2 PREKEN

door

ANDREW GRAY

Dienaar van het Evangelie in Glasgow

Vertaald uit Twelve Select Sermons, Westminster Standard 1961.

 

EERSTE PREEK OVER JESAJA 65:1

"Tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was heb Ik gezegd:

Zie hier ben Ik! Zie hier ben Ik!"

Engelse vertaling: Ziet op Mij, ziet op Mij! Jesaja 65 : 1.

Wilt u weten, wat het werk is van de heiligen, die boven zijn? Zij gehoorzamen nòg het woord in deze tekst: "Zie op Mij, zie op Mij!" Er is niet één oog in de hemel, dat niet bezig is in het aanschouwen en in het beschouwen van Hem, Die op de troon zit en van het Lam, tot in alle eeuwigheid.

De tekst, die wij u hebben voorgelezen is een van de grootste verborgenheden die er kan zijn. Is het geen verborgenheid, dat wij worden uitgenodigd te zien op Iemand Die onzichtbaar is? Wie kan dat geheim verklaren? Maar o, hoe groot is het Hem te aanschouwen en Hem aan te raken, Die ons roept om Hem te zien en tot Hem te komen! Ik denk dat, indien wij zulk een ziel verzadigende blik op Christus mochten verkrijgen wij tevreden zouden zijn van de aarde te vertrekken en heen te gaan. Gelovigen en verwachters van de kroon, verlangt gij niet te vertrekken opdat u mag genieten dit dierbaar, onmiddellijk en ongestoord gezicht van Christus? Zou u niet, indien het mogelijk was, de zandloper van uw tijd in de hand nemen en hem schudden en zou u niet uitroepen: "O tijd, vliedt weg?" Is er een zodanig verlangen onder u dat u uitroept: "O, wanneer zal mijn nacht voorbij zijn en mijn schaduwen vlieden, wanneer zal ik ingaan door deze gezegende poorten en wandelen op deze straten die met goud geplaveid zijn?"

Oude mannen, verlangt u naar een onmiddellijk gezicht van Christus? U die het dichtst bij de eeuwigheid bent, verlangt u om thuis gebracht te worden? Oude vrouwen, verlangt u naar een onmiddellijk gezicht van God?

Jongens en meisjes, verlangt u naar de dag wanneer u mag komen boven de sluiers die nu nog zijn tussen Christus en ons, wanneer u Hem in uw armen zult nemen en u zult uitroepen: "Hij is de mijne, Hij is de mijne?@ O, die liefde die er is onder de heiligen die boven zijn! Mogen wij niet zeggen: O tijd, haast u en vliedt heen! Ik ben er zeker van dat, indien u Hem kende u zou de uren en de dagen van uw tijd tellen en verlangen dat Hij deze wolken wilde scheuren en dat Hij u toeriep: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone en kom!

Wilt u weten wat de reden is, dat van hen die rondom de troon staan gezegd wordt, dat zij vol ogen zijn van binnen en van buiten, van voren en van achteren en dat van hen niet gezegd wordt, dat zij vol tongen zijn? Ik zeg u wat de reden daarvan is. Ik denk dat de heiligen rondom de troon meer bezig zijn in zien dan in spreken. Zij zijn meer opgenomen in aanbidding dan in het uitspreken van hun gedachten van God. Ik wenste dat een ieder van u zichzelf afvroeg: O, verlang ik om heen te gaan en een gezicht van Christus te hebben waaraan nooit een einde zal komen? Geloof het, er is geen vermoeidheid in de hemel.

Maar, om tot de woorden te komen, geloof het, Christus' hart is in deze woorden en zij geuren van Zijn liefde. U vindt er deze twee zaken in:

 1. U vindt daarin het uitnemend verlangen, dat Christus voorstelt aan zondaren en het is dit: "Zie op Mij! Zie op Mij! Ik verlang niet meer dan dat u slechts één blik op Mij slaat". Denkt u niet dat dit maar een arme begeerte is? Ja, het is zowel de armste als de rijkste begeerte die Christus aan u voor heeft te stellen. O Glasgow, wilt u aan Christus begeerte voldoen? Dan zeg ik tot U: "Zie op Hem"! O, oude mannen in Glasgow, wilt u aan Christus verzoek voldoen? Dan zeg ik: "Zie op Hem!" Jongens en meisjes, wilt u Christus tevreden stellen? Dan zeg ik: Sla een blik op de Zoon van God voordat Hij weggaat. O, dat u mocht besluiten een blik op Christus te slaan voordat Hij weggaat. Wilt u het aan uw eigen hart vragen? Geloof het, als wij Hem slechts éénmaal zien, dan zullen wij nooit meer van Hem willen scheiden. Ik kan u niet zeggen wàt Hij is, ook denk ik dat de engelen er niet toe in staat zijn. O, kom en zie, want dat zal het beste de verborgenheid verklaren.
 2. U vindt in deze woorden enkele beweegreden waardoor Hij dit verzoek en dit gebod aan allen die hier zijn op uw hart drukt.

 1. De eerste reden om u te bewegen ligt in het woord MIJ "Zie op MIJ, zie op MIJ"! Deze beweegreden is genomen uit de voortreffelijkheid van het Voorwerp, op Wie wij worden uitgenodigd om te zien. Het is alsof Christus zegt: 'Zie op Mij Die overtreffelijk is; op Mij Die vlekkeloos is; op Mij die zeer schoon is; zie op Mij als stervende; ziet op Mij als de Medelijdende; zie op Mij als de Verheerlijkt'. O, ik denk dat al de welsprekendheid, al de redekunst van de hemel is vervat in het woord MIJ, zie op Mij! En zou u op zo'n dierbaar en voortreffelijk Voorwerp niet zien?
 2. De tweede reden waarom deze woorden u op het hart gedrukt worden is deze: Christus is op deze dag buitengewoon ernstig jegens u. O Glasgow, de volle ernst wordt uitgedrukt in de verdubbeling en in de herhaling van Zijn gebod: "Zie op Mij, zie op Mij"! Alsof Hij wil zeggen: Zie op Mij, en als dit niet genoeg is zal Ik het nog eens zeggen: "Zie op Mij". Ik heb zo=n goede wil tot deze zaak dat ik zo graag zou willen dat u het ernstig overweegt om Mij te gehoorzamen. Geloof het, Christus meent het ernstig met u en vervloekt zij hij die niet ernstig is jegens Hem.
 3. De derde beweegreden in de woorden waardoor Christus Zijn gebod zeer aandringt is dat Hij Zijn gezag toont om u te brengen tot gehoorzaamheid aan Zijn gebod. Want Hij stelt deze woorden voorop: "Ik heb gezegd: "Zie op Mij, Zie op Mij". Alsof Hij wil zeggen: "Ik, de Almachtige zeg: Zie op Mij. Ik, Die niet weerstaan kan worden zegt: Zie op Mij. Ik Die de verachters van dit gebod zal vertreden in de wijnpersbak van Mijn toorn, spreek: Zie op Mij, Zie op Mij. O, gezegend zijn wij hiermee dat ooit zo=n gezegende uitspraak uit Christus mond voortkwam: Zie op Mij, zie op Mij! Nu, wilt ge u niet opwekken om Hem te gehoorzamen? Denkt u niet, dat dit een voortreffelijk woord is? Welk woord kan uw hart bewegen, indien het niet door dit woord gebeurt: "Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik"?
 4. Een vierde overweging in deze woorden ligt in de uitgestrektheid van deze aanbieding; want het aanbod wordt gedaan aan personen die niet naar Zijn Naam genoemd zijn.
 5. De vijfde overweging in deze woorden is deze: er is kracht bereid voor hen, die besluiten gehoorzaam te zijn, aan het gebod om op Christus te zien. Zijn er enige mensen binnen deze deuren die besloten hebben niet naar huis te gaan voordat ze een blik op Christus gericht hebben? Ik zeg er is kracht voor u bereid en u zult een gezicht op Christus krijgen. Kent u deze tekst niet: "En het woord des konings is hier, daarom is er heerschappij"? Engelse vertaling. Ik heb dit woord tot u te zeggen, al zou het mijn laatste woord zijn: Christus is welmenend jegens u. Ik mag het u nog zeggen, gij weet niet hoe lang het nog zal zijn. Daarom betuig ik u bij al de zegeningen van het eeuwigdurend verbond, wees welmenend tegenover Hem! En weet dit, indien wij het hart van Christus konden preken zoals het is, ik denk dat wij dan de stenen zouden overreden om Hem lief te hebben. Maar weet, dat wij Hem niet half genoeg kunnen aanbevelen. O, dierbare Christus, prijs U zelf aan want wij kunnen U niet aanprijzen! Ik denk als wij Christus niet aanprijzen, al kwam Hij hier Persoonlijk, Hij zou Zich niet aanprijzen. Weet dat het geen onderwaardering van de aanbiedingen van Christus aan ons is, maar het is alsof Hij hier Persoonlijk is om u dringend te vragen om op Hem te zien en u zou Hem zeggen: Wij willen niets van u hebben. Nu, mogen we niet tot Hem zeggen: 'overtuig u dit volk dat U het ernstig meent'. Christus is een dierbaar gezelschap. O, wilt u op Hem zien?

