De bekering van Isral

Aanmoediging om te bidden voor de bekering vande Joden

Preek over Zacharia 12:12 door Thomas Boston

Vertaald uit de Engelse editie: Al de werken, deel IIIblz.354, 26e preek, gehouden te Ettrick, 11 maart 1716.

"En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder:het geslacht van het huis van David bijzonder, en het geslachtvan het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder",Zacharia 12:12.

De bedoeling van deze tekst is om aan te tonen dat er eenalgemene rouwklacht onder de Joden zal plaats vinden, wanneer zijvan hun zonden overtuigd worden.

I Ten eerste wordt er voorzegd dat er een algemeenrouwklagen onder hen zijn zal. "En het land zalrouwklagen, elk geslacht bijzonder." Wat de tijdbetreft, waarop dit betrekking heeft: het is duidelijk dat diteen gevolg is van de uitstorting van de Geest volgens vers 10:"Doch over het huis van David en over de inwoners vanJeruzalem zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden;en zij zullen Mij aan- schouwen, Dien zij doorstoken hebben, enzij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over eenenigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk menbitterlijk kermt over een eerstgeborene." Dat zal hen doenwenen over hun kruisigen van Christus. Het doorsteken vanChristus is letterlijk vervuld, Johannes 19:37; waar deze tekstuit Zacharia aangehaald wordt: "Zij zullen zien in Welkenzij gestoken hebben." Zodat deze uitstorting van de Geest endeze rouwklacht - als een gevolg daarvan - betrekking hebben opde tijd van het evangelie, na de dood van Christus.

Nu, als deze profetie reeds vervuld was, dan moest het inverband staan met Handelingen 2:5,37,41 (de uitstorting van deHeilige Geest en het wenen over de verwerping van Christus,vertaler). Maar omdat de Schrift niet vermeldt dat deze teksttoen vervuld werd, daarom ben ik van mening dat het eigenlijkniet de vervulling was, hoewel het er een onderpand van kan zijn.Want deze uitstorting van de Geest en het wenen zullenzijn op de dag "dat Ik zal zoeken te verdelgen alleheidenen, die tegen Jeruzalem aan komen", vers 9. Maar deuitstorting van de Geest en het wenen in Handelingen 2 vondenplaats op een dag dat de Heere gereed stond om Jeruzalem juist teverwoesten. Daarom ben ik van mening dat het nog vervuld moetworden en wel in de tijd wanneer de Joden geroepen worden. Wanthun verlossing volgens vers 9, de uitstorting van de Geest, vers10 en dit rouwklagen zullen samengaan.

Dit is geschreven tot onze lering. O, wat is het eenaangenaam samengaan: de verlossing van onze vijanden, eenuitstorting van de Geest en een nationale reformatie. Van hetrste hebben we iets gekregen, maar helaas zijn de tweelaatsten er niet mee samen gekomen en daarom is er minder genotin het eerste en is de duur waarschijnlijk maar kort. God regeertde wereld, en dat overeenkomstig Zijn Woord, maar er zijn weinigmensen die er rekening mee houden. Vergelijken we de toestand vanSchotland met het Woord, dan hebben we reden om te denken dat hetlot van dit land een van deze drie dingen zijn zal:

1 Of dat God in een weg van oordeel ons verderlaat gaan in onze vrede en rust, zodat onze verlossing onzegeneratie niet heiligt; de waarheid wordt steeds meer verzwakt enhet volk wordt steeds slechter, totdat het stinkt in de neusgatenvan God.

2 Of dat God in een weg van vrijmachtige genade,bij onze vrede k een uitstorting van de Geest zal geven totvoortzetting en herleving van de reformatie, die leven zalgeven in onze verlossing en ons daarin zal bevestigen.

3 Of dat God ons in een weg van oordeel, vermengdmet barmhartigheid, een nog zwaardere slag zal toebrengen danwij ooit gehad hebben om zo de reformatie en verlossing teverbinden met een uitstorting van Zijn Geest, wat een algemenerouwklacht teweegbrengt, zoals in de tekst.

