Zephaniah chapter 2 קרפ הינפצ .ףסכנ אל יוגה ושוקו וששוקתה 1 םרטב הוהי-ףא ןורח םכילע אובי-אל םרטב םוי רבע ץמכ קח תדל םרטב 2 .הוהי-ףא םוי םכילע אובי-אל הונע ושקב קדצ-ושקב ולעפ וטפשמ רשא ץראה יונע-לכ הוהי-תא ושקב 3 .הוהי-ףא םויב ורתסת ילוא ןורקעו הושרגי םירהצב דודשא הממשל ןולקשאו היהת הבוזע הזע יכ 4 .רקעת םיתשלפ ץרא ןענכ םכילע הוהי-רבד םיתרכ יוג םיה לבח יבשי יוה 5 .בשוי ןיאמ jizca`de .ןאצ תורדגו םיער תרכ תונ םיה לבח התיהו 6 ןוצברי ברעב ןולקשא יתבב ןוערי םהילע הדוהי תיב תיראשל לבח היהו 7 .םתובש בשו םהיהלא הוהי םדקפי יכ -לע ולידגיו ימע-תא ופרח רשא ןומע ינב יפודגו באומ תפרח יתעמש 8 .םלובג ינבו היהת םדסכ באומ-יכ לארשי יהלא תואבצ הוהי םאנ ינא-יח ןכל 9 םוזבי ימע תיראש םלוע-דע הממשו חלמ-הרכמו לורח קשממ הרמעכ ןומע .םולחני יוג רתיו .תואבצ הוהי םע-לע ולדגיו ופרח יכ םנואג תחת םהל תאז 10 ומוקממ שיא ול-ווחתשיו ץראה יהלא-לכ תא הזר יכ םהילע הוהי ארונ 11 .םיוגה ייא לכ .המה יברח יללח םישוכ םתא-םג 12 .רבדמכ היצ הממשל הונינ-תא םשיו רושא-תא דבאיו ןופצ-לע ודי טיו 13 ונילי הירתפכב דפק-םג תאק-םג יוג-ותיח-לכ םירדע הכותב וצברו 14 .הרע הזרא יכ ףסב ברח ןולחב ררושי לוק ךיא דוע יספאו ינא הבבלב הרמאה חטבל תבשויה הזילעה ריעה תאז 15 .ודי עיני קרשי הילע רבוע לכ היחל ץברמ המשל התיה