 1. De laatste zaak in de woorden is de personen aan wie het gebod wordt gedaan, het is een volk dat naar Zijn Naam niet genoemd is. Dit is het volk dat Christus noch bij Naam, noch bij Toenaam kende. Dit zijn de mensen die worden uitgenodigd om Christus aan te nemen. Ik zeg tot u, wie u ook bent, al is het de grootste overspeler in dit huis, ik smeek en beveel u in Zijn Naam op Hem te zien.

Echter, voordat wij over deze zaak spreken, zullen we een weinig handelen over deze twee vraagstukken.

De eerste vraag. Wat wordt hier bedoeld met het zien op Christus? Wat is het dat die machtige stem tot u roept vandaag? Wij menen dat wij door het zien op Christus niets anders hebben te verstaan dan het geloof. Er zijn drie reden waarom geloof wordt genoemd een "zien op Christus."

1. De eerste reden is, omdat geloof een zaak is, die beoefend kan worden wanneer Christus op een afstand is. Daarom wordt geloof een zien genoemd. Gij weet, dat iemand iets kan zien dat ver af is eer hij komt om er bezit van te nemen. Zo kan een Christen een gezicht op Christus hebben voordat hij de hand op Hem leggen kan. Ik wil dit zeggen: o Christenen, wanneer Christus vertrekt, werpt Hem een begerige blik na en dat zal de beste weg zijn, Hem te doen wederkeren.

2. Er is een tweede reden waarom geloof 'een zien' wordt genoemd. De ontdekkingen van Christus door het geloof zijn net zo vast en zeker als de ontdekkingen door onze zintuigen. Er is niets dat het geloof aangaande Christus zegt of het is even zeker en vast alsof u het zag.

3. De derde reden waarom geloof wordt genoemd 'een zien en aanschouwen van Christus' is, omdat geloof een genade is die samen gaat met gevoel. Het gevoel is de uitnemende en onafscheidelijke metgezel van geloof. En om die reden wordt geloof genoemd 'een zien op Christus'.

De tweede vraag over deze woorden is, wat kan de reden zijn dat Christus dit gebod verdubbelt: "Zie op Mij! Zie op Mij!" Wat is de reden van de verdubbeling van dit gebod? Was n woord niet voldoende geweest? Neen zeg ik, wij zijn zo hopeloos goddeloos, Jer. 17:9, dat duizend woorden de omkeer niet zou bewerken. Al zou Christus roepen tot het aanbreken van de volgende dag, toch zouden honderden hier, geen blik op Hem slaan!

De eerste reden waarom Hij het gebod herhaalt, is om ons duidelijk te maken dat een Christen niet voldaan mag zijn met eenmaal op Christus te zien. Daarom roept Hij: Zie op Mij! En wanneer u dat gedaan hebt, moet u weer opnieuw op Hem zien. Hij is niet tevreden tenzij u telkens opnieuw op Hem ziet.

Er is een tweede reden waarom Hij het gebod herhaalt en wel om daarmee aan te geven die vervloekte, lauwe gesteldheid die onder velen van ons is. Wij zijn te spoedig tevreden met het gezicht wat wij krijgen van Christus. Sommigen onder ons zijn tevreden met een halve blik op Hem. Neen, zegt Christus, wees niet tevreden voordat u twee volle en ruime gezichten van Mij hebt.

De derde reden is, om te doen uitkomen de onwilligheid van het grootste deel van de hoorders van het Evangelie om ook slechts eenmaal op Christus te zien. Zegt die herhaling niet, dat Christus als het ware genoodzaakt is tweemaal tot u te roepen: Zie op Mij, zie op Mij! Ach, er zijn sommigen onder u die wij net zo min kunnen overreden op Christus te zien, als de stenen in de muur. Helaas, wanneer wij tot u roepen op Christus te zien, dan staat de duivel aan uw rechterhand en roept: Zie op mij! O, dat u zo bereid mocht zijn Christus te gehoorzamen, als u bereid bent de begeerte van de duivel te doen! Nu, ik smeek u, stel uzelf deze vraag: "Zal ik weggaan zonder een gezicht op Christus? Zal ik vertrekken zonder één blik op Hem te slaan?"

De vierde reden van de verdubbeling van het gebod is, dat wij zullen verstaan, hoe buitengewoon ernstig en welmenend Christus hierin is, dat wij op Hem zullen zien. Weet het o Glasgow, dat Hij het niet vraagt uit beleefdheid als Hij zegt: Zie op Mij, zie op Mij! Oude mensen in deze stad, dacht u dat Christus met u vleit? Ik beveel u te weten en te geloven dat Christus u niet vleit. Indien u niet gelooft en dit dierbare gebod van Christus: Zie op Mij, niet wilt gehoorzamen, zult u eens moeten gehoorzamen aan dit gebod: Ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend!

De vijfde reden waarom Christus het gebod herhaalt is, dat wij zullen begrijpen welk een onuitsprekelijk voordeel er ligt in de plicht van het zien op Christus. O, zegt Christus, sla een blik op Mij, sla toch een blik op Mij, want Ik kan niet zeggen welk voordeel er voor u in ligt@. Ik heb nog een woord hiervan te zeggen: Wat denkt u te gaan doen eerdat wij een half uur verder zijn? Bent u besloten Zijn gebod te gehoorzamen? O slapers ontwaakt! En stel u in de weg om dit gebod te gehoorzamen. Ik zou dit tot u willen zeggen o Glasgow, weet dit als u heden dit gebod niet wilt gehoorzamen dan daag ik al de dienaars van Schotland uit om u te verzekeren dat u een ander Zie..! zult horen; "zie, gij verachters, verwondert u en verdwijnt". Daarom, verhardt heden uw harten niet, zoals het in de dagen van de verbittering in de woestijn is geschied. Daar Christus u bidt op Hem te zien, smeek ik u om uw eigen ogen niet toe te sluiten.