Nu, ik zeg dat er in de tekst wordt voorzegd dat er op die dageen algemene rouwklacht onder de Joden wezen zal. Dit iseen rouwklacht waartoe men verplicht is. Het hebreeuwse woordbetekent eigenlijk: het uitwendig gebaar van rouwklagenden, zoalshet slaan op de borst of kloppen op de heup. Niet dat het alleenmaar een uitwendig rouwklagen zijn zal, want het is hetgevolg van de uitstorting van de Geest volgens vers 10. Maar hetzal wl meer zijn dan het gewne rouwklagen en deverootmoediging waartoe Gods volk altijd geroepen is, namelijkeen buitengewoon, plechtig en geordend rouwklagen. Een rouwklachtzoals bij een plechtig vasten en een algemeen geween zoals hetgrondwoord betekent in Jol 2:12. Die plicht wordt soms vastengenoemd en soms een geween, Esther 9:22+31 (een rouw en eengeroep, volgens de statenvertaling). Vergelijk ook Zacharia 8:19,een algemeen vasten bij de Joden wegens droevige gebeurtenissen.Dat het vasten in onze tekst z algemeen opgevat moet wordenblijkt uit de tekst, want we zien dat het hle gezin bijeenkomtom te rouwklagen. Het hele gezin zondert zich af om door de burenniet gestoord te worden. En daar nemen ze goed de tijd voor. Ditalles niet om elkaar te zitten aankijken, maar om de tijd door tebrengen in plichten die bij het vasten behoren.

Nu, merkt hier op:

1 Het rouwen en vasten is algemeen. Het land,dat zijn de inwoners van het land, het geheel van het nuongelovige Joodse volk zal er zich dan op toeleggen; niet nvoor n zoals tevoren. De oorzaak van dit rouwklagen is dezonde die hun vaderen hebben begaan in het kruisigen van Christusen hun eigen zonde omdat ze ermee ingestemd hebben en Hem zo langhebben verworpen. Wanneer de Geest over hen uitgestort is, zullenzij de heerlijkheid van Christus zien en ervan overtuigd worden.En dan zal deze rouwklacht zich over het gehele volk uitbreiden,waar ze ook mogen zijn.

2 De manier waarop deze algemene of nationalerouwklacht gebeuren zal. Niet door bijeen te komen in de tempel,want ze zullen dan geen tempel hebben. Ook niet omdat eenregering een algemene vastendag zal uitroepen. Maar God zal deharten van de gezinnen opwekken om het in 't gezin te doen,iedere familie apart. Vroeger, toen het Evangelie krachtigerwerkte dan nu, werden sommige mensen die op straat wandeldenaangenaam verrast als ze in 't een of ander gezin dehuisgodsdienst hoorden betrachten waar ze dat voordien nooitgewoon waren te doen. Zo zal het ook gaan onder de Joden in dietijd, wat betreft het wenen of het vasten met het gezin. Let wel,ze zullen er zich voor afzonderen. Ieder zal zijnbezigheden voor die tijd neerleggen, de deuren en de ramensluiten en de omgang met andere gezinnen vermijden om nietgestoord te worden.

II Ten tweede vermeldt de tekst de bijzondere personendie aan de rouwklacht deelnemen: de koninklijke familie in beidetakken, zowel van Salomo als van Nathan, Davids zonen. Dit zietschijnbaar op hun leiders, die f in die tijd zullen beginnen,f bij de eersten zijn om te reformeren. Zij die de naastebloedverwanten van Christus waren, hadden het meest voor Hemmoeten ijveren. "Maar ook zijn broeders geloofden niet inHem", Joh.7:5. Maar, ns zal hun nageslacht hun eigendwaasheid inzien n die van hun vaders; en zij zullen daaroverbitter kermen.

In beide geslachten zullen de vrouwen apart gaan om tewenen. Of hier nu bedoeld wordt dat zij zich zullen afzonderen opdezelfde tijd als de familie-rouw, zoals sommigen denken, f opeen andere tijd, de betekenis is hetzelfde. Allen zijn verplichttot persoonlijk vasten en vernedering. En ieder komt z'n plichtna.

In het hebreeuws staat een bijzonder accent geschreven onderde vrouwen uit Nathans geslacht. Hetzelfde staat telkens onder devrouwen die in het vervolg in de tekst genoemd worden. Ik denkdat het volgende de reden is. Gewoonlijk werden de vrouwen nietverplicht tot rouwen en vasten, omdat ze van het zwakkeregeslacht zijn en niet geschikt of niet gewillig waren om diestrenge eisen van vasten met rouwklagen te ondergaan. Maar dnzullen ze z'n mate van de Geest ontvangen, dat ze het vastenniet zullen weigeren. Niet alleen met het gezin, maar ook uiteigen beweging op andere tijden.

Het geslacht van Nathan was de voornaamste tak van dekoninklijke familie in de dagen van Zerubbbel, Zacharia 4;Lukas 3:27,31. De bedoeling is dus dat het zwakke geslacht, zelfsde vrouwen uit de leiders hun versieringen zullen afleggen enzich verootmoedigen in persoonlijk gebed en vasten.

"Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hunvrouwen bijzonder. Het geslacht van Sime bijzonder en hunvrouwen bijzonder", vers 13. Dit vers daalt af naar het huisvan Levi; en daaruit het geslacht van Sime, de zoon van Gersom,de zoon van Levi, 1 Kron.6:17. Dit priestergeslacht was blijkbaargoed bekend in Zacharias tijd.

"Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder enhunlieder vrouwen bijzonder". Vers 14 besluit dat men eralgemeen aan deelneemt, al de overige geslachten. Dus, deoverheden, de ambtenaren en het hele volk zal wenen, zich bekerenen reformeren.

Voordat ik verder ga met de voornaamste bedoeling van detekst, wil ik nog kort enkele andere belangrijke punten van detekst behandelen.

Leerstelling 1

Er zal een tijd aanbreken waarop een nationale bekering van deJoden of Isralieten zal plaats vinden. De nu verblinde enverworpen Joden zullen in het laatst der dagen zich bekeren tothet geloof in Christus en zullen zich verenigen met deChristelijke kerk. Er zijn hiervoor veel beloften in het OudeTestament, maar ik zal het bewijzen met Romeinen 11, waar deapostel er met nadruk over handelt.

1 Hoewel het volk vreselijk gestruikeld is -wat teerger is omdat Christus het struikelblok voor hen was,- zijn zetoch niet gestruikeld om nit meer op te staan. Rom. 11:11"Hebben ze gestruikeld opdat ze vallen zouden? Datzij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenengeworden, om hen tot jaloersheid te verwekken". Nu,zoals hun val een oorzaak was tot de opstanding van deheidenwereld nadat die lang verzonken lag in onkunde van God engoddeloosheid, zo zal God de genade aan de heidenwereldgegeven, gebruiken tot ontwaking van de Joden om hun geestelijkebelangen te gaan bedenken; door middel van een heilige jaloezie.Zodat ze tot zichzelf zullen komen, evenals de verloren zoon,Lukas 15:17.

2 De apostel verzekert hun bekering uit kracht van hetverbond met hun vaders, voornamelijk met Abraham; dat Hij de Godzal zijn van zijn zaad n hem , Genesis 15. Het is met ditverbond net als met sommige rivieren die men een eind boven degrond ziet lopen, die daarna in de aarde verdwijnen en zo mijlenver onder de grond lopen om eindelijk weer bovengronds verder testromen, tot ze in de zee uitmonden. Z loopt dit verbondzichtbaar tot de dagen van de apostelen. Nu is de zichtbareuitwerking voor de Joden onderbroken, maar het zal opnieuwdoorbreken als ze bekeerd worden, om nooit meer verworpen teworden. Daarom zegt de apostel ons, dat zij daardoor nog eenheilig volk zijn, Rom.11:16 "Indien de wortel heilig is, zozijn ook de takken heilig". Het is een volk wat bijzonderaan God is toegewijd. En de Heere wil niet voor altijd missen,hetgeen Hijzelf geheiligd heeft. Hun uitverkiezing als natieis nog altijd hun voorrecht, zoals in vers 28 staat: "Maaraangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderenwil". Uit kracht van het verbond wat God met hun vaderenmaakte, heeft Hij het volk lief. En Gods voornemen zal tenlaatste zeker uitlopen in goede daden, omdat de genadegift enroeping van dat volk tot aanneming als verbondskinderen,onberouwelijk zijn, vers 29. "Want de genadegiften en deroeping Gods zijn onberouwelijk".

3 De apostel verzekert dit met nadruk in Rom.11:25 en26. Daar toont hij aan dat de verharding van de Joden maar vooreen dl is en voor een bepaalde tijd zal duren totdat er eennationale bekering zal komen. En z zal geheel Isral zaligworden. Hier wordt het geestelijk Isral niet bedoeld, want hunbekering kon geen verborgenheid zijn zoals die van de Joden datis. Maar zoals de bekering van de heidenen een verborgenheid isgeweest voor de Joden -en voor de heidenen zelf- onder het oudetestament, net zo is de bekering van de Joden een verborgenheidvoor de heidenen - en voor de Joden zelf- onder het nieuwetestament, Efeze 3:3-6. En evenals veel Joden het ene toen nietwilden geloven, zo geloven veel christenen het andere nu niet.

Toepassing

Gelooft het en ondersteunt het met uw gebeden. Smeekt erernstig om bij de Troon der genade. Verenigt u van harte met degebeden hiervoor in het openbaar gebed. En denkt er aan in uwgebeden met het gezin en in de binnenkamer. Schaamt u om tezeggen: wat hebben wij daaraan?

