HET ZALIGMAKEND GELOOF, een genade, die beproefd wordt.

UIT 1 PETR. 1: 7.

Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus.

1. INLEIDING.

Het overdenken en nagaan van de wegen Gods, die Hij in het heiligdom met de zijnen houdt, is nuttig voor een christen in drie opzichten:

Ten eerste, met opzicht tot het verledene, hetgeen nu als voorbij en gepasseerd is. 0! als een christen hoort van de benauwdheden, angsten, wisselvalligheden en veelvuldige beproevingen, dan kan hij zeggen: Die baren en golven zijn over mijn hoofd gegaan, ik zie ze nu voor het grootste gedeelte achter mij; ik ben de man, die de smarten ondervonden heb, en weet, hoe bang het valt, als de mens moet wandelen in het midden van de benauwdheden. Hij zegt: menigmaal dacht ik, dat ik verzonken zou zijn in de diepe wateren, en ik ellendige riep: Heere! behoud mij, want ik verga, dewijl de wateren tot aan mijn lippen toe zijn gekomen; maar de Heere hoorde mij ten dage van mijn benauwdheid, toen ik tot Hem riep, en Hij trok mij op uit een modderig slijk en diepe klei; en ofschoon Hij de wateren tot de lippen liet komen, Hij heeft ze nimmer over de bovenste lip laten gaan, maar gaf altoos, hoe donker het er ook uitzag, redding en verlossing. Hij kan dan zeggen: die God, Die mij uit zooveel nood en dood verlost heeft, Die zal mij nog verder verlossen, en daarom werp ik al mijn bekommernissen en wegen op Hem, mij op Hem verlatende en aan Hem toevertrouwende: Hij zal voor mij zorgen. Dit weet ik, dewijl de veelvuldige bevinding zulke hoop in mij verwekt, die mij niet zal beschamen, omdat de liefde Gods in mijn hart uitgestort is.

Ten tweede, met opzicht tot het tegenwoordige. Als een christen hoort en Gods wegen na gaat, en Zijn bevinding en zijn beproeving wordt opgediept: o! die man of vrouw, die het doet, is een gezant, een uitlegger, één uit duizenden, een persoon, die hem vertelt al wat in zijn hart en in zijn binnenkamer omgaat; hij ziet, dat de voetstappen van de heiligen in de weg te vinden zijn, in welke hij moet gaan; hij ziet, dat God zulken, die op dezelfde wijze beproefd waren, geholpen heeft, en ofschoon dit hem niet ten enenmale redt uit de benauwdheden, het maakt hem stil tot God, van Wien al zijn verwachting is, en op grond van de belofte van het Evangelie, vertrouwt hij op de Heere, dat Hij het doen zal op zijn tijd, en dus blijft hij in een gelovig uitziende en werkzaam wachtende gestalte van de ziel naar de Heere.

Ten derde, met opzicht tot het toekomende. Als hij van de beproeving hoort, en de wegen van God met zijn volk nagaat, o! daar rijst in zijn hart zulk een achting voor diegenen, die door vuur en water gegaan zijn, die zijn vaders en moeders in Israël; ja, hij legt de dingen in zijn hart op, en bewaart ze, dewijl hij niet weet, wat hem nog kan overkomen: het maakt, dat hij zoekt omzichtig, ootmoedig en nederig te wandelen voor de Heere, opdat hij moge bewaard worden. Opdat wij nu deze nuttigheden mogen ondervinden, zullen wij van de beproeving van het geloof met uw christelijke aandacht spreken. Wij zullen van de algemene beproevingen over de staat van de Christen enz. niet spreken, ook al niet noemen, dewijl dat onmogelijk is, maar van enige voorname beproevingen. En om alles in enige orde te doen, moet uw christelijke aandacht aanmerken, dat in onze woorden twee zaken ter overweging voorkomen:

A. De stelling van de Apostel, alwaar hij voorstelt, de beproeving van het zaligmakend geloof, die kostelijker is dan van het goud, met de zalige uitkomst daarvan; waarin ons voorkomen:

A. Het onderwerp van deze stelling, namelijk, de beproeving van het geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, enz.

B. Hetgeen hij hiervan getuigt, dat het bevonden zal worden tot lof, enz.

B. De betrekking van deze stelling op het voorgaande, opdat wij daarin het verband zullen aantonen;

2. Het lichaam der predikatie.

A. Verklaring en wel

A. Van het eerste deel, alwaar de Apostel ons deze stelling voordraagt, dat de beproeving van het geloof kostelijker is dan van het goud: Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud. In zijn stelling komen twee zaken voor:

A. Het onderwerp, waarvan de Apostel spreekt: de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk door het vuur beproefd wordt en vergaat.

a. Hij spreekt van de beproeving van het geloof: De beproeving van uw geloof. Om nu enigermate hiervan duidelijk te handelen, zien wij:

a. De genade, die beproefd wordt, is het geloof. Deze genade zullen wij thans niet beschrijven, noch de daden daarvan optellen. Wij merken alleen maar aan, dat de beproeving zozeer niet betrekkelijk gemaakt wordt tot de andere genaden, die de H. Geest in het hart van de uitverkorenen werkt, maar meermalen tot het geloof, Jak. 1: 3: Wetende, dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt, en hier ter plaatse. De redenen, waarom het geloof, en niet zozeer de andere genaden, gezegd wordt beproefd te worden, kunnen uit vele de volgende zijn:

a. Het geloof, en niet zozeer de andere genaden, wordt beproefd, omdat het geloof, gelijk het de eerste genade is, die de Geest in de natuur en orde der zaken werkt tevens de eerste is, die in de orde der werking in de ziel werkt, en al de andere werkzaam maakt: het geloof werkt door de liefde; kan nu de veldoverste gevangen genomen worden, dan is er grote kans, om gemakkelijk de overwinning te behalen over het gehele leger; wordt het geloof gekwest, uit het veld geslagen, dan leert de ondervinding, dat de handen slap hangen, en dat de ziel, door mismoedigheid en wantrouwen, voor de vijanden moet vluchten, als een veldhoen op de bergen; terwijl, indien het geloof stand houdt, al de genaden worden aangemoedigd, om te strijden tot den bloede toe; dan kan de ziel zeggen: Door U spring ik over een muur, met U ga ik door een bende, door U wordt door mijn handen een stalen boog in stukken gebroken. Ja, ik zal niet vrezen de schrik van de nacht, noch de pijl die des daags vliegt, noch de pestilentie die in de donkerheid wandelt, noch het verderf dat op de middag verwoest; zelfs, al vielen er duizend aan mijn rechterhand, het zal tot mij niet genaken, ik zal het maar alleen met mijn ogen aanschouwen, Ps. 18 en 91.

b. Het geloof wordt meer dan de andere genaden beproefd, overmits de waarheid van alle werkzaamheid der ziel afhangt van de waarheid van het geloof; al wat niet voortvloeit en gedaan wordt uit en door het zaligmakend geloof, hoe schoon het schijnen mag in de ogen van natuurlijke, onherboren en werkheilige mensen, is in Gods achting en in de achting van alle ware vromen, volgens Gods Woord, zonde, ondeugend, niet beter dan schade en drek, en niet aangenamer in het oog dan een maanstondig kleed. Hiervandaan is het, dat de ondervinding leert, dat men weinig strijd of beproeving om iemands bidden, lezen en overdenken van Gods Woord, kerkgaan, enz., op zichzelf gewaar zal worden; dat alles kan in het algemeen gedaan worden, zonder het koninkrijk van de duivel veel afbreuk te doen. Maar als een godvruchtige in en onder dat alles met rechtstreekse geloofsdaden van omhelzen en aannemen van Jezus Christus wil uitgaan, om zich dadelijk als een arme, blinde, machteloze en schuldige aan Jezus over te geven, en zich dadelijk opnieuw met de Middelaar verenigen, dan bevindt de ziel dat het is, alsof de ganse macht van de hel zich tegen haar kwam aan te kanten, haar te schelden en met vuisten te slaan; wat is hiervan de reden? Het is, dat de waarheid van alles, wat men doet, van de waarheid des geloofs afhangt.

c. Het geloof wordt allermeest bestreden, omdat dit meer dan al de andere genaden beantwoordt aan het oogmerk van vrije genade, in het zaligen van de arme zondaar, zonder de werken der wet. Gods oogmerk is, te doen zien, dat Hij, naar zijn oneindige wijsheid, zulk een weg uitgevonden heeft om de zondaar te zaligen, waarin alles wordt buiten gesloten, wat de mens doet of doen kan, als een verdienstelijke oorzaak van zaligheid, en dus het geloof zelf, als een werk, wordt in de rechtvaardigmaking buiten gesloten, en komt maar alleen als een werktuig, een middeloorzaak en bedelaars hand, de aalmoes, om niet gegeven, ontvangende, in aanmerking; zodat het geloof, Rom. 3, alle roem ten enenmale buiten sluit, het verheerlijkt vrije genade, neemt alles als een gave en een vrij geschenk aan, verloochent en staat van alles af, wat geen volzalig drie-enig God is als de grond van rust; maar de andere genaden geven aan God iets. Daarom nu, omdat het geloof God zo verheerlijkt in de weg van vrije genade, en de ziel gewillig, gebogen en onderworpen maakt, om, om niet gerechtvaardigd te worden, zo wordt het het allermeest beproefd en gezift.