Nu, in het spreken over deze liefderijke vermaning draag ik nog deze ene zaak voor dat het de plicht is van allen, die dit heerlijk Evangelie horen, tot wie de blijde boodschap van zaligheid wordt gepredikt, dat het hun plicht is op Christus te zien. Het is duidelijk, dat Christus dit u thuis brengt door tweemaal dit gebod te geven: "Zie op Mij, zie op Mij!" Het is ook duidelijk uit Hooglied 3:11: "Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren Sions, de koning Salomo." En ik breng dit gebod, deze nodiging over en ik zeg tot u: Gaat uit en aanschouwt, gij dochters van Glasgow en ziet op de Koning Salomo. Dit is het gebod van Christus op heden, dat u zal uitgaan en op Hem zal zien. En het is duidelijk uit Jesaja 42:1: "Zie, Mijn knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft. " En uit Johannes 22:27, waar het aan Thomas opgelegd werd.

Opdat dit op uw consciëntie gedrukt mag worden, zal ik nog deze acht overwegingen voorstellen.

 1. De eerste overweging, die ik u wil voorstellen om u te dwingen op Christus te zien is deze: Het is Zijn gebod, dat wij op Hem zullen zien. Daarom zeg ik: Zie op Hem, "want waar het woord des Koning is daar is heerschappij". Het is zonder twijfel ook om de ongehoorzaamheid aan dit gebod te wreken. Ik wil u herinneren aan dat woord uit Prediker 8:2 "Neem acht op de wond des konings doch naar de gelegenheid van de eed Gods." Nu, dit is het gebod van de grote Koning, dat u een blik op Christus zal slaan en wie kan dat weigeren? O, dat wij een verbond konden maken met onze ogen, om nooit op een ander voorwerp te zien dan alleen op Christus. Ik wil u die raad geven die Abimelech in een andere zin gaf aan Sara: Laat Christus u zijn tot een deksel der ogen en voor allen die met u zijn, [om naar geen ander te zien]. Nu, is dit geen dringende overweging, dat het Christus' gebod is? O, neem dit lieflijk gebod aan, omhels en kus het.
 2. Er is een tweede overweging, welke u mag dwingen op Christus te zien en Hem te aanschouwen en het is deze: U zult de zaligheid hebben voor één blik. Is hier iemand die graag verlost wil zijn van de toorn Gods? Als u dat wenst, dan zeg ik: sla een. blik op Christus. Wordt nu de zaligheid u niet aangeboden tegen een lage prijs? Sla slechts éénmaal uw oog op Christus en u zult de zaligheid hebben. "Ziet op Mij, wendt u naar Mij toe en wordt behouden, al gij einden der aarde", Jesaja 45:22. De eeuwige, de volle, de volkomen, de verrukkelijke, de alles te boven gaande zaligheid wordt u aangeboden voor één blik. O Christen, wenst u al de voorrechten, die voortvloeien uit de dood van Christus, kom en zie slechts op Hem en u zult ze hebben. Ik ben er zeker van dat dit een goedkope markt is. U krijgt al de goederen, van het Evangelie voor één blik. Ik zal nog wat lager afdalen. U kunt de zaligheid krijgen voor een halve blik. Is hier iemand die niet op Christus kan zien met beide ogen? Dan zeg ik, zie dan op Hem met één van uw ogen en u zal de zaligheid krijgen. Kent u het woord niet: "Gij hebt Mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid; Gij hebt Mij het hart genomen met één van uw ogen, met een keten van uw hals." Ik zeg tot ieder mens, indien u Christus een halve blik wilt geven, dan krijgt u al de rijkdommen van het eeuwig Verbond. Ik smeek en beveel u, als voor Zijn aangezicht, dat u Zijn aanbieding niet zult versmaden.
 3. De derde overweging, welke u mag dwingen op Christus te zien en een blik op Hem te slaan is deze: Indien u veertig jaren kon bidden en een andere veertig jaren kond wenen; indien u uw ogen zou verduisteren door tranen en uw knieën zouden wankelen van vasten en u zou aanzitten aan alle avondmaaltafels die ooit in Schotland zijn gehouden; indien u alle vastendagen zou onderhouden, alle kerkdiensten zou bijwonen en alle samenkomsten die er zijn in Schotland zou bezoeken het zou u geen nut doen, indien gij geen blik op Christus slaat. Uw veertig jaar wenen, en uw veertig jaar bidden zouden uw oordeel alleen verzwaren indien gij niet ziet op Christus. Daarom, dit moet u aanzetten tot het zien op Hem, want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Weet u niet dat al de daden van hen die buiten Christus zijn, niets anders zijn dan gruwelen?
 4. Er is deze vierde overweging die ik u wil voorstellen om u te dwingen op Christus te zien en het is deze: Zij die niet één blik willen slaan op Christus en niet willen zien op de Zoon van God, hebben vele droevige nadelen te verwachten. O mensen, weet dit en houdt het voor zeker, er is niet één vloek geschreven in het boek des Verbonds (en o, er worden veel grote en eeuwigdurende vloeken in gevonden), ik zeg, er staat geen enkele vloek in dit boek geschreven, van Genesis tot Openbaring, of hij zal komen op het hoofd van hem of haar, die niet wil zien op de Zoon van God. O, waar zult ge u bergen, wanneer Christus zal beginnen te lezen de vloeken, die wij vinden in Leviticus 26 en in Deuteronomium 27: "Vervloekt is hij, die Mij versmaadt en al het volk zal zeggen: Amen?" Ik vraag u, wat zult u doen wanneer Christus zal zitten op Zijn troon en zal oordelen en zeggen: vervloekt zijn zij, die Mij veracht hebben! En er zal geen enkele heilige zijn aan Zijn rechterhand in die gezegende gemeente die niet zal zeggen: Amen! O, wilt u daaraan denken?
 5. Er is een vijfde overweging, die u mag overreden op Christus te zien en een blik op Hem te slaan. Wilt u een hemel op aarde hebben? Dan zeg ik: zie op Christus; want wat is de hemel? Is het niet het aanschouwen van Christus? Indien u een hemel op aarde wilt hebben, gehoorzaam dan dit gebod: zie op Christus! O, weet voorzeker, dat hier geen enkele godloochenaar is, die niet eens op Christus zal zien. Allen die hier zijt, u zult eens Christus zien. U, die vreemdelingen van Hem bent, u zult eens een blik op Hem slaan en het zal dan zijn, dat u zult wensen dat u blind was en Hem niet zag. Het zal zijn in die dag, wanneer Hij zal zitten op de witte troon en gij zult uw ogen opheffen en Hem zien Die gij doorstoken hebt. Dan zult u uitroepen: "O, dat ik geen ogen had om Hem te zien, Die ik zo menigmaal doorstoken heb." De grootste godloochenaar die hier is, zal eenmaal een blik op Christus slaan. Maar o, passeer de dood niet zonder op Hem te zien.
 6. De zesde overweging, die u moet aanzetten op Christus te zien, is deze: Van al de werkzaamheden van een Christen heeft geen enkele zulke grote voordelen als het zien op de Zoon van God. Ik wil slechts acht voordelen noemen die verbonden zijn aan het zien op Christus.

1 Het eerste voordeel, dat volgt op het zien op Christus, is dit: het is de allervoortreffelijkste weg om de genade der liefde te vermeerderen. O, Christen die verkeert onder deze klacht: "Hoe zal mijn liefde mogen vermeerderen?" Ik zeg u: Sla een blik op Christus. Geloof het, dit zou uw liefde doen branden als een vuur, ook indien u slechts een ruime blik op Hem wilt slaan. "Te dien dage zal de mens zien naar Dien, Die hem gemaakt heeft en zijn ogen zullen op de Heilige Israëls zien." Jes. 17:7. Er is niemand van hen die op de Zoon van God zien of hun hart zal hun oog volgen en hun oog zal hun hart verwarmen. O, dat dit de dag was van het zien van Glasgow op zijn Maker! Wie weet of dit uw laatste dag is om op uw Maker te zien! U laat u uzelf overreden opdat de genade van liefde in u vermeerdert moge worden door een blik te slaan op Christus. O, zal Christus hier zijn en zal niemand van ons op Hem willen zien? Ik bid u, overdenk dit toch! Wat zal het zijn indien Christus van deze dag in de hemel verslag zal doen? En zal zeggen: Ik kwam tot twee grote gemeenten in Glasgow, onder één dak en er was -misschien- niemand die op Mij wilde zien? Ik beveel u een blik op Hem te slaan. Oude mensen, wilt u op Hem zien? Hebt u nooit verlangd een wonderlijk gezicht te zien? O, kom en zie op naar de Zoon van God.