1ste reden De Joden waren bekommerd over ons, toen wijin hun toestand waren en zij in de onze; en daarom is het onzeplicht dat wij hen dit goede vergelden, Hooglied 8:8-1O. Neemtdeze zaak toch ernstig ter harte. Wat denkt u van Farao'sschenker die Jozef vergat, terwijl hij in de gevangenis zvriendelijk voor hem geweest was? Broeders, wij uit deheidenwereld waren eens opgesloten in de gevangenis van ongelooftoen de Joden in vrijheid wandelden, maar zij dachten aan ons. Nuzijn zij in de gevangenis en wij wandelen in vrijheid, zullen wijhen dan vergeten? "Want God heeft hen allen onder deongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hen allen zoubarmhartig zijn, Rom.11:32.

2de reden Hebt u liefde tot onze Heere Jezus Christus,tot de uitbreiding van Zijn koninkrijk en heerlijkheid in dezewereld? Bidt dan, ja bidt ernstig om de bekering van de Joden.Hebt u niet geleerd te bidden: Uw koninkrijk kome"? O, wateen vermeerdering van roem voor de Middelaar zal hun bekeringzijn! Verlangt u dat de kroon op Christus' hoofd in groter glanszal schitteren en heerlijker wordt gezien dan ooit tevoren in dewereld? Laat ons dan instemmen met de grote schare:"Hallelujah! Want de Heere, de almachtige God, heeft alsKoning geheerst", Openb.19:6. En als wij de grotebruiloftsdag van Christus in de wereld willen zien, laten wij danzeggen, volgens vers 7: "Laat ons blijde zijn en vreugdebedrijven en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lamsis gekomen en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid". Obroeders, weest niet bekrompen van geest, maar breidt uw hart uittot het algemeen welzijn en betoon dat hiermee! Het is waar, wijgeloven dat Jezus de Zoon van God is, tot Zijn eer. Maar o, wateen rijke eer zal Hem toekomen als degenen die eens Zijnlandgenoten waren, maar Hem als een misdadiger kruisigden-waarover zij zich rechtvaardigen tot op deze dag- tot berouwzullen komen en Hem met ons erkennen!

3de reden Hebt u nog enig medelijden met een volk, metverloren gaande zielen? Bidt dan om hun bekering! Menselijkmedelijden moest u hiertoe al aanzetten, want hun tegenwoordigetoestand is zonder hoop voor de eeuwigheid. "Die nietgeloofd zal hebben zal verdoemd worden". Maar er is nog meerdat onze betrekking op hen moet opwekken, meer dan op enig andervolk ter wereld.

1 God Zelf heeft een bijzondere betrekking op henbetoond. Niet alleen toen Hij hen vanouds aannam tot Zijn eigenvolk, maar ook hierom, dat Hij daarna een bijzondere belofteheeft gedaan tot bekering van die natie, terwijl dat voor anderevolken in een meer algemene belofte is vervat.

2 Al de genademiddelen en de aanneming door JezusChristus die wij nu hebben, zijn oorspronkelijk van hn. Zijwaren onze leermeesters in de kennis van God en gaven ons eersthet Boek, ja het Boek van God in onze handen, Jesaja 2:3 en Lukas24:47. Hn Mozes, hn profeten, hn apostelen, allen warenJoden die dit Boek geschreven hebben, waardoor het eeuwige leventot ons gekomen is. Ja zelfs was het hn Landgenoot Jezus, Diede grond van al onze hoop is; van Wie wij geloven dat Hij de Zoonvan God is. " Welker zijn de vaders en uit welke Christusis, zoveel het vlees aangaat, Dewelke God is bovenal te prijzenin der eeuwigheid, Amen". Het licht wat bij hn vandaankwam, verlichtte ons donker werelddeel. En nu onze leermeestersblind zijn, moeten we dan niet voor hen smeken: "Heere, datzij ziende mogen worden"?

3 De kerk met al haar voorrechten die wij nu genieten,waren oorspronkelijk van hen. "Welke Isralieten zijn,welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en deverbonden en de wetgeving en de dienst van God en debeloftenissen". Het gaat ons en alle kerken in deze tijdgoed, in vergelijking met onze mede-heidenen die nog zonder Godleven. En waarom anders dan omdat wij gekomen zijn in de tentenvan de Joden, waar de Heere Zijn heerlijkheid toont? Noach heeftgezegd: "God breide Jafeth uit en hij wone in Sems tenten;en Kanan zij Hem een knecht". Maar helaas, deoorspronkelijke eigenaars zijn eruit; ze hebben hun tent in eenonbezonnen daad verlaten. Maar er is plaats genoeg voor hen enons beiden! Zullen we dan niet bidden dat ze tot zichzelf mogeninkeren en terug komen? Het is hn olijfboom waar wij ingentzijn, zij zijn de natuurlijke takken, Rom.11:17-21.