d. Het geloof wordt meest beproefd, vermits het door het geloof is, dat al de andere genaden in leven, kracht en werkzaamheid bewaard worden. Als de liefde zieltogende ligt onder het verlangen en gemis van de beminnelijke Jezus, zeggende: Ik ben hartkrank van liefde, dan komt het geloof, verheft zich als met arendsvleugelen boven het gevoel en al het zicht-, voel- en tastbare, tot Jezus in de dierbare belofte, en vindt Jezus daarin en ontdekt Hem op een gelovige wijze aan het hart; hetgeen de zieltogende liefde nieuw leven bijzet, haar kracht vernieuwt en haar mond opent, om te kunnen zeggen, gelijk in het volgende vers: Ofschoon ik niet gevoelig zie, nochtans gelovende, heb ik Hem lief; ja ofschoon ik Hem op zulk een gevoelige wijze niet zien kan voor het tegenwoordige, evenwel door geloof en op een gelovige wijze, verheug ik mij in Hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; ja, somtijds gaat het geloof zo uit tot Jezus in de belofte, als de liefde zieltogende ligt. Eén brengt Jezus in de belofte nabij, één ligt Hem in de armen van liefde op een gevoelige wijze, als het voorwerp van de verzadiging van de liefde, zodat die nu uitroept: Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn; Hij ligt als een bundeltje mirre tussen mijn borsten; en dit brengt de ziel in de gestalte van de oude Simeon, het kindje in zijne armen hebbende, om God te loven en te zeggen: Nu laat Gij, Heere! uw dienstknecht gaan in vrede: want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik zou gemakkelijk de eigen werking kunnen tonen omtrent de andere genaden, maar laat dat over voor uw christelijke overdenking.

e. Het geloof wordt meer beproefd dan de andere genaden, overmits dit eigenlijk het onderscheid maakt tussen de wereld en Gods kinderen. Wat mens is er, die niet zal toestemmen, dat God gekend, gediend en geliefd moet worden? Dat leert het licht van de natuur enigermate: maar meer als het door de openbaring versterkt wordt. Maar het geloof leert, dat niemand God liefheeft, maar God van nature haat; dat men door een goddelijke en almachtige kracht moet wedergeboren worden; dat het schepsel moet worden uitgedreven van zichzelf en alles wat er is, en dat hij op een geestelijke en bevindelijke wijze zichzelf eerst bevindt, als hij alles verloochend heeft, en zich door geloof met Jezus heeft verenigd. Dit nu veroordeelt en stelt op een lage prijs al het verstandswerk en de bespiegeling van de letterwijzen, hetgeen hun zo ondraaglijk valt, dat een klein hoopje minder ervarenen, dikwijls in de bespiegelende waarheid, iets anders voorgeeft te hebben, dan zij ondervinden; dit maakt, dat men zoeken zal in te dringen, dat men bekeerd is, zo men maar burgerlijk leeft, of dat men stelt, dat men op een redelijke wijze zonder die bevinding God kan liefhebben, en wordt men weerlegd door Gods gelovige kinderen, dan zal men bespeuren, dat niet de algemene hoop, maar de waanwijzen de eigenlijkste en allerbitterste vijanden van alle bevindelijk hartenwerk bevonden worden. Deze zijn slechts enige van de vele redenen, die wij zouden kunnen bijbrengen, waarom het geloof allermeest beproefd wordt.

b. Nu gaan wij over, om van de beproeving zelf te spreken. Wat de vertaling aangaat: er is aan te merken, dat het grondwoord, door beproeving overgezet, slechts twee keer voorkomt, hier en bij Jakobus, hoofdst. 1:3. De aanmerkingen van de taalkundigen en de verscheidenheid van de vertalingen, oordelen wij niet nodig om op te halen, en zeggen maar alleen, dat zij het best treffen, zo het ons voorkomt, die het overzetten door proefhouden, zodat het te kennen zal geven, iets dat na de scherpste toets de proef zal houden, en deugdzaam bevonden worden datgene te zijn, waarvoor men het opgeeft; zodat wij de woorden in dezer voege zouden kunnen vertalen, met invoeging van één woord: Opdat uw proefhoudend geloof, hetwelk kostelijker is dan van het proefhoudend goud (want het goud, ofschoon door het vuur beproefd, vergaat), bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, enz. Hier is geen zakelijk verschil met de vertaling van de onze, voor wie wij de uiterste eerbied hebben; hetgeen wij invoegen, is alleen verklarenderwijze, gelijk uw aandacht zien zal in het doorwrochte werk van de heer van Alphen over deze plaats. Uw christelijke aandacht ziet klaar, dat het geloof hier voorkomt, proefhoudende in de zwaarste beproeving, aan de nauwkeurigste toets voldoende en die doorstaande, zodat wij, om dat klaar na te gaan:

a. zullen spreken van die dingen, waarmede of waardoor het geloof van de uitverkorenen Gods beproefd, en als in een vuur en smeltkroes ingeworpen wordt;

b. wat eigenlijk zulk een proefhoudend geloof is;

c. de tijden, wanneer;

d. waarom het een beproeving genoemd wordt. Wij zullen nagaan:

a. De proefwegen, waardoor het geloof beproefd wordt, en in welke het proefhoudend geloof de proef doorstaat; en om dit nu in enige bijzonderheden te doen, zullen wij nagaan:

1. Hoe God zelf het geloof van de uitverkorenen als met en door vuur beproeft; och! mocht ik bekwaam gemaakt worden, om hiervan te spreken! Hier is aan te merken, dat het Woord Gods ons op vele plaatsen overvloediglijk leert, dat God zijn kinderen beproeft; let slechts op het volgende, Job 23:10: Doch Hij kent de weg, die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen; Ps.11:5: De Heere beproeft de rechtvaardige; maar de goddeloze, en die, die geweld liefheeft, haat zijn ziel; Ps.66:10: Want Gij hebt ons beproefd, 0 God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert; Zach.13:9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en Ik zal het louteren gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal mijn naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is mijn volk, en het zal zeggen: De Heere is mijn God. Deze plaatsen, om andere niet bij te brengen, leren overvloedig, dat God zijn kinderen beproeft en loutert, en dat men zulke zaken niet moet houden voor verbeelding van melancholieke en krankzinnige mensen of voor geestdrijverij, gelijk de wijzen van deze wereld, die anders niet kennen dan de letter, en die daarom met deze zaken spotten. Maar iemand zal mij mogelijk vragen: waardoor beproeft God het geloof? Welke zijn die smeltkroezen en proefwegen, waarin God de zijnen brengt? Wilt gij het weten, let er op; wij zullen het in enige opzichten zeggen, in zoverre wij zulks uit Gods Woord en de bevinding geleerd hebben.

AA. God beproeft somtijds het geloof van de zijnen, door het geven van een zwaar gebod aan hen, hetwelk voor hun persoon in het bijzonder is, en anderen niet verplicht, tenzij de Heere dat ook op een bijzondere wijze aan hen geeft. Hiertoe moeten wij brengen het gebod, hetwelk God aan Abraham geeft, om zijn zoon Izak op te offeren, hetgeen wij op zulk een krachtige en zielroerende wijze voorgesteld vinden in Gen. 22:2, dat het voorstel genoeg was, om Abrahams hart, indien hij niet sterk in het geloof was geweest, aan het wankelen te brengen. En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Izak, (elk woord moet het gemoed beroeren), en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar. Dit wordt nu in het 1ste vers, en Hebr. 11:17, een verzoeken, of gelijk anderen het hebben, een beproeven genoemd. Dergelijk hard proefgebod werd aan de jongeling gegeven, als Jezus tot hem zeide: Verkoop alles, wat gij hebt, en geef het aan de armen, en volg Mij. Ofschoon God nu, nadat Hij zijn ganse Woord heeft laten beschrijven, zulke proefgeboden aan niemand onmiddellijk geeft nochtans geeft Hij deze en gene van zijn kinderen proefgeboden tot beproeving van hun geloof op een middellijke wijze: hetzij dat zij bij een of ander gedeelte van Gods Woord bepaald worden, zodat God op een bijzondere wijze daarin tot hen spreekt, en hen overredende doet geloven, dat het zijn stem is, die tot hen in zulk een plaats geschiedt; of dat de Heere deze en gene sprekende voorzienigheden doet voorkomen, die ofschoon zeer hard voor hen en een uitnemende proefweg, ondertussen zo geschikt zijn, dat zij een hand, een vinger, en een stem van God daarin zien en horen, wat Hij van hen vordert, dat zo zwaar is om volbracht te worden. Voorbeelden kunnen dit ophelderen; b.v. iemand kan een kind hebben, dat huwbaar is, waarop zijn hart zonderling gezet is, waarvan al zijn genoegen, dat hij in de wereld heeft, afhangt: dit geval van Abraham wordt hem levendig voor ogen gesteld, dat Abraham terstond op Gods gebod zelfs uit liefde en vreze voor God, gereed was zijn zoon aan God op te offeren, en als aan zijn Heere denzelve aan Hem te geven, ofschoon het zijn énige was, die hij liefhad. Dit wordt met een zonderlinge indruk op het hart gebracht, het volgt de persoon overal na, hij moet als in des Heeren tegenwoordigheid daarop antwoorden en daarmee werkzaam blijven, en in die werkzaamheid, of kort daarna, komt een sprekende voorzienigheid, (want ik geloof, dat in dit en dergelijke gevallen, waarin het geloof met een hard gebod beproefd wordt, God doorgaans het hart bereidt door zijn Woord, gelijk ik het beschreven heb, eer Hij de dadelijke voorzienigheid laat voorkomen), om juist de mens op die toets te brengen. Gelukkig, die nu in dit een proefhoudend geloof heeft; dit kan gebracht worden tot afsterven, verlaten van alles, wat dierbaar is, goed, bloed en vaderland, met één woord, tot alle harde, zware proefgeboden; want de Geest werkt al veel op de beschreven wijze in al de andere. Hieruit zou nu een gemoedsgeval kunnn ontstaan, namelijk: een opmerkend Christen ziet, dat de proefgeboden van tweeërlei soort zijn:

enige, die de uitkomst leert, dat God wel de toestemming en gewilligheid, om de zaak te doen, hebben wil, maar niet de dadelijke uitvoering zelf, gelijk in het geval van Abraham; andere van die aard, dat men niet alleen gewillig moet zijn, maar het gebod in alles dadelijk gehoorzamen, gelijk in het geval van de jongeling; zodat iemand zal zeggen: Hoe zal ik weten, als mij een hard gebod voorkomt, of ik de zaak volvoeren moet of niet? Ik antwoord, wij moeten niet te veel over de dadelijke uitvoering tevoren redeneren, maar zonderling staan naar de volvaardigheid des gemoeds, om God te gehoorzamen en nauwkeurig acht geven op de wegen van Gods Voorzienigheid; ten andere, als wij die gewilligheid van het hart vinden, en voortgaande om de Heere te gehoorzamen, een ruime toegang tot God gewaar worden, in de gebeden door geloof omtrent die zaak, dan mag en moet men voortgaan; ten derde als het nu een gebod is, waarmee de Heere enkel en alleen beproeven wil, dan zal God, ziende de gehoorzaamheid van zijn kind, middelen en wegen in de weg van zijn Voorzienigheid beramen, op een wonderlijke en onverwachte wijze, om de uitvoer te beletten, ofschoon men op het punt stond, om het te doen, gelijk in Abrahams geval; en doet de Heere dat niet, en is men getrouw geweest, het is een teken, dat het Gods wil is, dat men het zal doen; hier was wel meer te zeggen, maar een oprechte kan uit het gezegde voldoening voor zijn gemoed vinden.

BB. God beproeft het geloof van de zijnen, door het uitstel van het geven van de belofte, juist tot die tijd toe, wanneer de zaak, naar de algemene werking van de tweede oorzaken, schijnt onmogelijk te zijn. Namelijk, Gode zijn alle zijne werken van eeuwigheid bekend; in zijn eeuwig, wijs, vrij, onafhankelijk en onveranderlijk raadsbesluit heeft Hij besloten, de minste omstandigheid, die ooit zal gebeuren, om die òf krachtiglijk te werken, òf om die met een krachtdadige toelating te laten geschieden, al was het maar een vallen van één haar van het hoofd, òf bewegen van het allerfijnste stofje, dat wij slechts zien, wanneer de zon met haar stralen in een donkere plaats schijnt; dat dit alles zo, en niet anders zal zijn tot heerlijkheid van zijn naam. Nochtans behaagt het God nu en dan, aan deze en gene van zijn kinderen een belofte te geven van deze en gene zaak, die Hij doen zal aan hen of aan hun zaad na hen: waaruit zij kunnen opmaken, dat zulks wel besloten was voor de tijden der eeuwen; ondertussen kan het besluit geen verwachting van een gewone zaak zijn, maar alleen de belofte, die God, als het Hem belieft, geeft en die het geloof aanneemt. Nu is het Gods weg, juist dan de belofte te geven, als de tweede oorzaken zeggen: de zaak, die beloofd wordt, kan niet geschieden; en hier is een grote beproeving voor het geloof, of het Gods getuigenis wil aannemen, tegen alle waarschijnlijkheid in, en het zegel er op zetten, dat God waarachtig is, en met blijdschap en vol vertrouwen de vervulling afwachten, in de hachelijkste en donkerste gevallen. Een belangrijk voorbeeld hiervan vind ik ook in Gods weg met Abraham, Gen. 17:16, 17, daar God belooft aan Abraham een zoon uit Sara (want in het voorgaande 15e hoofdstuk is de belofte alleen van zaad, zonder bepaling uit wie, zodat Abraham kon denken, dat het in Ismaël vervuld was; maar nu is het bepaaldelijk uit Sara); en juist komt deze, toen Abraham honderd jaar oud was, en Sara zo oud was, dat het met haar ophield te gaan naar de wijze der vrouwen, ziet het hoofdst. 18:11; zodat de zaak ten enenmale onmogelijk scheen, toen de belofte met bepaling tot Sara gegeven was. Als wij de ondervinding raadplegen, zal zij ons in deze wel dergelijke gevallen met hun gewenste uitkomsten opleveren. Ik heb van getrouwe mensen gehoord, dat een vroom leraar, toen hij moest vluchten voor de vervolging in Schotland, Engeland en Ierland, met zijn vrouw, kinderen en dienstmaagden eindelijk kwam in een stad. De middelen, om zich en zijn familie te onderhouden, ten einde zijnde, en zijn vrouw, die God niet kende, hem zeer lastig vallende dat hij, om een punt van geweten, haar en zijn kinderen in zulke ellende had gebracht, en één van de kinderen zo erbarmelijk om brood wenende, dat het een stenen hart moest breken, bij hem brengende ging hij naar zijn kamer, om zijn bittere klacht aan zijn Verbonds-God bekend te maken: hier zijnde, kwam God hem voor met de woorden uit Ps. 34:11: De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Hetgeen vervolgd werd met die woorden: Uw brood zal zeker zijn, en uw wateren zullen gewis zijn. Hierdoor werd zijn heilige ziel zeer versterkt, om op God gelovig te vertrouwen; bij zijn vrouw en wenende kinderen gekomen zijnde, zeide hij haar vol blijdschap: "lk vertrouw op God en zijn belofte; wij zullen geen gebrek hebben." Zijn vrouw zeide spottende, in haar kwaadaardigheid: "Ga met dat vertrouwen ter markt!" Kort daarna op de zelfde voormiddag, moest de meid over de markt en daar stonden enige heren, die die dag waren aangekomen, die naar deze predikant vernamen en de meid van verre ziende en haar kennende, gingen zij ten eerste naar haar toe en vernamen naar de toestand van haar heer; waarop zij, die ook God vreesde, die toestand aan hen verhaalde; deze nu gaven haar geld, om ter markt te gaan, en verzorgden haar heer van dien tijd af. Ik zal geen andere gevallen bijbrengen, alleen zal ik zeggen, dat God aldus handelt in duizenderlei opzichten; en laten Gods kinderen het gezegde op hun gevallen betrekken; mogelijk zal het de een of ander licht geven. Tot bestiering laten de volgende zaken in acht genomen worden:

1. Laat de ziel door vasten en bidden zoeken te weten te komen dat het God is, Die haar de belofte in zulke donkere gevallen doet voorkomen.

2. Laat zij het voor haar houden, zonder het aan iemand te openbaren, dan alleen van achteren, als het nuttig kan zijn.

3. Laat zij veel denken aan Gods almacht.

4. En in stilheid, met te letten op Gods wegen, zonder haasten het afwachten; want Hij, Die het gezegd heeft, zal het gewisselijk doen.

CC. God beproeft het geloof, door de vervulling van zijn belofte lang tegen de verwachting van de ziel uit te stellen. Abraham is hiervan een voorbeeld in tweeërlei opzicht, zo van een zaad, als van het beloofde land. De ziel, die de belofte ontvangt, is bijzonder genegen, de beloofde zaak te zien; en de beste helaas! Hij heeft veel te weinig bevinding van de gelatenheid en onderworpenheid van het geloof, om tijd en wijze aan de Heere over te geven. Hiervan hebben wij breder gesproken in het ABC des Geloofs, over het woord verwachten.

DD. God beproeft het geloof dikwijls door wegen met de gelovigen in te slaan, die regelrecht tegen de vervulling van zijn toezegging schijnen aan te lopen, hetgeen niet een van de minste beproeving van het geloof is, vermits de gelovigen niet tevoren de schakel van zulke wegen met het einde kunnen zien. God bereikt doorgaans zijn einde door wegen, die tegenstrijdig schijnen, opdat, als Hij de zaak geeft, men op een onweersprekelijke wijze zijn hand en zijn vinger zien mag. God zalfde David tot koning, maar in plaats dat men hem kwam te huldigen, ontsteekt Sauls toorn tegen hem; hij moest vluchten naar de woestijn, en van berg tot berg, en van spelonk tot spelonk werd hij verjaagd als een veldhoen, eer hij tot het dadelijk bezit van de troon kwam. Jozef zou meerder zijn dan alle zijn broeders, zij en zijn vader zouden zich voor hem buigen, naar de vertoning, die hij in de droom had: wie zou nu met al zijn schranderheid uitgerekend kunnen hebben, dat Jozefs binden, het werpen van hem in een put, het verkopen van hem, het opsluiten van hem in een akelige gevangenis, juist de weg moest zijn, om datgene teweeg te brengen, wat God hem in de droom vertoond had? Gods kinderen ontvangen nu en dan door het geloof een belofte van de heiligmaking van hun hart; maar nooit werken de zondige begeerlijkheden krachtiger, dan even daarna. Wie zou nu kunnen zeggen: dit zal de weg zijn, langs welke de belofte haar vervulling zal bekomen? Evenwel wordt het in de bevinding waarheid bevonden. Dit alles dient om de ziel, welke God langs deze weg leidt, op te wekken, om zich in een stille gelatenheid aan Gods weg vast te houden en nooit te oordelen: hoe zal dit en wat anders dienen tot de vervulling van de belofte? Volgt God maar in getrouwheid, al blindelings, om zo te spreken, gelovende, ofschoon gij niet ziet dat iedere zaak, hoe tegenstrijdig in uw vleselijk verstand, juist de beste en meest regelrechte weg is, om tot het einde te komen; zoekt die gestalte:

Ik heb zo veel werk, om de wijsheid blindelings te prijzen,

dat ik geen tijd heb, zo juist wat goed of kwaad is aan te wijzen.