2 Het tweede voordeel dat zij hebben, die op Christus zien is dit: Het is de uitnemendste weg om voortgang te maken in het sterven aan uw afgoden. Wilt u een korte weg weten tot de doding van uw begeerlijkheid? Zie op Christus! Dat is duidelijk uit Jes. 17:7, 8, 'Te dien dage zal de mens zien naar Dien, Die hem gemaakt heeft en zijn ogen zullen op den Heilige Israëls zien en hij zal zijn afgoden wegwerpen'. Indien u maar een gezicht hebt gekregen op de vlekkeloze Christus, dan zal u uitroepen: "Wat heb ik meer met de afgoden te doen?" Paulus zegt: "Wij aanmerken niet de dingen die men ziet." Wat scheelt er aan Paulus, mag u niet eens naar de wereld kijken? "Neen", zegt hij, "ik zoek die dingen die niet gezien worden." Het zien naar een Onzichtbare Christus, deed hem vergeten te kijken op de vergankelijke dingen van de wereld. Is hier iemand die moet klagen dat hij de overhand niet kan krijgen op zijn afgoden? Sla één blik op Christus en u zult overwinnen.

3 Het derde voordeel dat samengaat met het zien op Christus is dit: Het is de kortste weg tot het verkrijgen van berouw. Gij verhard Glasgow, wilt u tot berouw komen? -En ik denk dat wij inderdaad een verharde generatie zijn-, wilt u tot berouw komen? Sla dan een blik op Christus. Dit is duidelijk uit Job toen hij zei: "Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog, daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as." Job 42:5,6. Het éérste gezicht dat ik van God kreeg bracht mij tot berouw, het deed mij neerzitten in het stof en mijzelf verfoeien. Hetzelfde staat in, Zacharia 12:10: "Zij zullen Mij aanschouwen Dien zij doorstoken hebben en zullen over Hem rouwklagen. Gelooft het, indien wij op dit ogenblik op Christus zagen, ik denk, dat er niemand binnen deze deuren zou zijn die niet zou wenen over Hem Dien zij doorstoken hebben. Ik beveel u op Christus te zien, indien u berouw wilt hebben. Eén blik op Hem zal onze bevroren harten doen smelten. Eén blik op Hem zal al onze banden breken en zal de sluitboom van de deur van ons hart verbreken, die verhindert dat wij ons bekeren. Wenst u berouw te hebben? Zie op Hem!

4 Het vierde voordeel dat iemand die op Christus ziet te wachten heeft, is dit: U zult de overwinning behalen op uw grote afgod van hoogmoed. Zijn hier mensen, die moeten klagen dat ze geen geringe gedachten van zichzelf hebben? Tot hen zeg ik: Zie op Christus. De profeet Jesaja zegt: "Wee mij, want ik verga, want mijn ogen hebben de Koning, de Heere der Heirscharen gezien." Waarom? "Omdat ik een man van onreine lippen ben". En Job zegt: "Maar nu ziet U mijn oog, daarom verfoei ik mij en heb berouw in stof en as." Ook mogen wij zinspelen op dit woord: "Uwe ogen zullen op mij zijn, maar ik zal niet meer zijn," Job 7:8. O, slechts één blik op Hem Die Onzienlijk is, zal ons in het stof doen wonen en wij zullen nooit hoge gedachte van onszelf meer hebben.

5 Het vijfde voordeel, dat verbonden is aan het zien op Christus, is dit: Het zal u oprichten uit uw verval en verwijdering van God. Zijn er niet veel Christenen met deze klacht op hun lippen: "Och, of ik ware gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen toen God mij bewaarde?" Tot hen zeg ik: Sla slechts één blik op Christus. Dit is duidelijk uit Lucas 22:61,62 "En de Heere Zich omdraaiende zag Petrus aan". Geloof mij, het zien op Christus is evenals een koord rond uw nek om ons naar Huis, naar Hem te trekken. Het zien op Hem doet een mens uitroepen: Ik had nooit een goede dag buiten het gezelschap van Christus, daarom zal ik wederkeren tot Hem. Het zien op Hem doet een Christen al zijn minnaars vergeten die hij heeft nagelopen en doet hem terugkeren tot Hem. Daarom, wilt u genezen worden van uw afval? Zie dan op Christus!

6 Het zesde voordeel dat samen gaat met het zien op Christus zien, is dit: Het is de uitmuntendste weg om uw moedeloosheid te boven te komen. Is hier iemand die ligt onder de voet van moedeloosheid? Wenst u uit die toestand verlost te worden? Zie op Hem! Ja, een gezicht van Christus zal ons 'tot een stad maken der verheuging maken en tot een stem des lofs'. Evenals de discipelen die "verblijd werden, als zij de Heere zagen". Is hier iemand die graag het gewaad des lofs wil hebben in plaats van het kleed van benauwdheid? Sla een blik op Christus en gehoorzaam deze tekst.

7 Er is een zevende voordeel wat samengaat met het zien op Christus en het is dit: Het is een verheven weg om tot een standvastige geest te komen. Zijn hier geen mensen die uitroepen: 'Ik ben ongestadig als water en wordt zeer geschud; hoe zal ik komen tot een vaste gang in de dienst van God?' Zie op Christus en dat is de weg tot standvastigheid. Dit is duidelijk uit Psalm 16:8. David zei: "Ik stel de Heere gedurig voor mij". Dat is een merkwaardig woord. 'Ik stel de Heere gedurig voor mij". Is dat geen aangenaam Voorwerp? Maar waarom doet u dat? "Ik zal niet wankelen", Ps. 16:8. Mijn vastheid hangt af van het gedurig zien op God. Ik wil dit nog zeggen: indien u niet gedurig met God kunt spreken, o, zie gedurig op Hem, want ofschoon Hij veraf is, u kunt evenwel op Hem zien.

8 Het achtste voordeel dat samengaat met het zien op Christus, is dit: Het zien op Christus is een uitnemende weg om teerheid te krijgen. Het hart van Petrus was in zeker opzicht als een rots voordat Christus op hem zag, en daarna smelt het als 't ware in water. O teerheid, waar is ze heengegaan? Wat is de oorzaak dat wij zo onteder zijn? Omdat wij zo weinig op Christus zien. Dit is duidelijk, als hier iemand is die op Christus ziet zal hij zijn bedstede doornatten met zijn tranen.

7. De zevende overweging, die u mag dwingen op Christus te zien, is deze: Het gezicht dat u hier van Hem krijgt, is slechts een voorbode van een meer verheven, meer voortreffelijk en meer blijvend gezicht van Hem hiernamaals. Ieder, die hier op Christus heeft gezien, zal een heerlijk, verzadigend gezicht van Hem hebben in de hemel hiernamaals.

Ik zal u negen verschillen noemen tussen het gezicht op Christus wat een Christen hier op aarde heeft en het gezicht dat hij van Hem zal hebben in de hemel.

1ste. Het gezicht dat een Christen hier heeft is slechts een zien door een sluier, maar daar zullen wij Hem zien, aangezicht tot aangezicht.

