Zephaniah chapter 1 קרפ הינפצ היקזח-ןב הירמא-ןב הילדג-ןב ישוכ-ןב הינפצ-לא היה רשא הוהי-רבד 1 .הדוהי ךלמ ןומא-ןב והישאי ימיב .הוהי-םאנ המדאה ינפ לעמ לכ ףסא ףסא 2 םיעשרה-תא תולשכמהו םיה יגדו םימשה-ףוע ףסא המהבו םדא ףסא 3 .הוהי-םאנ המדאה ינפ לעמ םדאה-תא יתרכהו הזה םוקמה-ןמ יתרכהו םלשורי יבשוי-לכ לעו הדוהי-לע ידי יתיטנו 4 .םינהכה-םע םירמכה םש-תא לעבה ראש-תא הוהיל םיעבשנה םיוחתשמה-תאו םימשה אבצל תוגגה-לע םיוחתשמה-תאו 5 .םכלמב םיעבשנהו .והשרד אלו הוהי-תא ושקב-אל רשאו הוהי ירחאמ םיגוסנה-תאו 6 שידקה חבז הוהי ןיכה-יכ הוהי םוי בורק יכ הוהי ינדא ינפמ סה 7 .ויארק םישבלה-לכ לעו ךלמה ינב-לעו םירשה-לע יתדקפו הוהי חבז םויב היהו 8 .ירכנ שובלמ סמח םהינדא תיב םיאלממה אוהה םויב ןתפמה-לע גלודה-לכ לע יתדקפו 9 .המרמו הנשמה-ןמ הלליו םיגדה רעשמ הקעצ לוק הוהי-םאנ אוהה םויב היהו 10 .תועבגהמ לודג רבשו .ףסכ יליטנ-לכ ותרכנ ןענכ םע-לכ המדנ יכ שתכמה יבשי וליליה 11 םיאפקה םישנאה-לע יתדקפו תורנב םלשורי-תא שפחא איהה תעב היהו 12 .ערי אלו הוהי ביטיי-אל םבבלב םירמאה םהירמש-לע םימרכ ועטנו ובשי אלו םיתב ונבו הממשל םהיתבו הסשמל םליח היהו 13 .םניי-תא ותשי אלו םש חרצ רמ הוהי םוי לוק דאמ רהמו בורק לודגה הוהי-םוי בורק 14 .רובג ךשח םוי האושמו האש םוי הקוצמו הרצ םוי אוהה םויה הרבע םוי 15 .לפרעו ןנע םוי הלפאו .תוהבגה תונפה לעו תורצבה םירעה לע העורתו רפוש םוי 16 םמחלו רפעכ םמד ךפשו ואטח הוהיל יכ םירועכ וכלהו םדאל יתרצהו 17 .םיללגכ ותאנק שאבו הוהי תרבע םויב םליצהל לכוי-אל םבהז-םג םפסכ-םג 18 .ץראה יבשי-לכ תא השעי הלהבנ-ךא הלכ-יכ ץראה-לכ לכאת