En dus zult gij in God, op zijn Woord kunnen rusten en zeggen: Het kan niet anders dan goed zijn, wat de uitvoering van zijn eeuwige raad is.

EE. God beproeft het geloof van zijn kinderen, door het gedragen van Zich, in de weg van zijn Voorzienigheid, alsof Hij hun vijand was, en hen stelde tot een wit en merk, om al de pijlen van zijn grimmige oordelen op hen te schieten, zodat al de baren en golven over hen heengaan. Een liefdragende vader, die zijn kind op het tederste liefheeft, kan het branden van zijn liefdragend hart verbergen, en zijn kind zo stuurs behandelen en kastijden, alsof hij hetzelve niet de minste liefde toedroeg; zo kunnen er ook zulke wijze en vrijmachtige wegen Gods met enige van de zijnen zijn, dat Hij hun niet alleen een kruis geeft, maar kruis op kruis toezendt, de ene zware tegenspoed na de andere, terstond uit het ene vat in het andere ontledigende; en dit maakt, dat natuurlijke mensen en minder geoefende gelovigen steeds denken, besluiten en uiten met de mond, dat zulkeen een zondaar bij uitnemendheid moet zijn, Hand. 28: 3, 4. Een opmerkenswaardig voorbeeld van zulk een aanbiddelijke proefweg van God, met een van des Heeren dierbaarste keurlingen, vinden wij in het geval van Job, die zijns gelijke niet op de aarde had; nochtans de ene bode volgt onmiddellijk op de andere, zware tijdingen brengende; nadat hij van al zijn bezittingen beroofd was, werd zijn lichaam met smartelijke ziekten bezocht: hetgeen de oorzaak was, dat zijn vrienden, hoewel godvrezende mannen, door hun mindere geoefendheid in Gods wegen, hem aanmerkten als een van de snoodste huichelaars, en voor de grootste booswicht, die op de aardbodem was. Dit is geen van de minste beproevingen van het geloof, en het is voorwaar een proefhoudend geloof, dat liefde brandende ziet in Gods hart, even dan als zijn hand zo deerlijk en gevoelig slaat. Tot bestiering in deze dient:

1. Elk te leren, niemand om deze oorzaak te verdenken, of de staat van zijn naaste te veroordelen.

2. Laat Gods kinderen, die de Heere aldus beproeft, zien, dat daarvan voetstappen zijn in het Woord, dat zij op geen ongebaande wegen zijn, maar op die, welke de heiligen vóór hen doorwandeld hebben: zulks kan enige verlichting geven, als de voetstappen door andere heiligen alreeds gemaakt zijn, en dat wij onze voet slechts in hun voetstappen behoeven neer te zetten.

3. Gods kinderen dienen in deze weg Gods niets te besluiten tegen zichzelf, noch Gods haat of liefde daarvan af te leiden, maar steeds zich te houden aan het Woord.

4. Het was een grote wijsheid als des Heeren kinderen in deze smeltkroes zochten, om het met eerbied te zeggen, de Heere liefde op te dringen, en te roepen: Het is wel waar, Heere! dat uw hand zwaar op mij ligt, maar ik gedenk aan uw vorige goedheid; aan de dagen vanouds; en Gij zijt geen mens dat Gij veranderen zoudt: in alle veranderingen blijft Gij die God, bij Wie geen verandering is, noch de minste schaduw van omkeer. De bevinding van de heiligen heeft geleerd, dat dit voor dezulken een uitnemend middel is geweest, waardoor de ziel in de smeltkroes heeft kunnen roemen in de verdrukking.

5. Eindelijk, laat de beproefde ziel trachten zich als een gespeend kind te houden, haar rug gevende aan die, die slaat; en haar wangen aan die, die het haar uitplukt, gedurig zich te binnen brengende de kortheid van de tijd, het voorbeeld van Christus, die om de prijs Hem voorgesteld, het kruis verdroeg en dat deze lichte verdrukkingen zullen uitwerken een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid.

FF. God beproeft dikwijls het geloof, in het weigeren van zijn gevoelige genade en vertroosting. Ofschoon geloof en gevoel van elkaar onderscheiden zijn, als oorzaak en gevolg, nochtans gaan zij als zuster en broeder aangenaam te samen in de bevinding van de heiligen; de een strekt tot zeer vele versterking, ondersteuning, moedgeving en vervrijmoediging van de ander. Daarom zijn er al de heiligen altoos zeer op gezet geweest: Om uw heerlijkheid te aanschouwen, geef mij weer de vreugde van uw heil. Ondertussen behaagt het Gode om wijze redenen, tot beproeving van de zijnen, enigen, nadat Hij hen gelokt en enige tijden in de armen getroeteld heeft, totdat Hij ze heeft leren gaan, naderhand deze gevoelige omhelzing te weigeren, hetgeen, als de Heere het niet verhoede, grote opschudding in de ziel veroorzaakt; anderen zijn er, die God, evenals zij op de weg komen, het licht doet opgaan, maar leidt hen van die tijd af, als onder een wolk van verberging; terwijl een derde soort weinig of geen gevoel ooit gehad heeft; dit maakt, dat het geloof open ligt voor zeer vele aanvallen, en dikwijls zeer tot de toets gebracht wordt.

GG. God beproeft het geloof van zijn kinderen door het brengen en leiden van hen langs onbekende en voor hen onbetreden wegen. Het gebeurt wel in de bevinding, dat alle Gods kinderen wisselvallige wegen hebben, zoet en zuur, licht en duister, gaan en stilstaan, geloof en ongeloof. Deze dingen zijn niet vreemd, noch voor een geoefende onbekend; maar het kan somtijds wel gebeuren, dat na twintig of dertig jaren op de weg geweest te zijn, God een weg of wegen inslaat, waarvan men geen bevindelijke kennis heeft (ik wil liever in deze de dingen niet noemen). Nu weet de ziel niet, hoe zij zich gedragen zal; de voorgaande bevindingen, gelijk in andere gevallen, verschaffen geen raad; de algemene regels, die het geloof weet bij te brengen, om de ziel in gevallen te bestieren, schijnen hierin te kort te schieten, zodat de ziel op een wonderlijke post gesteld wordt; wij zeggen dezulken, dat het in deze een plicht is, om op God te zien, die het licht in en uit de duisternis kan voortbrengen; ofschoon Hij hierdoor beproeft, Hij zal er ook raad in geven en de ziel daar doorhelpen, volgens zijn toezegging: Ik zal ze leiden door een weg, die zij niet geweten hebben, en door paden, die zij niet gekend hebben. Hoe moet het de ziel niet tot troost strekken, dat, hoe onbekend de weg dikwijls is, het haar Ontfermer is, die haar als haar leidsman leidt! HH. God beproeft het geloof van zijn kinderen, door enige uitlating van zijn toorn in de ziel van zijn kinderen. Het gebeurt wel eens in de bevinding van des Heeren kinderen, dat zij lange tijd aangenaam en op een verkwikkelijke wijze geleid worden, jaren achtereen, zodat die gehele tijd de blijdschap van de Heere hun sterkte was, en zijn licht helder schijnt over hun tenten; maar naderhand verandert God zijn weg, Hij schrijft bittere dingen tegen de ziel; de arme mens gevoelt, dat zijn inwendige vrede verstoord wordt, en het gevoel van Gods ongenoegen en toorn benauwt en beangstigt zijn ziel. Hiervan hebben wij voorbeelden in Gods Woord. Jobs geest werd zeer beroerd en uitgedroogd, door het vurig venijn van de pijlen van de Almachtige; Jezus Christus, Gods eigen, natuurlijke Zoon, heeft dit als Borg in zijn verlating ondervonden; en niemand zal er zijn, of hij zal meer of minder daarvan proeven. Het is een uitnemend geloof, dat nu proefhoudend is en vertrouwt, als er geen licht, maar akelige duisternis is. Laat ik tot bestiering zeggen: aa. Dat het hun plicht is, vooral in dit geval te veroordelen en te verfoeien alle opkomst van harde gedachten tegen de Heere en zijn weg.

bb. Dat zij inzonderheid de schuld bij zichzelf moeten zoeken, opdat zij God in al zijn doen mogen billijken en rechtvaardigen. cc. Dat zij vooral onderscheiden moeten tussen hetgeen hun als het ware ingeworpen wordt, als de angsten tot grote hoogte zijn gekomen, en tussen de grondgesteldheid van de ziel, als die enige bedaardheid in de tussenverpozing heeft. Vele tedere christenen, dit niet doende, komen in de bitterste wanhopigheid, denkende, dat dit eigenlijk de gesteldheid van hun ziel is, die zij zien in de bitterste tijden van deze beproeving, en dat hetgeen zij zien in bedaarder tijden, juist zo zeer hun grondgesteldheid niet is, maar hun bedaard oordeel: terwijl integendeel de ziel van haar staat moest oordelen, uit hetgeen zij ziet en in zich bespeurt als zij het bedaardst is. dd. De ziel moet zich in deze beproeving niet zo zeer begeven tot strijden, hetwelk anders een zeer noodzakelijke plicht is; maar nu moet zij zich inzonderheid tot bidden begeven, en daarin alles naakt openleggen voor de Heere, roepende: 0 God! hoor nu, hoe uw vijanden in mijn ziel U lasteren: ik wil geen deel er aan hebben, ik verzet mij daartegen, en ik roep: Sta op, Heere! trek uw sterkte aan, en laat deze vijanden verbroken en verpletterd worden, als een pottenbakkersvat. De ondervinding van de heiligen leert, dat dit een gezegende uitwerking heeft.