2de. Een verschil tussen het gezicht dat een Christen hier heeft en wat hij Boven van Hem zal hebben is: het gezicht van Christus dat wij hier hebben is aan onderbreking onderhevig, maar het aanschouwen van Hem in de hemel zal nooit onderbroken worden. Een Christen mag hier een blik op Hem slaan, doch spoedig komt een wolk tussenbeide en breekt de verheuging, maar in de hemel zijn geen wolken. Gezegend is de gemeente die staat rondom de troon, want zij zullen nooit meer ophouden om op Hem te zien.

3de. Een blik die een Christen hier op Christus slaat, maakt zijn blijdschap en verzadiging niet volkomen, maar o, hoe zal het zien op Hem in de hemel zijn blijdschap en verzadiging volmaken! Elk gezicht op Christus dat een Christen hier krijgt, dient meer om onze begeerte gaande te maken, dan om ze te bevredigen. Wilt u weten wat de eerste dag zal zijn dat een Christen voldoening krijgt? Het zal zijn de morgen der opstanding. Dit is duidelijk uit Psalm 17:15 "Ik zal verzadigd worden met uw beeld, als ik zal opwaken." Mocht iemand vragen: "O, David, was u nog nooit verzadigd? Was u niet verzadigd toen u de 63ste en de 147ste en de 148ste psalm zong?" "Nee", zegt David, "ik zal nooit verzadigd zijn vóór de morgen van de opstanding."

4de. Hier op aarde krijgt een Christen maar een gezicht op de achterste delen van Christus, (maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden), Ex. 33:23. Maar in de hemel zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Al deze voortreffelijke gezichten die wij hier van God hebben is slechts het aanschouwen van Zijn achterste delen, maar dáár zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht.

5de. Elke aanschouwing, die wij hier van Christus hebben, is slechts, om het zo uit te drukken, een gelijkenis van Zijn beeld. Maar daar zullen wij Hem zien, gelijk Hij is. Er is een groot verschil tussen een gelijkenis van Christus en Zijn wezenlijke zelfstandigheid. Dit is duidelijk uit Num. 12:8 waar God van Mozes zegt: "Hij aanschouwt de gelijkenis des Heeren." En Ezechiël geeft verslag van het gezicht wat hij zag: Het was de gelijkenis van de heerlijkheid des Heeren. Maar boven zullen wij Christus onbedekt aanschouwen en zoals Hij wezenlijk is.

6de. Er is dit verschil tussen het gezicht op Christus dat een Christen hier heeft en dat hij in de hemel zal hebben: Het gezicht, dat een Christen hier op Hem heeft kan misbruikt zijn, maar het aanschouwen van Christus in de hemel kan niet misbruikt worden. Misbruiken wij niet dikwijls een gezicht dat wij op Hem gehad hebben, door hoogmoed? En doen wij het niet vaak geweld aan door formaliteiten of door zorgeloosheid? Maar het gezicht op Christus in de hemel kan geen geweld aangedaan worden want er is geen misbruik van de genietingen in de hemel zijn.

7de. Het zevende verschil is dit: Het gezicht dat wij hier op Christus hebben, volmaakt onze gelijkvormigheid aan Hem niet. Maar het eeuwige, ruime, onmiddellijke gezicht in de hemel, zal ons volmaakt gelijkvormig aan Hem maken. Ons aanschouwen van Christus hier op aarde, is als in een spiegel, en dat 'verandert ons in zekere mate van heerlijkheid tot heerlijkheid'. Doch, wanneer wij een onmiddellijk gezicht van God zullen hebben, dan zullen wij volkomen aan Zijn beeld gelijkvormig zijn en er zal geen vlek meer op onze ziel te vinden zijn.

8ste. Het achtste verschil is: hoe dikwijls een Christen ook op Christus mag zien, terwijl hij nog op aarde is zal toch zijn taal zal blijven: 'Geef, geef'! Maar wanneer hij Hem in de hemel zal aanschouwen, dan zal hij gedwongen worden uit te roepen: "Houdt Uw hand in, want ik heb nu overvloed". Verlangt u niet naar deze gezichten van Christus in de hemel?

9de. Het laatste verschil is dit: Het gezicht op Christus dat wij hier hebben zal onze liefde niet volmaken. Maar het gezicht, dat wij op Hem zullen hebben in de hemel, zal onze liefde volmaakt doen zijn. Dan zullen wij licht en liefde hebben in een uitnemende mate. Hoop en geloof zullen ons verlaten maar licht en liefde zullen met ons ingaan en in de buit delen.

8. Er is een achtste overweging die u mag bewegen op Christus te zien: Ik smeek u, dat u toch bedenkt, wat u moet doen. O, wat is uw voornemen? Bent u van plan Hem te laten gaan, zonder één blik op Hem te slaan? Bedenkt u dat er werkelijk van u in de hemel zal gezegd worden: "Ik kwam te Glasgow, maar Glasgow wilde niet één blik op Mij slaan."

9. De negende en laatste overweging is deze: "Indien u eenmaal op Christus ziet en Hem zult aanschouwen, dan zal er een huwelijksband worden gelegd tussen u en Hem, die de gehele wereld niet zal kunnen ontbinden. O, jonge vrouwen, jongen vrouwen, ik smeek u, kom en sla uw oog op Christus. Dit zal een eeuwige en verheven huwelijksband zijn die gelegd zal worden tussen u en Hem.

Ik zal u vijf dingen noemen, die de meest intieme en de nauwste betrekkingen die denkbaar zijn zullen verbreken maar die nochtans deze band van vereniging niet kunnen verbreken.

1. Zijn er niet veel mensen die in een zeer nauwe betrekking tot elkander staan, bij wie ondankbaarheid de banden zal verslappen? Twee broeders of intieme vrienden, -een groot voorrecht- kunnen zeggen: "Zal ik nog langer een ondankbare vriend liefhebben?" Maar hoe ondankbaar u ook mag zijn, het zal de band tussen Christus en u niet verbreken. Christus mag u wel vele slagen geven vanwege uw ondankbaarheid, maar de vereniging zal niet verbroken worden.

2. De tweede zaak die banden van vereniging en de allernauwste betrekkin onder de mensen zal verbreken, is de zonde. Zij zal de band tussen man en vrouw verbreken. Overspel verbreekt de huwelijksband. Maar, o Christen, geen zonde zal de band tussen Christus en u verbreken. Indien u vele honderden dagen de hoer zou spelen, dat zou deze band niet verbreken. Gezegend zijn wij hierin, dat geen zonde de band van dit huwelijk ooit zal breken.

3. Het leven op een afstand van elkaar breekt dikwijls de band van vriendschap, maar zal de band tussen Christus en de ziel niet verbreken. Als vrienden elkander in lange tijd niet zien vergeten zij elkaar, maar o, geprezen zij de dierbare Christus, Die ofschoon Hij in de hemel woont, ons niet vergeet. Gezegend zijn wij hierin, dat een grote afstand de band tussen Christus en ons niet verbreekt. Zijn hart is in Glasgow als uw hart in de hemel is.

4. De band van vereniging tussen mensen wordt verscheurd door drift en kwaadheid. Niets zal spoediger scheiding maken tussen vrienden dan drift en kwaadheid. Evenwel Christus mag toornig op u zijn, maar Hij zal Zijn Verbond niet verbreken. Laat Hij boos zijn op u en gij op Hem, maar de huwelijksband zal niet gebroken worden. Ja, al zou u er beide handen aan slaan om ze te verscheuren, zij zal niet verbroken worden.

