Zechariah chapter 13 קרפ הירכז .הדנלו תאטחל םלשורי יבשילו דיוד תיבל חתפנ רוקמ היהי אוהה םויב 1 ץראה-ןמ םיבצעה תומש-תא תירכא תואבצ הוהי םאנ אוהה םויב היהו 2 .ץראה-ןמ ריבעא האמטה חור-תאו םיאיבנה-תא םגו דוע ורכזי אלו יכ היחת אל וידלי ומאו ויבא וילא ורמאו דוע שיא אבני-יכ היהו 3 .ואבנהב וידלי ומאו והיבא והרקדו הוהי םשב תרבד רקש תרדא ושבלי אלו ותאבנהב וניזחמ שיא םיאיבנה ושבי אוהה םויב היהו 4 .שחכ ןעמל רעש .ירוענמ יננקה םדא יכ יכנא המדא דבע-שיא יכנא איבנ אל רמאו 5 .יבהאמ תיב יתיכה רשא רמאו ךידי ןיב הלאה תוכמה המ וילא רמאו 6 הערה-תא ךה תואבצ הוהי םאנ יתימע רבג-לעו יער-לע ירוע ברח 7 .םירעצה-לע ידי יתבשהו ןאצה ןיצופתו רתוי תישלשהו ועוגי ותרכי הב םינש-יפ הוהי-םאנ ץראה-לכב היהו 8 .הב -תא ןחבכ םיתנחבו ףסכה-תא ףרצכ םיתפרצו שאב תישלשה-תא יתאבהו 9 הוהי רמאי אוהו אוה ימע יתרמא ותא הנעא ינאו ימשב ארקי אוה בהזה .יהלא