ee. Laat de ziel van de beproefde zorgvuldig in deze beproeving het angstig onderzoek mijden en ook het opmaken van haar staat door kenmerken. Men zal het veeltijds een krachtige aanzetting vinden, om de vrome als het ware, met geweld hiertoe te noodzaken; maar, gelijk het wijsheid in een mens is, niet te zeer naar het een of ander in zijn huis te zoeken in een donkere nacht, maar het uit te stellen totdat de dag aankomt, zo is het ook hier: de mens moet niet aan het onderzoeken gaan door de kenmerken, maar naar rechtstreekse geloofsdaden staan, van uitzien, vluchten, opdragen van zichzelf en aangrijpen van Jezus; en ofschoon het wel gebeurt, dat men voor enige tijd die daden met weinig troost oefent, nochtans dezelve herhalende, en door zich daartoe te zetten, leert de bevinding, dat het licht voor de ziel opgaat: waardoor zij met goddelijk licht de kenmerken van genade met weinig moeite in zich bespeuren zal.

ff. Men moet geen acht geven op hetgeen ingefluisterd wordt: maar Zijn aandacht vooral aftrekken en weigeren aan hetgeen ingeboezemd wordt; want de mens is maar al te veel geneigd, in deze beproeving te letten op hetgeen zijn benauwdheid voort kan helpen.

gg. Men moet zich de voorbeelden van de heiligen te binnen brengen, en de gewisse belofte, dat er maar één ogenblik is in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Dit zal de ziel, als middelen, helpen de proef te doorstaan, en aan God en zijn weg vast te houden, ofschoon de Heere niets vertroostelijks openbaart, maar de ziel bevreesd maakt aan alle kanten.

H. God beproeft het geloof van de zijnen, wanneer Hij Zich hun zaak niet aantrekt: maar zijn oor, als het ware, toestopt voor al hun kermen, roepen en zuchten om hulp. Dit is geen van de minste beproeving van het geloof; want nu wordt het dikwijls ingeboezemd, dat de arme beproefde mens tot nog toe slechts in de staat van de natuur is, overmits God de zondaars niet hoort; of dat hij niet met een oprecht geloof bidt, dewijl alles, wat men bidt op een gelovige wijze, geschonken zal worden; of dat het tevergeefs is, God om zijn hulp aan te roepen, dewijl Hij Zich doof houdt, als zij roepen. Ik geloof dat de Psalmist dit gekend zal hebben, als hij klagende zegt, dat hij moe was van zijn verzuchtingen, en bevreesd was die gelijk te zijn, die in het graf nederdalen, Ps. 28:1. De bevinding volgens Gods Woord leert, dat deze beproeving voornamelijk plaats heeft in twee opzichten: òf vooreerst, dat de verhoring van het gebed uitgesteld wordt, niettegenstaande de mens veel hart en lust en aanhoudende worstelingen bevindt; gelijk wij het kunnen afleiden uit het geval van Jezus, die driemaal bad met sterke uitroepingen, Matth. 26:44, en in Paulus, 2 Cor. 12:8; òf de mens kan in een geval gebracht worden, waarin hij op een uitnemende wijze Gods hulp nodig heeft, en nochtans kan hij op geen statelijke wijze daarom roepen, daar zijn tong aan zijn gehemelte kleeft; zodat de zaak, hoe hoogst noodzakelijk die zijn mag, en hoe gebogen en beklemd het hart daaromtrent is, niet gegeven maar geweigerd wordt, en mond en hart zo toegesloten, dat de mens er niet om roepen kan, gelijk het behoort. Is ooit iemand in deze proefweg geweest, of is iemand er thans in, hij zal bekennen, dat dit niet een van de minste proefwegen is. Laat het volgende dienen tot bestiering:

1. Dat het juist niet altijd goed is, zijn begeerte te ontvangen.

2. Dat God, als Hij niet hoort wanneer men roept, de ziel wil binden en vasthouden aan de genadetroon.

3. Dat, als iemand een hart vindt, om te bidden, zulks een goede voorbode is, dat de zaak gegeven zal worden, voorzover het nuttig is; of een andere, die beter is; ofschoon men nog niet weet, wat; dit is althans waar, dat zo lang men verwaardigd wordt zijn bede met aanhoudende ernst voor te stellen, zulks op een verborgen wijze ondersteunt.

4. Kan men niet bidden, kleeft de tong aan het gehemelte, laat de mens denken dat God de sprakeloze verzuchtingen kent, Hij verstaat de gedachten, voordat er nog één woord op de lippen is. Mozes' stille begeerte werd als een aanhoudend roepen aangemerkt.

5. Wij moeten weten, dat wij dikwijls door onkunde ons grote heil stellen in een zaak, die ons niet nuttig zou zijn: gelijk de kinderen om een mes kunnen roepen, waardoor zij zichzelf zouden snijden; daarom moeten wij niets zo bepaald, maar met onderwerping zoeken.

6. Eindelijk moet deze beproefde ziel weten, dat ofschoon de geopenbaarde wil van God de regel van ons bidden moet zijn, God nochtans alleen geeft hetgeen Hij naar zijn eeuwige raad besloten heeft. Wij zouden, mijn geliefden! u vele andere zaken kunnen voordragen, waardoor God het geloof beproeft, maar wij oordelen, dat deze de voornaamste zijn, en wij willen derhalve thans niet verder uitweiden.

2. Wij gaan nu over, om in enige zaken te zien, hoe het geloof door de mensen beproefd wordt. Er was hier wel gelegenheid om te spreken van de beproeving, die de mens omtrent zijn eigen geloof doet, om, het Woord en de kenmerken vervolgens gehaald uit hetzelve, te weten of zijn geloof recht is of niet; maar dat zo zeer hier niet bedoeld zijnde, zullen wij in enige stukken kort aanwijzen, hoe het geloof door andere mensen beproefd wordt. Hierop heeft de Apostel het oog voornamelijk; en wilt gij het een en ander daarvan weten, let op het volgende:

Het geloof wordt beproefd in dit opzicht door mensen, die de uitverkorenen van God op een zeer listige wijze zoeken af te trekken van de voorname grondwaarheden van het geloof, die verdacht makende en in twijfel brengende door hun spitsvondige redeneringen: deze zouden de uitverkorenen zelfs verleiden, indien het mogelijk was; of zij trachten heimelijk de leer te vervalsen, en de snoodste stukken van veroordeelde ketters, onder een schijn van tedere godsvrucht, in te boezemen. De beste weg in deze is, zich te oefenen in de waarheid, de boeken en gezelschappen van dezulken te mijden, en gedurig bezig te zijn om uit te roepen: Heere! kom mijn ongeloof te hulp, en werk het werk des geloofs met kracht!

De mensen beproeven het geloof door dikwijls het geloof van een ware oprechte verdacht te houden en te verwerpen, hetgeen de mensen brengt tot de uiterste naarheid, als zij van onbarmhartige zielsbehandelaars zo meesterachtig verworpen worden. 0! dat elk zorg mocht hebben, om die niet te bedroeven, die God niet bedroefd wil hebben, en dat elk zijn hart onderzocht; en dat hij zijn weg veel open mocht leggen voor het onderzoek van Godswege, en dat het te min was van een mens geoordeeld te worden.

De mensen beproeven het geloof, door anderen af te trekken van de tedere oefening van de godsvrucht: hetzij door hun voorbeeld of door verhalen van de onopgewektheid van anderen; hetgeen veel ingang vindt, wanneer de gelovige ziel niet ijverig is, en niet op haar post staat met Jozef: Hoe zou ik zulk een kwaad doen, en zondigen tegen God! Hierdoor trok Balak de Israëlieten, die Bileam niet vloeken kon, onder Gods ongenoegen. Het is een zware beproeving, de wereld heeft er veel mee gewonnen; gelukkig diegene, die het proefhoudend geloof heeft.

Het geloof wordt beproefd door de smaadheden, die de wereld op Gods weg en volk werpt, hen honende en smadende en lasterende, hetgeen menigeen zou aftrekken, indien zijn hart niet door genade gesterkt werd; want velen blijven om het even hierom nachtdiscipelen, en hebben die doorbrekende genade niet, die zo in Mozes doorstraalde, om smaadheid en verdrukking met Gods volk liever te willen kiezen, dan al de rijkdom van de wereld, ja zelfs boven het feit een konings zoon genaamd te worden.