5. Vooroordeel en jaloersheid zullen de band van vereniging tussen mensen verbreken, maar niet tussen Christus en u. Is er iets wat mensen liefdelozer tot elkander maakt dan jaloersheid en verdenking van elkanders liefde? Maar o, gezegend zijn wij hierin, dat Christus geen jaloersheid heeft en tegen ons niet achterdochtig is. Al zouden wij het wensen, wij zullen het nooit zo ver brengen dat de band verbroken wordt. Ja, al zouden wij de band willen verbreken, en onze naam uit het huwelijks-contract willen schrappen, Christus zou zeggen: "Ik zal u niet laten gaan." Veel personen die gehuwd zijn aan Christus, zijn er toe gebracht dat zij zeiden: "Geef mij een pen en ik zal mijn naam uit het contract schrappen." "Neen", zegt Christus, "u krijgt daartoe geen verlof, uw naam blijft daar staan. Broeders, bedenkt eens wat u hierop te zeggen hebt. Ik smeek u, bedenkt wat u doet op de uitnodiging tot zo=n overeenkomst.

Doch daar ik u niet wil laten gaan, zonder uw toestemming verkregen te hebben tot het aangaan van dit uitnemend contract, zal ik nog zaken bijbrengen en ik smeek en beveel u, ze in gedachtenis te houden.

lste. Ik zeg dan, weet dit en onthoudt dat u eens van de kansel in Glasgow werd gepredikt: Zie op Mij, zie op Mij! En weet dit, dat de dag nadert, waarop deze woorden u voor de aandacht zullen komen en u zal uitroepen: wat heb ik gedaan, dat ik niet op Christus wilde zien! Ja, weet het voorzeker, dat, wanneer u de drempel van de deur van uw eeuwige gevangenis zult passeren, dit woord in uw gedachten zal komen: eens werd ik gebeden op Christus te zien, maar waar ga ik nu heen? Als u luid zult schreeuwen in een vreselijke klacht: "Waar gaan de verachters van Christus nu heen? O, ik zou deze prediking nooit ongehoorzaam zijn als ik ze opnieuw mocht horen."

2de. Weet dit, dat allen die in deze kerk zijn, getuigen zullen zijn tegen elkander indien zij Christus niet omhelzen. Laat ik veronderstellen dat u een van degene bent tot wie Christus zal zeggen: "Wat was de reden waarom u niet op Mij wilde zien?" Ik bid u, wat zou u antwoorden, indien Christus deze avond hier zou komen en een ieder van ons zou vragen, voordat wij vertrekken: "Wat is de reden, dat u niet op Mij wilt zien?" Ik vraag u, wat zou u antwoorden? Overdenkt dit, wat u Christus zal antwoorden als Hij u zal ondervragen.

3de. Ik wil dit nog zeggen: er zijn twee tijden aanstaande, waarin u zal uitroepen: "O, wat zou ik willen geven voor één preek over de woorden van het 1ste vers van Jesaja 65. Zal niet de dag komen, dat u zal uitroepen: "O, wat zal ik doen om één blik op Christus?" Wanneer u zal staan bij de poorten des doods zult u uitroepen: "O, kreeg ik nog één keer het gebod om op Christus te zien!" De tweede tijd komt wanneer u zult staan voor uw Rechter. Ik weet dat de veelheid van woorden u niet zal overreden. Maar er zijn nog vier dingen die ik tot u wil zeggen. Er zijn vier soorten mensen binnen deze deuren. De volkomen en nimmer eindigende vloek van de eeuwige God zal rusten op de persoon, die onder deze vier behoort, hij zij wie hij wil.

1ste Er zijn sommige Gadarenen onder ons die uitroepen: 'O, Christus, vertrek uit ons gebied'. Zijn er niet velen hier die tevreden zijn als ze Christus een scheidbrief hebben gegeven? Ik zeg, vervloekt is die mens, hij zij die hij zij.

2de Er is hier vandaag een tweede soort mensen die zeggen: wij geven niets om deze dingen; u dwingt ons om op Christus te zien, maar waarom toch'? Ik antwoord u, vervloekt is een iegelijk, die een Gallio's geest heeft, die nooit op Christus wilt zien, ofschoon Christus en de leraars u nog zo veel dwingen. Ik zeg u, het zij in overeenstemming met uw wens, u zult nooit een gezicht van Christus hebben.

3de Ik denk dat er hier vandaag velen zijn in een Pilatus= gestalte die zeggen: 'Wij hebben niets tegen de Man op Wie u ons aandringt te zien'. Maar tenslotte stemt u er mee in Hem te kruisigen. O, bedenkt toch, hebt u niets tegen Christus maar bent u genegen om Hem te kruisigen?

4de Er zijn hier vandaag sommigen met een Atheense gestalte, die zeggen: "Deze man schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden." Neen, zeg ik, ik ben geen verkondiger van vreemde goden; het is Jezus van Nazareth die ik u predik, o, Glasgow! O, verhard Glasgow, wilt u niet overreed worden om op Christus te zien?

4de. Nu, om u te dwingen op Christus te zien, wil ik nog dit tot u zeggen: Als u dit aan al de engelen in de hemel en aan alle heiligen die rondom de troon zijn zou vragen, zij zouden allen zeggen: O, zie op Christus! Zeggen niet allen die rondom de troon zijn: het is goed Hem te aanschouwen? Zeggen niet Adam en Eva: het is goed Hem te aanschouwen? Zeggen niet Abel, Henoch en Noach, het is goed Hem te aanschouwen? Zeggen niet Abraham, Izaäk en Jacob: het is goed Christus te aanschouwen? Zeggen niet de twaalf patriarchen: het is goed Christus te aanschouwen? Zeggen niet de twaalf apostelen: het is goed Christus te aanschouwen? En zeggen niet al de heiligen die de zoetheid van Christus hebben geproefd: O, het is goed Hem te aanschouwen? En behoorde niet onze ziel en alles wat in ons is uit te roepen: O, het is goed Christus te aanschouwen?

Nu, wilt u vertrekken zonder Hem uw toestemming te geven? O sprakeloos Glasgow! Kunt u niet dat ene woord zeggen: ik ben bereid Hem aan te nemen? O, zwijgend en ongevoelig Glasgow, kunt u niet zover komen dat u zegt: ik ben bereid? Hoewel u niet zo luid durft begint, u zult nooit berouw hebben van uw woord; het zal u eeuwige vreugde verschaffen. Sommige vrouwen durven hun toestemming niet hoorbaar uitspreken bij een man die hun een aanzoek doet. Maar wilt u uw toestemming aan Christus geven met uw ogen, indien uw mond het niet durft? Christus begeert niet meer dan dat u uw toestemming wilt geven met uw ogen, als u het niet anders kunt doen.

Nu, bent u overreed? Ik zal niet veel meer aandringen, doch dit Boek zal een getuige tegen u zijn. Ik ben er zeker van dat dit toch maar een eenvoudig werk is, Christus slecht één blik te geven, als u niet meer wilt doen. Moet ik nog meer argumenten gebruiken? Of moet ik aannemen, dat u niet één blik op Hem wilt slaan? Ik bedoel niet dat Christus gezien kan worden met natuurlijke ogen, maar ik vrees dat u doet als iemand die gevraagd wordt op een aangenaam voorwerp te zien, wat hij niet wil zien. Hij houdt zijn handen op beide ogen zodat hij het niet zien zal. Ik denk dat u ook zo doet met deze uitnodiging op Christus te zien. Want indien Christus hier vanavond Zelf kwam u zou uw handen op uw ogen houden, opdat u Hem niet zou zien.

Nu, indien dit de laatste woorden waren die ik tot u sprak in de Naam des Heeren, ik zou zeggen: Glasgow is een ongevoelige en sprakeloze plaats. O Glasgow, wilt u niet bekennen de dingen die tot uw eeuwige vrede dienen en beginnen de Zoon van God te zoeken? Ik heb nog drie dingen tot u te zeggen en zal daarmee besluiten.

