Zephaniah chapter 3 קרפ הינפצ .הנויה ריעה הלאגנו הארמ יוה 1 .הברק אל היהלא-לא החטב אל הוהיב רסומ החקל אל לוקב העמש אל 2 .רקבל ומרג אל ברע יבאז היטפש םיגאש תוירא הברקב הירש 3 .הרות וסמח שדק-וללח הינהכ תודגב ישנא םיזחפ היאיבנ 4 רדענ אל רואל ןתי וטפשמ רקבב רקבב הלוע השעי אל הברקב קידצ הוהי 5 .תשב לוע עדוי-אלו -ילבמ םהירע ודצנ רבוע ילבמ םתוצוח יתברחה םתונפ ומשנ םיוג יתרכה 6 .בשוי ןיאמ שיא יתדקפ-רשא לכ הנועמ תרכי-אלו רסומ יחקת יתוא יארית-ךא יתרמא 7 .םתולילע לכ ותיחשה ומיכשה ןכא הילע יצבקל םיוג ףסאל יטפשמ יכ דעל ימוק םויל הוהי-םאנ יל-וכח ןכל 8 .ץראה-לכ לכאת יתאנק שאב יכ יפא ןורח לכ ימעז םהילע ךפשל תוכלממ .דחא םכש ודבעל הוהי םשב םלכ ארקל הרורב הפש םימע-לא ךפהא זא-יכ 9 .יתחנמ ןולבוי יצופ-תב ירתע שוכ-ירהנל רבעמ 10 ךברקמ ריסא זא-יכ יב תעשפ רשא ךיתלילע לכמ ישובת אל אוהה םויב 11 .ישדק רהב דוע ההבגל יפסות-אלו ךתואג יזילע .הוהי םשב וסחו לדו ינע םע ךברקב יתראשהו 12 ןושל םהיפב אצמי-אלו בזכ ורבדי-אלו הלוע ושעי-אל לארשי תיראש 13 .דירחמ ןיאו וצברו וערי המה-יכ תימרת .םלשורי תב בל-לכב יזלעו יחמש לארשי ועירה ןויצ-תב ינר 14 ער יארית-אל ךברקב הוהי לארשי ךלמ ךביא הנפ ךיטפשמ הוהי ריסה 15 .דוע .ךידי ופרי-לא ןויצ יארית-לא םלשוריל רמאי אוהה םויב 16 ותבהאב שירחי החמשב ךילע שישי עישוי רובג ךברקב ךיהלא הוהי 17 .הנרב ךילע ליגי .הפרח הילע תאשמ ויה ךממ יתפסא דעוממ יגונ 18 ץבקא החדנהו העלצה-תא יתעשוהו איהה תעב ךינעמ-לכ-תא השע יננה 19 .םתשב ץראה-לכב םשלו הלהתל םיתמשו לכב הלהתלו םשל םכתא ןתא-יכ םכתא יצבק תעבו םכתא איבא איהה תעב 20 .הוהי רמא םכיניעל םכיתובש-תא יבושב ץראה ימע