Het geloof wordt dikwijls door de wereld beproefd, door de bedreigingen van ongunst, die zij doet, zo men getrouw wil handelen en zijn licht opvolgen. De gelovigen zijn dikwijls in zulke gevallen, dat zij hun tijdelijk bestaan van en onder natuurlijke mensen moeten hebben; deze natuurlijke mensen nu, als zij hun zin willen hebben, dreigen deze en gene vromen, zo zij dat in zulk een stuk niet mee willen doen, dat zij nooit enige gunst van hen genieten zullen; dit brengt de ziel in duizend angsten; haar licht zegt: zo moet gij handelen in dit geval; en hun voordeel en hun broodwinning zeggen anders; en duizenderlei voorwendselen doen zich voor, om hun licht uit te doven, en hen over te halen, om de mensen meer dan Gode te gehoorzamen. Bij voorbeeld: iemand doet een nering, hiervan moet hij en zijn huisgezin bestaan; Gods gebod van het heiligen van de sabbat komt hem klaar onder het oog, dat hij noch kopen noch verkopen mag, maar die gehele dag doorbrengen moet in de openbare en verborgen godsdienst. Ondertussen wordt hij gedreigd van diegenen, van wie hij het meest zijn bestaan moet hebben, dat, zo hij Zondags niet verkoopt, zij dan ook niet op andere dagen bij hem zullen komen. Nog eens: een plaats wordt vacant door het afsterven of vertrek van een leraar; deze en die, welke in het kerkbestuur zijn, godvrezende mannen, vinden zich bepaald, om een godvrezende leraar te roepen; maar nu worden zij gedreigd van grotendeels benadeeld te worden, zo zij dat doen, en zo kan men dit betrekkelijk maken tot velerlei gevallen. Het is een zware beproeving voor het geloof; gelukkig diegene, die getrouw blijft en gelooft dat God hemel en aarde regeert, en de harten van alle mensen in Zijn hand heeft. De ondervinding, uit welke ik vele voorbeelden kon aanhalen, heeft geleerd, dat God diegenen, die in dit opzicht een proefhoudend geloof hebben, nadat zij hunne getrouwheid aan Hem openbaarden, meer gezegend heeft dan ooit, ja, dat Gods zegening hun zaad tot in het derde en vierde lid gevolgd heeft.

Eindelijk, het geloof wordt beproefd door de zware en bittere vervolgingen om de goddelijke waarheid die de vijanden van Christus' rijk uitvoeren, ten einde door de zwaarste pijnigingen, folteringen en een wrede dood, de ware belijders te vernielen en uit te delgen. Dit is een vurige beproeving van het geloof, waardoor getoetst wordt, of wij de goede belijdenis met ons bloed willen verzegelen, en ons leven niet dierbaar achten. Vele gelovigen beven als zij aan deze beproeving denken; maar wij moeten ons niet te veel met angstige vreze bekommeren, God geeft doorgaans kracht naar kruis, en maakt dat de ziel door zijn goddelijke vertroosting veel uitnemende sterkte vindt, dat zij niet alleen gereed zijn om gebonden te worden, maar ook om te sterven voor Christus. Waar zou ik beginnen of eindigen, indien ik van allen, die in de huisgezinnen in de samenleving, en door de tegenstrijdige humeuren, enz., zijn, spreken wilde? Ik laat dat aan u over.

3. Wij zouden ook kunnen aantonen, hoe het geloof beproefd wordt door de satan; maar vele dingen daarvan zouden niet nuttig zijn, en de andere verklaren wij jaarlijks over de zesde bede; wij gaan dat derhalve voorbij.

b. De proefwegen nu gezien hebbende, laat ons met weinige woorden hoofdzakelijk aanwijzen, wat eigenlijk een proefhoudend geloof is; en wilt gij het weten, let op het volgende:

1. Een proefhoudend geloof is zulk een geloof, waardoor de ziel Gode aanhangt in tegenspoed zowel als in voorspoed, en in voorspoed zowel als in tegenspoed. Velen, als de hand Gods op hen is, dat zij vele wederwaardigheden hebben, schijnen alsdan inzonderheid God te zoeken: maar als de enge band van hun lendenen weggenomen wordt, zijn zij gelijk Jeschurum, vet geworden zijnde; zij slaan achteruit, God wordt vergeten, de wereld gediend, men leeft niet naar het Woord, maar naar zijn eigen zin; dit is een duidelijk bewijs, dat zulken geen proefhoudend geloof hebben, maar zich deerlijk bedriegen; anderen, zolang er voorspoed is, schijnen met de tijdgelovigen het Woord met grote blijdschap te omhelzen en aan te nemen; maar als er verdrukking komt om des Woords wil, dan vallen zij af, tot een blijk dat zij nooit het geloof hadden.

2. Een proefhoudend geloof is zulk een geloof, waarin, hoe het getoetst wordt, de wezenlijke daden en eigenschappen van het ware geloof bespeurd worden door God en mensen; terwijl een geveinsd geloof, als het in de smeltkroes geworpen en tot een nauwkeurige toets gebracht wordt, in rook en damp vervliegt, hoe schoon de schijn ook was. Voordat het tot de toetssteen gebracht werd; het is niet al goud wat er blinkt; daarom indien het geloof proefhoudend is, moeten er in bevonden worden, na een allernauwkeurigst onderzoek, de wezenlijke daden, eigenschappen en uitwerkingen van het geloof.

3. Een proefhoudend geloof is een geloof, dat volhardt tot het einde toe. Dikwijls wordt van de volharding gesproken: deze is ten opzichte van God vast; die waarlijk gelooft, wordt zo door de kracht Gods bewaard, dat hij nooit uit de genadestaat zal vallen; maar God geeft de volharding in een waarachtig geloof als een onfeilbare proef, die vast houdt tot het einde; die het geloof behoudt, zal de kroon van de rechtvaardigheid ontvangen.

c. Vraagt iemand naar de tijden, in welke het geloof aldus beproefd wordt, wij zeggen:

1. Dat God deze beproeving gemeenlijk uitstelt in den beginne, omdat zijn kinderen nog maar zwak en onervaren zijn; daarom is het Gods weg, hen enige jaren te vertroetelen en in de armen te dragen, geen andere beproeving over hen te laten komen, dan de algemene wisselvalligheden van het genadeleven. Dit wordt zinnebeeldig voorgesteld in de handelingen van God met lsraël, hen uit Egypte niet door het land der Filistijnen willende doorleiden naar Kanaän (hetwelk slechts een weg van tien dagen was), opdat zij door de oorlogen niet mochten verschrikt worden, om weer te keren; daarom leidde Hij hen door de woestijn, om hen dus meer tot geloof op te wekken door de wonderen, die Hij hun bewijzen zou.

2. Maar de gewone tijden van de beproeving van het geloof zijn: Als de Kerke Gods in het algemeen, of dit en dat gewoon lid in het bijzonder, begint te verflauwen in de geestelijke ijver; laten dezulken vrij verwachten, dat God hen, indien zij tot Hem behoren, met scherpe beproevingen tot hun vorige ernst zal drijven. Als er veel twist, tweedracht, achterdocht en onenigheid onder Gods volk is, is dat een voorbode die niet veel feilt van nare tijden: de eerste Christenkerk heeft het ondervonden; en indien wij niet blind zijn, mogen wij thans zien, dat er toebereidselen gemaakt worden, om Nederlands volk te beproeven met een bittere en vurige oorlogsbeproeving; het zwaard is alrede uit de schede getrokken, en het zal er niet zonder bloedstorten in terugkeren.

Als de Heere iemand tot wat groots wil toebereiden, om een leraar of een uitnemend Christen te zijn, ten einde anderen te bemoedigen, leert de ondervinding dat zo iemand de allermeeste proefwegen heeft, en dus kunnen dezulken voor anderen tot ogen zijn, om hen te raden, te besturen en te vertroosten.

Of het geloof wordt beproefd na deze of gene zonderlinge en meer dan gewone ontdekking van Gods gunst en liefde aan de ziel, gelijk in het geval van Paulus, wie een engel van de satan toegezonden was, die hem met vuisten sloeg, opdat hij zich door de openbaring niet zou verheffen. Dit is nu het gewone; maar God is souverein en vrijmachtig, en daarom, is er iemand in beproeving die deze dingen niet heeft, hij wete, dat de Heere niet antwoordt in al zijn doen en laten.

d. Vraagt iemand, waarom al het genoemde bij een beproeving vergeleken wordt? Let er op: wij zullen het u zeggen:

1. Gelijk het goud door vuur beproefd wordt, zo mogen ook de genoemde zaken wel een vuur genoemd worden; want hoe voordelig zij zijn mogen van achteren tot loutering, nochtans zijn ze zeer pijnlijk, zolang men daaronder is.

2. Verliest het goud niets van zijn eigen wezen in het vuur, maar wordt het alleen van het onzuivere gezuiverd; alzo verliest het zaligmakend geloof, in al de genoemde beproevingen, niets van deszelfs ware wezen, maar wordt gelouterd en gezuiverd van zijn onkunde, wankelbaarheid en ongeduldigheid, en andere zaken meer, die het geloof in deze onvolmaakte staat vergezellen.

3. Is dat zo, dat de hand van de werkmeester er is, om het vuur te besturen en aan te blazen, en te matigen naar het nodig is: zo ook hier, de alwijze en oneindig machtige God heeft zo zijn besturende hand in al de beproevingen, dat Hij een verandering zal geven, en niet toelaten dat iemand boven zijn kracht verzocht wordt, en Hij bestuurt het alles wijselijk tot die einden, die tot zijn heerlijkheid strekken, en tot nuttigheid van de uitverkoren beproefden.

4. Is dat zo, dat de tederste zorg van de werkmeester bezig is omtrent het goud, als het te smelten staat in het vuur: zo ook hier: God heeft al zijn kinderen wel lief, maar zijn tederste zorg is inzonderheid bezig en werkzaam omtrent diegenen, die in beproeving zijn. Hij is in al hun benauwdheden met hen benauwd.

