ההכ ונימי ןיעו yaiz