(l.) Geloof mij, ofschoon u Christus veertig jaar versmaad hebt, Hij is gewillig u aan te nemen. Oude mannen, die de naam hebt gekregen van verachters van Gods Zoon, bent u gereed om Hem nog aan te nemen? En ik zeg, ofschoon u nooit van tevoren een blik op Christus geslagen hebt, u bent nog welkom om heden op Hem te zien.

(2.) Er is niets dat u aangenaam behoorde te zijn, totdat u eens uw oog op Christus hebt geslagen.

(3.) Ik wil dit nog tot u zeggen: misschien gaat Christus nu weg en u bent nog even grote vreemdelingen van Hem als tevoren. O. Glasgow, kon u maar zingen het 5e vers van het 42e hoofdstuk uit Job: "Met het gehoor van het oor ik u gehoord, maar nu ziet U mijn oog, O. als u dat kon zeggen, dan zou u inderdaad mogen getuigen: 'Nu wens ik in zekere zin blind te zijn, opdat ik nooit iets anders meer zag'!

Hem, Die machtig is uw ogen te zalven met ogenzalf om op Hem te zien, wensen wij toe te brengen alle lof.

 

 

TWEEDE PREEK OVER JESAJA 65:1

"Tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd:

Zie hier ben Ik! Zie hier ben Ik!"

Engelse vertaling: "Zie op Mij! Zie op Mij!"

Wij hebben u reeds gezegd, dat Christus met een grote begeerte tot u gekomen is. En is er nu niemand onder u met een begeerte tot Christus? Ik zal u over twee grote begeerten spreken om Christus aan te bieden.

De eerste grote begeerte waarmee u tot Christus behoort te komen, is deze: Heere Jezus, help mij, dat ik ziende mag worden."

Een tweede grote begeerte, waarmee u tot Hem behoort te komen, vindt u in Psalm 13:4 "Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslape." Ik zou u de raad willen geven die Abimelech gaf aan Sara: "Christus zij u tot een deksel der ogen en allen die met u zijn." Ik wil ook nog dit tot u zeggen: Christus is gewillig al uw zintuigen te verzadigen. Wilt u komen? Wilt u het genot van een ziel verzadigend gezicht hebben? Nodigt Christus u niet in de tekst: "Zie op Mij?" Zoekt u een volle verzadiging van uw smaak? Wordt het niet aanbevolen in Ps. 34:9: "Smaakt en ziet, dat de Heere goed is?" Verlangt u naar verzadiging van uw gehoor? Is niet Zijn gebod: "Hoort naar Mijn Zoon en Zijn Evangelie?" Begeert u verzadiging van uw tastbare gevoel? Is het niet Zijn grote gebod aan Thomas: "Kom en steek uw hand in Mijn zijde." Joh. 20:27. En zou u wel verzadiging willen hebben van de reuk? Komt tot Hem, >Die berookt is met mirre en wierook, en allerlei poeder des kruideniers=. Ik denk dat de meeste mensen onder ons als vreemdelingen van Christus zullen sterven. Ik denk, dat als wij de Engelen zouden vragen wat Christus is, zij zouden antwoorden, dat ze het niet kunnen uitspreken. Al de heiligen rondom de troon zullen dit ook zeggen. En vraagt het allen die de zoetigheid van Christus geproefd hebben, wat haar waarde is, ze zullen u antwoorden, dat zij het niet kunnen vertellen. Wilt u het aan de diepten vragen, zoals in Job 23:14? Ze zullen u antwoorden: 'De waarde van Christus is in mij niet'. Ja, laat al het goud dat in de ingewanden van de aarde ligt spreken, het zal getuigen dat Christus er niet mee kan gekocht worden. Waarmee zult u Hem kunnen kopen? Ik zeg, voor één blik zal Christus de uwe zijn.

Nu, in de voormiddag hebben we een weinig gesproken over de eerste zaak in de tekstwoorden, wat het grote gebod is dat de heidenen werd gegeven: "Zie op Mij, zie op Mij!" O, bewonder het dat er ooit zo=n een woord is uitgegaan! Wat zou u gedacht hebben indien alles wat in dit Boek geschreven is, in deze vorm was gesteld: "Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen?" Wat, indien de hele inhoud was als het 28e hoofdstuk van Deuteronomium en het 26e hoofdstuk van Leviticus? De Engelen verwonderen er zich over dat er ooit zo=n gebod is gegeven, en al de heiligen die rondom de troon staan verwonderen zich, en laat allen die hier zijn zich verwonderen, dat er ooit zulk een gebod gegeven is. Ik heb aan hetgeen ik over dit gebod gesproken heb nog enkele dingen toe te voegen. Ik zal over twee of drie dingen spreken.

I Het eerste is, dat ik een weinig zal spreken over het verschil van het zien op Christus door de heiligen die boven zijn, en van hen die op aarde zijn. Wij roepen u toe op Christus te zien, doch zij die in hemel zijn genieten een ander gezicht. Ik zal u de volgende acht of negen punten van onderscheid aanwijzen.

1 Het eerste verschil is, dat het gezicht, hetwelk wij hier van Christus hebben, maar een middellijk gezicht is, terwijl dat van de heiligen die boven zijn onmiddellijk is. Hier aanschouwen wij Hem maar door het voorhangsel, door het duistere voorhangsel van plichten en ordonnantiën en beloften en bedelingen. Maar o, ziet, boven zullen wij een onmiddellijk gezicht hebben. Daar zal niets tussen Christus en de ziel komen; daar zal een onmiddellijke omhelzing van de Zoon van God zijn. Wij geloven dat zij die Hem door een sluier gezien hebben, verlangend zullen uitzien naar dat onmiddellijk aanschouwen van Hem, wanneer de voorhangsels die tussen u en Christus zijn, gescheurd zijn van boven naar beneden. Verlangd en zucht u niet naar die dag wanneer u Hem in heerlijkheid zult aanschouwen?

2. Een tweede verschil bestaat hierin, dat het gezicht wat wij hier hebben onderbroken kan worden, maar hetgeen zij hebben die boven zijn, zal nooit onderbroken worden. Daar zijn geen wolk meer, geen nacht en geen verlating. In de hemel komen de klachten niet voor zoals deze: "Waarom verbergt Gij Uw aangezicht?" Of zoals: "Ik ben deze dertig dagen niet geroepen om tot de Koning in te komen", of, "Ik blijf twee volle jaren te Jeruzalem en ik heb des Konings aangezicht niet gezien". O dat gezicht zal zonder verbod of onderbreking zijn! Het is een eindeloos zien dat de heiligen boven genieten. Denkt u ook niet dat alleen het noemen van dit gezicht op Christus, ons naar dien dag moest doen uitzien en verlangen?

3. Een derde verschil is, dat van het aanschouwen hier beneden een verkeerd gebruik kan worden gemaakt, maar dat kan niet van het aanschouwen hier Boven. Hier kan een Christen door de hoogmoed in zijn leven, het zien van Christus nog misbruiken. O, daar zal geen verkeerd gebruik gemaakt worden van het vlekkeloos aanschouwen van Christus dat wij boven zullen krijgen.

4. Een vierde verschil is, dat het aanschouwen dat wij hier hebben, slechts een zien van Zijn achterste delen is, maar daar zullen wij Zijn aangezicht zien. Hier zien wij slechts, als het ware, de zoom van Zijner klederen, maar "daar zullen wij zien aangezicht tot aangezicht". Is dat niet een groot onderscheid?

5. Een vijfde verschil is, dat het zien dat een Christen hier geniet, zijn blijdschap niet volmaken kan. Zoolang als hij hier is, slijt hij zijn leven in bittere smart. Weet u op welke dag een Christen voor het eerst volmaakte blijdschap zal genieten? Het is op die zaligen morgen van de opstanding. David zegt: "Ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken." O, wat een blijdschap zal een Christen genieten, wanneer Christus en hij elkander zullen ontmoeten! Hij zal de Christen in Zijn armen nemen en zeggen: "Welkom, o vriend." Namelijk in die dag wanneer Christus en de Christen elkaar zullen ontmoeten in de straten van het Nieuwe Jeruzalem!