4de reden Hebt u nog enige liefde tot, ofbelangstelling voor de kerk, voor het werk van reformatie, dereformatie van ons land, de reformatie van de wereld? Eenverlangen en begeerte naar een geestelijke opwekking van het werkdat nu tot stilstand is gekomen? Naar een bloeiende kerkstaat dienu in verval verkeert? Bidt dan om de bekering van de Joden.

A Verlangt u naar een opwekking in de kerk die nu alseen vallei vol doodsbeenderen is? Bidt dan om de bekering van deJoden. "Want indien hun verwerping de verzoening is derwereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit dedoden? Rom.11:15. Dat zal een tijd van leven zijn, een tijd vaneen milde uitstorting van de Geest, wat de reformatie tot eenhoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is.

B Verlangt u naar de uitbreiding van de kerk? Bidt dan!Helaas, onze "moeder die eertijds zeven baarde", isverminderd en zwak geworden; uitgedroogde borsten en eenmisdragende baarmoeder is haar tegenwoordige geestelijke kwaal.Maar dn zal zij de kracht vernieuwen en zal ze er velenvoortbrengen. " Want indien hun val de rijkdom is derwereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel temeer hun volheid!" Rom.11:12. De kerk zal niet alleenvermeerderd worden door de Jden die er bij komen, maar vlmeer door de heidenen. Want de bekering van de Joden zaltot meerdere rijkdom van de kerk onder de volken zijn, dan de valvan de Joden was. Want uit hun val is alle rijkdom van hetEvangelie die er nu in de heidenwereld is, afkomstig. Als deJoden bekeerd worden "zal het licht der maan zijn als hetlicht der zon; en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als hetlicht van zeven dagen; ten dage als de Heere de breuk Zijns volkszal verbinden en de wonde waarmede het geslagen is zalgenezen", Jesaja 30:26.

C Verlangt u naar een tijd van overvloed voor de ledenvan de kerk? Naar een volle tafel die voor hen toegericht wordtin het woord en de sacramenten, opdat ze er in overvloedig meegevoed worden? Bidt dan! Onze Heere houdt in het bedienen vanZijn huis het beste altijd voor het laatst. De beste wijn komthet laatst. Het middagmaal wat Hij nu bedient is al zogoed. De kerk zit nu al meer dan 1700 jaar aan Zijn tafel. Velenzijn gekomen en werden heerlijk verzadigd. Maar de dag van dewereld is grotendeels voorbij; de nacht komt al dichterbij endaarom nadert het avondmaal ook. En dat is de bestemaaltijd in het huis van onze Heere. Nu, als de Joden geroepenworden om binnen te komen wordt het avondmaal opgediend. Zaligzijn zij die deel hebben aan het middagmaal; maar zij zullenzaliger zijn die deel krijgen aan het avondmaal, vrdat hetbruiloftsmaal in de hemel genoten wordt! "En hij zeide totmij: Schrijf; Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaalvan de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn dewaarachtige woorden Gods", Openb.19:9.

D Verlangt u naar een meerdere kennis van de hemelseverborgenheden? Bidt dan! Toen de twee getuigen die door deAntichrist gedood waren, weer opstonden, zag Johannes de tempelGods geopend en de Evangelieleer weer helder geopenbaard, Openb.11:19. Maar als de Joden bekeerd worden, ziet hij de hemelzelf geopend, Openb.19:11. Dat betekent een nog dieper inzicht indeze verborgenheden. Wij hebben geen reden om te twijfelen dat erbij die grote gebeurtenis meer inzicht in de bijbel zal wezen,dan er nu onder de meest ingeleiden is. Deze belofte is inbeginsel in vervulling gegaan, maar nog niet voltooid, "wantde aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren denbodem der zee bedekken", Jesaja 11:9.