5. Is dat zo, dat het beproefde goud het kostelijkste is: zo is het geloof, dat beproefd wordt, ook het beste, zuiverste en waardigste; en die geen beproeving van het geloof kent, moet wel bedenken, dat zijn geloof niet het geloof van de kinderen van God is.

b. Dit geloof nu, dat door God en mensen op vele en velerlei wijzen beproefd, en in alles proefhoudend bevonden wordt, verheft onze apostel met recht boven het goud, zeggende: hetwelk veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt.

a. Hier vergelijkt de apostel het geloof bij goud. Goud is een van de voortreffelijkste mineralen vanwege deszelfs gewicht, zuivere glans, schaarsheid, duurzaamheid en gebruik tot verrijking van derzelver bezitters, hun eer en aanzien gevende onder de mensen; en vermogen, om al datgene te hebben, wat hun oog ziet en het hart begeert. In al deze opzichten mag men het geloof bij goud vergelijken.

a. Het geloof is het voortreffelijkste van al de genaden, in deze staat van onvolmaaktheid; het is daardoor, dat men Gods getuigenis aanneemt, dat men op het nauwste met Jezus Christus verenigd wordt, dat de borgtochtelijke gerechtigheid het zielseigendom wordt, en zij daarmee bekleed en aangemerkt worden alsof zij in eigen persoon alle gerechtigheid volbracht hadden; het is door het geloof, dat de ziel vrede met God heeft, en op de Jehova vertrouwt in de donkerste gevallen, en dus is het de eerste, voornaamste en voortreffelijkste genade.

b. Het geloof heeft een gewicht in zich, en zet ook een gewicht op alles, wat de ziel doet; de minst flauwste zucht, die uit het geloof voortkomt, wordt als gewichtig aangenomen; terwijl het uitnemendste, dat zonder geloof gedaan wordt, bevonden wordt te licht te zijn; want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen, Hebr.11:6; de tollenaar roepende: Wees mij zondaar genadig! ging gerechtvaardigd naar zijn huis; terwijl de grootsprekende Farizeeër een rook en stank in de neusgaten van de Heere was.

c. Het geloof heeft een uitnemende reinheid en een zuivere glans; het reinigt het hart, gelijk wij gezien hebben; het brengt alles, wat de gelovige doet, tot het bloed van Jezus Christus, dat van alle zonde reinigt, Hand.15:9;1 Joh.1:7.

d. Het geloof is een bijzonder juweel en een kostelijk diamant, hetwelk bij weinigen gevonden wordt; velen hebben wel een voorgeven, dat zij geloof hebben, maar het is ook bij de meesten slechts een enkel voorgeven; het geloof is niet aller, 2 Thess.3:2. Het is zulk een parel, die alleen maar gevonden wordt in de harten van de uitverkorenen Gods.

e. Het geloof verrijkt zijn bezitter; hierdoor wordt God Drie-enig het deel van zijn ziel. Alles is het mijne, want hij is Christus' eigendom, en Christus is Godes; zodat de gelovigen alles hebben, en erfgenamen Gods zijn.

f. Door het geloof kan de ziel verkrijgen, alles wat het oog ziet en het hart lust; het is: Doe uw mond wijd open, en Ik zal die vervullen; alles wat men gelovig biddende begeert in Christus' naam, zal gegeven worden.

b. De apostel vergelijkt niet alleen het geloof bij goud, maar verheft het zeer boven hetzelve.

a. Het goud mag iemand sieraad voor het lichaam geven: maar het geloof versiert de ziel voor God. In wie God het geloof, dat door zijn Geest gewrocht wordt, bespeurt, aan deze is zijn lust en zij zijn kostelijk in zijn ogen, ja als zijn oogappel zelfs, en in beide zijn handpalmen gegraveerd, al was het geloof slechts als een mostaardzaadje.

b. Het goud mag iemand verkwikken zo lang zijn geweten niet ontwaakt is; maar als dat ontwaakt is dan kunnen al de wereldse schatten de benauwdheden niet wegnemen, noch de vurige beschuldigingen uitblussen; het is alleen het bloed van Jezus Christus, dat het geweten moet reinigen; en dat wordt door het geloof omhelsd en aangenomen.

c. Het goud zal van geen nut zijn in het uur van de dood, als de ziel opgeëist wordt; 0! dan zal de rijkste alles een eeuwig vaarwel moeten zeggen; maar het geloof zal veranderd worden in aanschouwen, en wie Jezus hier door een waarachtig geloof heeft aangenomen, die zal met zijn beeld verzadigd worden na het ontwaken, en met eeuwige Halelujah's God en Christus grootmaken.

B. Hiervan getuigt hij, dat al de genoemde en vele andere beproevingen, bevonden zullen worden tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Christus Jezus.

a. Hij spreekt van de openbaring van Christus Jezus, dat is, van de énige, eeuwige en natuurlijke Zoon van God, Die vanwege het werk, dat Hij doet, en de ambten, tot welker bediening Hij als Verlosser gezalfd is, Jezus Christus genoemd wordt. Deze is de Zoon van God, alreeds in het vlees geopenbaard, Joh.1:14. Maar Hij zal nog eens ten laatste dage geopenbaard worden, wanneer Hij op de wolken van de hemel in zijn grote glans en al zijn heerlijkheid zal komen met zijn tienduizenden van engelen, om het gericht te houden, en levenden en doden te oordelen, naar hetgeen een ieder in het lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad; deze is de openbaring, welke de apostel hier bedoelt.

B. En hij zegt, dat dan al de beproevingen zullen bevonden worden, dat is, naar het nauwkeurigst onderzoek gezien worden, enkel en alleen daartoe geweest te zijn, om Gods lof, eer en heerlijkheid te openbaren en te vertonen, wat zij en anderen ook verkeerd geoordeeld mochten hebben. De apostel gebruikt drie woorden: lof, eer, en heerlijkheid. Wij behoeven ze niet elk op zichzelf te verklaren, daar ze hetzelfde betekenen, en de opstapeling alleen geschiedt, om de uitnemendheid van de lof, de eer en heerlijkheid aan te duiden; alsof de apostel gezegd had: dan zullen zij bevonden worden tot lof; wat? Niet alleen tot lof, maar tot een gewichtige lof; wat? Niet alleen tot een gewichtige lof, maar ook een heerlijk gewicht van lof; en zeker, dat zal zo zijn; al de wegen, die God gehouden heeft zullen tot zulk een heerlijk gewicht van lof bevonden worden.

a. Dan zullen al de beproevingen bevonden worden tot een heerlijk gewicht van lof, van Gods einde en oogmerk, hetwelk Hij bedoeld en ook verkregen en bereikt heeft, door de beproevingen en menigerlei verzoekingen; namelijk, de gelovigen van de Kerk zouden menigmaal gerust blijven onder hun wijnstok en vijgeboom, en zeggen: Hier is het goed, laat ons hier tabernakelen bouwen; en dus zouden zij de bekering van anderen, en het uitbreiden van Gods koninkrijk weinig behartigen; maar God laat toe, dat er beproevingen en vervolgingen opkomen; deze worden verspreid, en zij klagen er dikwijls smartelijk over; waarom is het dus? Maar hierdoor wordt het Evangelie verkondigd, en zij krijgen andere vrienden, en dikwijls betere en gerustere bezittingen naar Jezus' woord: Die vader, of moeder enz. verlaat, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven, Matth.19:29. De vervolging, Hand. 8, diende om de Kerk uit te breiden, opdat Daniëls woord mocht vervuld worden, hoofdst.12:4. De vervolging in Duitsland en Schotland was het middel, om de gezonde leer in deze en andere landen uit te breiden. Wij zien nu dikwijls Gods heerlijke einden niet, en daarom klagen wij, als de smeltkroes heet is; maar dan zal het gezien worden, en men zal zeggen: Heere! bedoelt Gij dat, als Gij mij door vuur en water deed heengaan? 0, gij hebt alles welgedaan!

b. De beproevingen zullen niet anders bevonden worden dan tot een heerlijk gewicht van lof, van Gods grote en uitnemende macht, in meer dan één opzicht.

(a) Dat deze macht de Kerk en de bijzonder beproefde gelovigen stand doet houden, niettegenstaande al het geweld van mensen en duivelen, die daarop uit zijn om de Kerk, in de onderscheidene leden derzelve, zo het in hun macht was, uit te delgen van de aardbodem; hoe zal het dan gezien worden, dat het God was, die dit sprankje vuur in het midden van de grote oceaan van al de wateren van beproevingen, levendig en brandende hield!

(b) Hoe zal dan de heerlijkheid van Gods macht gezien worden daarin, dat Hij zwakke en machteloze werktuigen gemaakt heeft, om zulke wonderen te doen, en zulke pijnen, folteringen en wederwaardigheden uit te staan met lijdzaamheid, met blijdschap en geestelijke gemoedigdheid, gelijk de geschiedenissen vele voorbeelden aan de hand geven?

(c) Ja, hoe zal Gods macht dan gezien worden in haar luister, dat Hij gemaakt heeft, dat hetgeen de vijanden beoogden als middelen tot uitdelging, juist verstrekt tot middelen, om de Kerk te doen toenemen!

c. Dan zal het tot lof, eer en heerlijkheid van God gezien worden, dat Hij in al de beproevingen niet het kwaad van de beproefden bedoelde, maar hun zuivering; en om hun gelegenheid te geven, om vele deugden te oefenen, die zij anders niet zouden kunnen geoefend hebben, alsmede om hun genade en derzelver levendige werkzaamheid te vertonen.

d. Dan zal gezien worden de tedere liefde en zorg, die de Heere in alle dezen voor hen droeg en betoonde, ofschoon zij het toen niet zagen; hoe Hij hen in de armen droeg, met ontferming leidde, en gedurig zijn oog op hen had, om hun raad te geven en ze te onderwijzen, zekerlijk, hierover zal Hij de eeuwige hallelujah's ontvangen tot in alle eeuwigheid; want, gelijk zij alles van Hem ontvangen hebben, zo zullen zij Hem alles toebrengen op deze en andere wijzen meer; alles zal bevonden worden tot lof, eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus.

