Zechariah chapter 12 קרפ הירכז םדא-חור רציו ץרא דסיו םימש הטנ הוהי-םאנ לארשי-לע הוהי-רבד אשמ 1 .וברקב היהי הדוהי-לע םגו ביבס םימעה-לכל לער-ףס םלשורי-תא םש יכנא הנה 2 .םלשורי-לע רוצמב היסמע-לכ םימעה-לכל הסמעמ ןבא םלשורי-תא םישא אוהה-םויב היהו 3 .ץראה ייוג לכ הילע ופסאנו וטרשי טורש תיב-לעו ןועגשב ובכרו ןוהמתב סוס-לכ הכא הוהי-םאנ אוהה םויב 4 .ןורועב הכא םימעה סוס לכו יניע-תא חקפא הדוהי .םהיהלא תואבצ הוהיב םלשורי יבשי יל הצמא םבלב הדוהי יפלא ורמאו 5 רימעב שא דיפלכו םיצעב שא רויככ הדוהי יפלא-תא םישא אוהה םויב 6 היתחת דוע םלשורי הבשיו ביבס םימעה-לכ-תא לואמש-לעו ןימי-לע ולכאו .םלשוריב דיוד-תיב תראפת לדגת-אל ןעמל הנשארב הדוהי ילהא-תא הוהי עישוהו 7 .הדוהי-לע םלשורי בשי תראפתו אוהה םויב םהב לשכנה היהו םלשורי בשוי דעב הוהי ןגי אוהה םויב 8 .םהינפל הוהי ךאלמכ םיהלאכ דיוד תיבו דיודכ .םלשורי-לע םיאבה םיוגה-לכ-תא דימשהל שקבא אוהה םויב היהו 9 וטיבהו םינונחתו ןח חור םלשורי בשוי לעו דיוד תיב-לע יתכפשו 10 -לע רמהכ וילע רמהו דיחיה-לע דפסמכ וילע ודפסו ורקד-רשא תא ילא .רוכבה .ןודגמ תעקבב ןומר-דדה דפסמכ םלשוריב דפסמה לדגי אוהה םויב 11 דבל םהישנו דבל דיוד-תיב תחפשמ דבל תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו 12 .דבל םהישנו דבל ןתנ-תיב תחפשמ .דבל םהישנו דבל יעמשה תחפשמ דבל םהישנו דבל יול-תיב תחפשמ 13 .דבל םהישנו דבל תחפשמ תחפשמ תוראשנה תוחפשמה לכ 14