E Begeert u vurig naar zuiverheid in de kerken, naar deondergang van het Pausdom, prelaatschap en heiligheidschennis?Bidt dan! Wat er in dit opzicht ook gedaan wordt vr debekering van de Joden, we hebben reden om te geloven dat hetdrmee voltooid zal worden, met zo'n zuiverheid in de kerken,zoals nog nooit in de wereld is voorgekomen, Zach.14:20,21

5. Ten laatste. Wij hebben meer aanmoediging om voor debekering van de Joden te bidden dan de voorgaande generaties vanGods volk, want wij zijn dichter bij de tijd van vervulling vande belofte dan zij dat waren. De kerk heeft er lang om gebeden.De kerk van Schotland heeft er altijd een bijzondere betrekkingop gehad, want het is een onderwerp van gebed geweest op onzenationale vastendagen. Op de eerste vastendag die wij na deomwenteling hadden, (de verlossing van de kerk in 1688) wordt hetin 't bijzonder vermeld. Hetzelfde vind ik ook op een vastendaggehouden in 1653. Laten wij de voetstappen van de schapen volgen.Wie weet of niet sommigen die nu leven er de vervulling van mogenzien. Maar al zou niemand van ons dit tijdens zijn leven zien,laat ons toch onze gebeden voor de bekering van dat volkachterlaten. De zonden van sommigen doen kwaad na hun dood, zoalsde zonden van Jerobeam; de gebeden van anderen doen goed, zelfsna hun dood.

Er zijn 2 dingen die hun bekering in de weg staan. Laat onsernstig bidden om het wegnemen ervan.

1. De verschrikkelijke roomse afgodendienst maakt dat het armeJoodse volk zich ergert aan de christenheid. Als ze zien dat hetchristendom gezonken ligt in de zonde van afgoderij waarvan zeweten dat hun vaders daarmee God getergd hebben, dan verharden zezich tegen Christus. Nu, de Heere heeft beloofd die beletsels wegte nemen opdat de Joden aankomen. "En de vijfde engel gootzijn fiool uit op het rijk van het Beest, en zijn rijk isverduisterd geworden, Openb. 16:10. O, help met uw gebeden datdit voortgang mag hebben. Zie de belofte van onze Heere voordiezelfde zaak in Lukas 21:24 "En Jeruzalem zal van deheidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuldzullen zijn".

2. De overheersing van de Turken (Mohammedanen) die zoveelchristelijke kerken heeft opgeslokt en zoveel christenen heeftonderdrukt, is voor de Joden ook een ergernis. Zij bezitten hetJoodse land. Maar God heeft beloofd om ook dat beletsel weg tenemen. Dat wrede rijk zal op de bestemde tijd verbroken worden."En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier,den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereidt zouworden de weg der koningen, die van de opgang der zon komenzullen, Openb. 16:12. Of de Joden hun eigen land weer zullenbezitten of niet, wil ik niet met zekerheid vaststellen. Maar ikbelijd tot de gedachte over te hellen van wl. Wat me op ditpunt voornamelijk versterkt is, dat de apostel in Romeinen 11 hunnationale bekering besluit uit het verbond met hun vaderen. Dathoudt in dat de Heere hn God en de God van hun zaad zal zijn.En dat de gift van het land Kanan tot hun eeuwigdurendebezitting, in hetzelfde verbond begrepen ligt; niettegenstaandehun bezit ervan -evenals de andere zichtbare verbondvoorrechten -voor een lange tijd onderbroken werd, Gen. 17:7,8.

De strijd van Turken en Roomsen is tot op deze dag groot. Maarhoewel ze verschrikkelijke dingen over de volken kunnen brengen,waardoor volken en kerken beven onder het rechtvaardig oordeelGods.....wie weet wat God op het rad van de Voorzienigheid heeft.Laten we bidden dat het een eindstrijd mag zijn, een laatstestrijd vr de dood van beide rijken; de voornaamstedoodsvijanden van het koninkrijk des Heeren.

Als er grote omwentelingen ten goede voor de kerk komen, gaaner gewoonlijk sterke worstelingen in het gebed aan vooraf, om degenade die God voorneemt te geven, Danil 9:2,3 en Ezech.36:37:"Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israls verzochtworden, dat Ik het hun doe". Hij, Die het voornemen heeft omhet te geven, geeft Zijn volk een hart om er Hem om te vragen.Als er een sterk geroep was tot de Heere onder Gods volk op dezedag om deze grote dingen, het zou een gunstig teken zijn dat debeloften die zo lang van deze barmhartigheden zwanger zijngeweest, dicht bij het baren zijn.