B. Nu komt de betrekking van deze stelling tot het voorgaande in aanmerking; namelijk, de apostel had getoond, dat deze verstrooiden in de kracht Gods bewaard werden, door en in het geloof, tot de zaligheid, vs. 5; hetwelk hun reden verschafte, om zich, niettegenstaande de velerlei verzoekingen, in welke zij waren, zich in die God te verheugen, opdat Hij de lof, de eer en heerlijkheid mocht ontvangen in de openbaring van Christus, en dat dan alles bevonden zou worden als klare bewijzen en betogen van zijn veelvuldige wijsheid, macht en onbegrijpelijke goedertierenheid.

B. Toepassing.

A. Zie daar, mijn geliefden! u in enige opzichten aangewezen de beproevingen van het geloof, welke bevonden zullen worden tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus.

B. Laat ons onderscheiden gebruik van alles maken:

A. Uit deze waarheid leren wij:

a. Dat velen het geloof van de uitverkorenen niet hebben, dewijl zij van geen beproevingen weten. 0, wat is er niet een stille gerustheid en tevredenheid bij de meesten te bespeuren, die zelf geen beproeving hebben en spotten met de beproefden! Waarlijk, gij hebt te duchten voor uzelf, dewijl dit het lot is van Gods kinderen, dat zij door velerlei verzoekingen ingaan.

b. Leert hieruit, dat weinigen een proefhoudend geloof hebben; want van velen, als zij nauwkeurig onderzocht worden van diegenen, die ogen in hun voorhoofd hebben, wordt het geloof bevonden te zijn, òf slechts een Rooms geloof, van hetgeen de Kerk gelooft, ofschoon zij van de geloofswaarheden geen kennis hebben, noch die kunnen opnoemen; òf anderen hebben alleen een geloof door inbeelding, sterk opdringen en algemene toestemming, zonder het wezenlijke van de waarheid te kennen met toepassing op zichzelf; of anderen hebben slechts enige begeerten tot de zaak in hongeren en reikhalzen daarnaar, zonder ooit wezenlijk en dadelijk uit zichzelf te gaan, Jezus als de aangeboden Middelaar te omhelzen, en zich met Hem zo te verenigen, dat zij eens anderen worden; of het geloof, dat anderen voorgeven te hebben, is slechts voor een tijd. Als zij getoetst worden met verdrukking, dan gaat het over en het verwelkt. Neen, mijne vrienden! Zal ons geloof proefhouden, het móet door de Geest gewrocht worden, het moet ons dadelijk uit onszelf in de Borg overbrengen, en in Hem inlijven; het moet en zal ook, als het de ziel op Jezus, de rotssteen zet, stand houden tot het einde toe.

c. Ziet hier ook uit, waar al die stijve uitdrukkingen vandaan komen, onvoorzichtige en meesterachtige behandelingen, veroordelingen en bedroefdheden van Gods kinderen. Het is, omdat dezulken in de hoogte zijn, en uit de hoogte spreken, omdat zij van vat in vat door menigerlei verzoekingen niet ontledigd zijn. 0! hadden de zodanigen ooit zich opgehouden in de woningen van de leeuwinnen, bij de bergen van de luipaarden; hadden zij kennis aan de twijfelmoedige en doodbrakende toestanden van Gods kinderen, in welke zij banden der hel vinden, en angsten hen omringende en bejegenende in die mate, dat zij moeten uitroepen: Mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij; dan zouden zij met de moeden een woord kunnen spreken ter rechter tijd, en de kleinmoedigen vertroosten. 0! wij weten niet, in welke beproevingen wij kunnen komen. Zalig zijn de barmhartigen, hun zal barmhartigheid geschieden; de wezenlijke Christenen zijn ook de barmhartigste en liefdragendste Christenen; die behandelen de beproefden gelijk een teerhartige moeder de zwakke kinderen behandelt; en die anders doen, zullen door hun hoogmoed vallen.

d. Ziet ook hieruit, wie wij voor de beste christenen hebben te houden, namelijk die, welke door vele beproevingen in de weg van God geoefend zijn; niet de nieuwelingen, die eerst de weg komen bekijken en betreden; maar de ouden, die de hitte des daags en de koude des nachts hebben uitgestaan, en beproefd zijn bevonden. Er is een onbegrijpelijke dwaasheid in vele onervaren vromen; zij horen, er is iemand bekeerd, leraar of lidmaat; die stelt de weg van God zo en zo voor; die zoekt eerst de droggronden te ontdekken; die monstert al velen uit de rol van het christendom, ofschoon zij er voor gehouden werden; die wijst aan, dat zij slechts enige wettische woelingen hebben; die heeft eerst een licht in de wegen van God; die wil de mensen eerst zuiver Gereformeerd maken, en van de Pelagiaanse en halve Pelagiaanse gronden aftrekken enz.; en men juicht die toe, men stelt er hem op een hoge trap, ofschoon hij maar eerst begint, of slechts drie of vier jaren op de weg is geweest; de ouden, die zuur en zoet hebben uitgestaan worden afgeschaft omdat zij zich met zulke nieuwelingen niet kunnen verenigen; al hun gebreken worden opgehaald, de driften en hooggevoeligheid van zulke nieuwkomers voor een Evangelie gehouden, en de ouden als afgedankte soldaten aangemerkt, die nu nergens toe in staat zijn; terwijl de jongen, ofschoon in de oorlog niet geoefend, tot generaals verheven worden. 0, niet alzo! Houdt uw achting voor de oude beproefden, zit aan hun voeten, leert van hen, acht ze als vaders; ge kunt ook andere nieuwelingen liefhebben, maar evenwel het oog er op houden en ze bekijken; mocht elk die wijsheid hebben, er zouden geen beroeringen zijn, en de Kerk van God zou met ijdele twistingen niet van elkander gescheurd worden: als de ouden de liefde en hoogachting behielden, die men voor de oude gelovigen schuldig is, en men de jongen in hun driften, onbedaardheden en meesterachtigheid tegenging; want bijna al de dwalingen, die de Kerk beroerd hebben, zijn van jongen en onbeproefden voortgekomen, die door eerzucht en eigen glorie de Kerk beroerd hebben.

B. Maar, kinderen van God! het een en het ander ligt in deze stof voor u opgesloten:

a. Tracht tevreden te zijn met de weg, die God omtrent u houdt, en de Heere in die eigen weg te volgen, als een allerbeste en meest nuttige weg voor u, dewijl God het beste weet, wat gij nodig hebt, en wat gij dragen kunt. Er zijn christenen, die langs de weg van vele beproevingen door de Heere geleid worden; zij zijn nog niet uit de ene verlost, of de andere staat alweer voor de deur; al de baren en golven gaan over hen heen; en er zijn andere die zachter geleid worden, en een gedurige zonneschijn op hun weg hebben; het gebeurt nu somtijds, dat zij, die onder zwaardere beproeving zijn, aan hun genadestaat twijfelen, omdat zij zo zwaar bezocht zijn; terwijl anderen, omdat zij die wegen niet hebben, twijfelen, dewijl men door vele verdrukkingen, welke tekenen zijn, dat wij zonen en geen bastaards zijn, moeten ingaan; er zijn er, die, als zij anderen horen spreken van hun leiding, grote lust tot zulk een weg krijgen en zoeken zichzelf daar in te dringen. 0, mijn geliefden! zoekt Gods aanbiddelijke weg met uw evenmens met aanbidding en verwondering te beschouwen; maar tracht toch met die weg, langs welke God u leidt, tevreden te zijn. God weet, dat gij mogelijk al de beproevingen niet zoudt kunnen dragen; daarom verschoont Hij u; dankt Hem er voor. God weet, dat, indien gij mogelijk meer ruimte had, gij Hem dan zo teder en hartelijk niet zoudt aanhangen; erkent zijn goedheid, dat Hij door de menigvuldige bekommernissen u steeds als arme wormen tot de genadetroon drijft. Mij dunkt, als gij hierbij meer bepaald werd, dat elk Gods weg met Hem als de beste zou billijken en geen andere wilde kiezen.

b. Laat de beproeving van uw geloof met lijdzaamheid, gelatenheid en stille onderwerping aan de Heere gepaard gaan. 0! dat is zo zalig, als wij daartoe komen, om in waarheid te zeggen: Ik ben stom, en ik doe mijn mond niet open, omdat Gij het doet; en als wij opritselingen van het hart bevinden, dat wij onze ziel aanspreken: Gij toch, 0 mijn ziel, zwijg Gode, want van Hem is al mijn verwachting; ik zal uitzien naar de Heere: want mijn God zal mij horen en redden uit al mijn benauwdheden.

c. Zijt vooral bevreesd, in de proefwegen, voor harde gedachten van de Heere, en verdenking van zijn liefde. 0, ofschoon Hij met de hand slaat, Hij bemint met zijn hart; ofschoon het vuur der beproeving heet is, zijn liefdeshart brandt nog al sterker. En hoe meer gij benauwd wordt, hoe meer zijn liefdeshart ook brandt; want in al uw benauwdheden is Hij met u benauwd.

d. Eindelijk, weet het, dat de beproevingen van uw geloof bevonden zullen worden tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus. Amen