Zechariah chapter 14 קרפ הירכז .ךברקב ךללש קלחו הוהיל אב-םוי הנה 1 םיתבה וסשנו ריעה הדכלנו המחלמל םלשורי-לא םיוגה-לכ-תא יתפסאו 2 .ריעה-ןמ תרכי אל םעה רתיו הלוגב ריעה יצח אציו הנלגשת םישנהו .ברק םויב ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו הוהי אציו 3 םדקמ םלשורי ינפ-לע רשא םיתזה רה-לע אוהה-םויב וילגר ודמעו 4 רהה יצח שמו דאמ הלודג איג המיו החרזמ ויצחמ םיתיזה רה עקבנו .הבגנ-ויצחו הנופצ ינפמ םתסנ רשאכ םתסנו לצא-לא םירה-יג עיגי-יכ ירה-איג םתסנו 5 .ךמע םישדק-לכ יהלא הוהי אבו הדוהי-ךלמ היזע ימיב שערה .ןואפקי תורקי רוא היהי-אל אוהה םויב היהו 6 -היהי ברע-תעל היהו הליל-אלו םוי-אל הוהיל עדוי אוה דחא-םוי היהו 7 .רוא ינומדקה םיה-לא םיצח םלשורימ םייח-םימ ואצי אוהה םויב היהו 8 .היהי ףרחבו ץיקב ןורחאה םיה-לא mivge .דחא ומשו דחא הוהי היהי אוהה םויב ץראה-לכ-לע ךלמל הוהי היהו 9 היתחת הבשיו המארו םלשורי בגנ ןומרל עבגמ הברעכ ץראה-לכ בוסי 10 יבקי דע לאננח לדגמו םינפה רעש-דע ןושארה רעש םוקמ-דע ןמינב רעשמל .ךלמה .חטבל םלשורי הבשיו דוע-היהי אל םרחו הב ובשיו 11 םלשורי-לע ואבצ רשא םימעה-לכ-תא הוהי ףגי רשא הפגמה היהת תאזו 12 קמת ונושלו ןהירחב הנקמת ויניעו וילגר-לע דמע אוהו ורשב קמה .םהיפב והער די שיא וקיזחהו םהב הבר הוהי-תמוהמ היהת אוהה םויב היהו 13 .והער די-לע ודי התלעו ףסכו בהז ביבס םיוגה-לכ ליח ףסאו םלשוריב םחלת הדוהי-םגו 14 .דאמ ברל םידגבו היהי רשא המהבה-לכו רומחהו למגה דרפה סוסה תפגמ היהת ןכו 15 .תאזה הפגמכ המהה תונחמב הנשב הנש ידמ ולעו םלשורי-לע םיאבה םיוגה-לכמ רתונה-לכ היהו 16 .תוכסה גח-תא גחלו תואבצ הוהי ךלמל תוחתשהל הוהי ךלמל תוחתשהל םלשורי-לא ץראה תוחפשמ תאמ הלעי-אל רשא היהו 17 .םשגה היהי םהילע אלו תואבצ ףגי רשא הפגמה היהת םהילע אלו האב אלו הלעת-אל םירצמ תחפשמ-םאו 18 .תוכסה גח-תא גחל ולעי אל רשא םיוגה-תא הוהי גח-תא גחל ולעי אל רשא םיוגה-לכ תאטחו םירצמ תאטח היהת תאז 19 .תוכסה הוהי תיבב תוריסה היהו הוהיל שדק סוסה תולצמ-לע היהי אוהה םויב 20 .חבזמה ינפל םיקרזמכ םיחבזה-לכ ואבו תואבצ הוהיל שדק הדוהיבו םלשוריב ריס-לכ היהו 21 םויב תואבצ הוהי-תיבב דוע ינענכ היהי-אלו םהב ולשבו םהמ וחקלו .אוהה