Leerstelling II

De uitstorting van de Geest zal een gezegende veranderinggeven in de toestand van een volk of van een persoon, 't welkanders hopeloos is. "Het land zal rouwklagen". Degenade van God is sterk en zal zegevieren als ze in hetstrijdperk treedt met de verdorvenheid, welke overmacht die ookmag hebben. Ik wil dat aantonen aan de hand van de zaken waar detekst over handelt. Overweeg deze dingen die in de tekstuitstralen:

1 De genade kan mensen herstellen die door hun verdorvenheidgeheel van de goede grondslag zijn afgevallen. Z is het met deJoden die Jezus verachten en voor een gewoon man houden. Zo'ntoestand is op zichzelf genomen beslist hopeloos, maar genade kaniemand eruit halen. Hij Die de verworpen Steen tot een Hoeksteengemaakt heeft, kan die verwerpers tot levendige stenen maken, dieop Hem gebouwd worden. Vergelijk 1 Petrus 2:5 met hfdst 1:1 vandezelfde brief, (Joodse gelovigen).

2 De genade kan de sterkste vooroordelen tegen de waarheidoverwinnen en die het diepst geworteld zijn uitroeien. Er is geenvolk op de wereld wat zo'n sterk vooroordeel tegen hetchristendom heeft dan de Joden. Maar hun vooroordeel zal door deuitstorting van de Geest totaal uitgeroeid worden. Als het oogontstoken is, worden de dingen in een heel verkeerde kleurgezien; maar de Geest zal hun ogen genezen en de schoonheid vande Waarheid zal zichzelf aanprijzen, Hooglied 5:9 en 6:1.

3 De genade kan de mens verlossen van een dwaalweg waarin eendwalend geweten hem vasthoudt. De band van het geweten, hetzijhet goed of kwaad is, is een van de sterkste touwen waarmee deziel gebonden wordt. Daarom gaan hoeren en tollenaars deschriftgeleerden en Farizeen vr in het koninkrijk Gods. Hetevangelie vond meer ingang bij de heidenen dan bij de Joden. Alseen zonde vast gehouden wordt met een godsdienstige overtuigingdan wordt men als't ware met ijzeren ketenen gebonden. Satanheeft het meeste gewonnen als hij een wig kan inslaan van Godseigen hout. Zo doet hij in deze tijd met de Joden die met eenblind geweten menen God en Zijn wet te eren door Christus tegente staan. Maar de genade zal haar doel bereiken, want zij knhet doen. Ze deed het hoogst doeltreffend bij Paulus diewerkelijk meende dat hij veel vijandige dingen moest doen tegende Naam van Jezus van Nazareth.

4 Er bestaat geen middel tegen de genade Gods. De Satan heeftdoor middel van hun ongeloof de Joden meer dan 17OO jaar in zijnmacht gehouden. De vaders hebben van geslacht op geslacht hunkinderen geleerd Jezus Christus te verwerpen. Maar de genade zalhen, na alles wat er gebeurd is, verlossen; en die valseoverweldiger ontmaskeren, hoewel hij hen zo lang in zijn bezitheeft gehouden.

5 De genade zal dt doen, wat de zwaarste slagen en oordelenniet kunnen doen. De zonde van de Joden door het kruisigen vanChristus was een zonde zonder weerga. Zo was ook hun straf, eenongehoorde straf. Het was "een grote verdrukking, hoedanigniet is geweest van het begin der wereld af tot nu toe en ookniet zijn zal". Onder dat zware gewicht leven ze tot op dezedag! Maar het heeft hun geen goed gedaan. O hopeloos geval! Maarhoe hopeloos het ook is, een uitstorting van de Geest zal eengezegende verandering teweeg brengen.

6 Ten laatste, de genade zal een einde maken aan hun nationaleverharding. Een volk wordt gezegend met licht, maar ze misbruikenhet....en God wordt getergd zodat hij hen slaat met richterlijkehardheid en blindheid. O vreselijke toestand! Maar eenuitstorting van de Geest maakt deze banden des doods los. Zo isde toestand van de Joden geweest, al 17OO jaar, Rom.8:8-1O.

Toepassing

1 Ziet hier de vrijmacht en de kracht van de genadeGods. Ze is zo volkomen vrij "als de zon wanneer ze schijntin haar kracht." O, wat een grote baan maakt de vrije genadeom een verloren schepsel te verlichten! Over welke bergen looptze heen! Ze loopt zelfs over de bergen van Paulus' moordzucht engodslastering. O, die kracht daarvan!

De genade is de wind van de Geest des Heeren die door Zijngeblaas de cederen breekt, de rotsen scheurt en de ijzerenpoorten van satans gevangenis open breekt. Zijn sterke ketenenwaarmee hij zijn gevangenen gebonden houdt, worden als touwendoor het vuur verzengd. Zij temt de zondaar die z lang wildwas, versmelt het diamanten hart en doet dat mensen -die evenalsde Leviathan de pijlen voor stro achten en lachen bij het drillenvan de lans - nu gaan kirren als de duiven.

2 U, die gaarne Christus en Zijn genade wilt hebben,wees niet ongelovig maar oefen geloof. Wat uw toestand ook magzijn, besluit niet dat het hopeloos is voor de groteGeneesmeester. Ik denk altijd dat velen in hun hart wanhopen aande genade; nog meer dan wij waarnemen. Ze zeggen: "Het isbuiten hoop". Sommigen menen dat de banden waarmee de duivelhen gebonden houdt z sterk zijn, dat ze niet verbroken kunnenworden. De zonde-wonden zijn z langdurig dat ze ongeneeslijkzijn. God heeft hen zo zeer verlaten dat Hij nooit meer naar henzal omzien. En als ze nog bidden of de Heere die banden wilbreken komt de duivel erbij en fluistert hen in 't oor zoiets alsin Markus 5:35 staat: "Uw dochter is gestorven, wat zijt gijde Meester nog moeilijk?" Maar Jezus antwoordt: "Vreesniet, geloof alleenlijk", vers 36.

3 Wilt u ooit een reformatie in ons land zien, verwachthat dan meer van een uitstorting van Gods Geest in het land, danvan de zwaarste oordelen. Het is dwaasheid om naar een nationaleramp uit te zien. Dat is de vrucht van een bitter gemoed, nietvan Gods Geest. Jeremia zei: "Ik heb toch niet aangedrongenmeer dan een herder achter U betaamde; ook heb ik den dodelijkendag niet begeerd, Gij weet het", Jer.17:16. De vreselijksteoordelen zullen een volk niet tot bekering brengen zonder deuitstorting van de Geest. Maar een uitstorting van de Geest kandit doen zonder uitwendige ellenden. Ons land heeft de laatstemaanden een zware slag gehad en nu zijn veel grote en kleinegezinnen daardoor in rouw. Maar zijn we daardoor dichter bij eenreformatie gekomen, al zou't maar weinig zijn? God heeft kortgeleden de dood onder ons een triomftocht laten houden, van eenongekende omvang. De ingang van onze kerk is omringd door nieuwegraven. De ene begrafenis volgde op de andere. Maar, hij die letop de uitwerking van die roepstemmen der Voorzienigheid en ziethoe ver het volk er vandaan is om erdoor gebeterd te worden, magbang worden dat de tijd zal kommen dat er mr sterfgevallenzijn, maar minder begrafenissen, zie Amos 6:7-1O; (vanwege hetgroot aantal doden werden ze niet begraven maar verbrand).

4 Ten laatste. Wanhoopt niet aan een reformatie van hetland, of aan de bekering van mensen maar bidt, bidt om eenuitstorting van de Geest. O, worstelt met God en heft eennoodgeschrei aan om een nieuwe reformatie. Dt is een gepastmiddel dat al onze kwalen volkomen kan genezen. "Uw volk zalzeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heiligesieradin. Uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwerjeugd zijn", Psalm 11O:3. Het werk der hervorming is eentijd lang geweest als het koren in grote droogte: geel aan dewortel. Maar n regenbui van de Geest kan alles weer groenmaken en hard doen groeien. Zo verdeeld als we nu zijn, dt zouons samenbinden. Zo brutaal de goddelozen en de werelddienaars nuzijn, dt zou hun mond stoppen. Zo weinig goed het Evangelie nudoet, dt zou het werk van overtuiging, bekering en bevestigingin het geloof vermeerderen. En dat zou de Evangelie-dienaars netzo veel werk geven aan de gebrokenen van hart als ze nu aan dehardnekkigen en onboetvaardigen hebben. Hoe groot het gebrek aanleven en tederheid bij de voorgangers en het volk ook is, dtzou de zonen van Levi reinigen en de offeranden van Juda enJeruzalem weer aangenaam maken, zoals in vorige tijd. "Datzou ons onze rechters wedergeven als in het eerst, en onzeraadslieden als in den beginne". Dat zou maken dat de adelen vorsten ophouden met het bouwen van Babel en het omver halenvan de kerk en de waarheid. Dat zou geven dat ze op de bellen vande paarden schrijven: "de heiligheid des Heeren",Zacharia 14:2O en dat doet hen vrijwillig de schouders zettenonder het werk des Heeren.

Bidt, o bidt daarom! Geef aan uw liefdeloosheid enhopeloosheid niet toe, maar blijf in uw gebed voor elke rang enstand van het volk, het goede zoeken; al zijn ze werelds,verwaand, afvallig of vormelijk, of al zijn ze vijandig tegen dewaarheid en nadelig voor de kerk. Schreeuwt toch met macht om deuitstorting van de Geest, opdat het hle land mag rouwklagen.

Einde