6. Een zesde onderscheid is, dat het gezicht wat een Christen hier mag hebben zijn gelijkvormigheid aan Christus niet volkomen maakt. O, maar het zien op Hem in de hemel zal onze gelijkvormigheid aan Hem volmaken. Kent u dat woord niet uit 1 Joh. 3:2 "Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen.@ En waarom? "Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is." Dat aanschouwen van Hem gelijk Hij is, veroorzaakt een volkomen gelijkvormigheid tussen Christus en de ziel, maar al de gezichten die wij hier van Hem ontvangen, volmaken onze gelijkvormigheid niet. Wij moeten naar de hemel gaan, dragende de last van een lichaam des doods. Maar de tijd nadert wanneer wij voor eeuwig zullen afscheid nemen van onze begeerlijkheden en afgoden, om ze met ons ganse hart vaarwel te zeggen en ze nooit weer te ontmoeten!

7. Een zevende verschil is, dat ons aanschouwen van Christus hier beneden onze genade niet volmaakt, maar wat wij boven hebben zal al onze genaden volmaken. Zal niet de liefde volmaakt zijn en ook onze blijdschap, wanneer wij boven Christus zullen aanschouwen? O, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn zal hetgeen ten dele is te niet gedaan worden. O Christen, wat zal dat een dag zijn, wanneer het geloof tot de liefde zal zeggen: >Ik ruim mijn plaats voor u in!= Aanschouwen en beminnen zullen het eeuwig gezelschap van de Christen zijn.

8. Het achtste verschil is, dat het aanschouwen van een Christen hier beneden niet volmaakt is in zijn trappen. Wanneer wij in staat zullen zijn Christus te aanschouwen en de Heere voor het eerst zullen zien, zullen wij een lied beginnen, dat nooit zal eindigen. Het zal een eindeloos gezicht zijn, een ziel verzadigend gezicht, een zielverkwikkend gezicht. Dit zal het voornaamste werk in de hemel zijn. Wilt u weten wat de heiligen in de hemel doen? Er staat niet van hen geschreven, dat zij vol tongen, maar dat zij vol ogen zijn. De reden hiervan is, omdat zij meer werkzaam zijn in zien, dan in spreken, meer in verwondering, dan in uitdrukking. Daarom staat er geschreven, dat zij veel ogen hebben, doch slechts een tong.

9. Een negende en laatste verschil is, dat het zien op Christus wat wij hier hebben slechts het zien is van een onbekende Christus, van een vreemde Christus, van een onbegrepen Christus. Maar boven zullen wij een bekende Christus zien, een Christus Die niet meer bedekt is, een Christus die wij goed zullen opnemen en Die begrepen zal worden. Dit zijn de verschillen tussen het zien hier beneden en het zien van degenen die boven zijn. O, wanneer zal het werk in den hemel en op aarde een en hetzelfde zijn?

Ik zal, in de volgende plaats, voortgaan om enkele tegenwerpingen te beantwoorden van hen die menen dat zij nooit op Christus hebben gezien.

1e tegenwerping. O, zeggen sommigen, ik heb nog nooit op Christus gezien, want ik weet die dag niet terwijl anderen de tijd en de plaats weten wanneer zij Christus gezien hebben.

Ik wil de volgende vier dingen tot dezen zeggen:

1e . Er zijn slechts weinigen die zo ver komen dat ze kunnen zeggen: "Een ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie," Joh. 9:25. Dat kunt u wel zeggen: 'Al weet ik de tijd en de plaats niet, ik ben er zeker van dat ik die dingen zie die tevoren voor mijn ogen verborgen waren'.

Ten 2e wil ik ook zeggen: het is misschien niet goed voor u dat u de tijd weet die Christus in Zijn eigen hand houdt. Het is niet altijd in uw voordeel dat u de tijd weet.

3e. Het is niet volstrekt noodzakelijk dat een Christen de tijd weet wanneer Christus en hij elkander voor het eerst hebben ontmoet. Er zijn er die Christus ontmoet hebben, maar die noch de tijd, noch de plaats weten, noch de eerste onderhandeling, die tussen Christus en hen heeft plaats gehad.

4e. Wat weet u, dan dat Christus uw hart heeft ontstolen?

2e tegenwerping. Ik weet niet of ik op Hem gezien heb, want sinds ik naar Hem begon te zien zijn mijn banden sterker geworden. Tot zoo iemand wil ik deze drie dingen zeggen:

Ten eerste, werp daarom uw geloof niet weg, noch trek daarom uw liefde in twijfel want er is niets gewoner bij een Christen, dan dat zijn geest onder banden verkeert, Hebr. 10:32. " Doch gedenkt der vorige dagen, in dewelke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen."

Ten tweede zeg ik, de beste wijze om deze banden te boven te komen is, dat ge uw geloof niet verwerpt, maar het vasthoudt. Het is een droevige zaak in Christenen, waar hun voeten maar struikelen, laten ze hun handen slap hangen. Wanneer zij onder het ongeloof geraken, wensen ze uit het land der levenden te lopen.

Ten derde zeg ik: vertroost uzelf dat de dag der vrijheid van de kinderen Gods aanstaande is. Dan zullen deze banden van u worden weggenomen en zal er gezegd worden: 'O gevangene, kom uit!'

3e tegenwerping. Sommigen zeggen, dat zij die verlichting en vreugde die een Christen ondervindt, missen, zoals in Psalm 97:11 "Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart." Ik zou deze twee dingen tot u willen zeggen: Uw licht en uw blijdschap kunnen nog onder de grond zitten totdat zij beide tegelijk te voorschijn komen. Het kan zijn dat Christus de echtheid van uw geloof beproeft of u Hem lief heeft boven gevoel en gezicht. Ik wil u zeggen wat de oorzaak is in een Christen dat hij alles verwerpt als hij niet alles krijgt wat hij verwachtte toen hij met Christus begon. Het is dit, dat hij meer op heeft met gevoel dan met Christus. Ja er zijn veel belijders die meer ingenomen zijn met kennis dan met Christus. En ten tweede wil ik dit ook zeggen dat Christus misschien bezig is u te leren Hem meer door het geloof lief te hebben dan door gevoel.

4e tegenwerping. O, zeggen sommigen, ik kan niet bidden; als ik wil bidden weigert mijn tong te spreken.

Begrijp dit niet verkeerd, want een Christen kan aan drieërlei stilzwijgen onderworpen zijn onder het bidden, en het kan zijn, dat hij dan meer opening heeft, dan wanneer hij zou spreken als een Engel.

1e. Wanneer iemand het meest van God geniet is het hart uitgebreid van liefde, en dan kan het weinig in het gebed zeggen. Denkt u dat Daniël opgericht was toen hij de Engel zag en stond te beven? Of Johannes, toen hij als dood aan de voeten van Christus viel? Weet u niet, dat een Christen door een gezicht van Christus onder het gebed zal ophouden met spreken, en overgaan in verwondering? Een Christen zal soms de verwijding in zijn hart niet kunnen uitdrukken.

2e. Het is een heilig stilzwijgen als het voortvloeit uit een diepe indruk van Gods grootheid en eigen zondigheid. Een Christen is nooit meer verwijd, dan wanneer hij geen woord kan spreken, dan dit: "Gij hield mijn ogen wakende; ik was verslagen en sprak niet," Psalm 77:5. Dat wil zeggen, zijn hart schreef onreinheid tegen zichzelf en zijn tong kon geen woord voortbrengen. Somtijds scheen zijn schuld hem in het aangezicht te staren, zodat hij met stomheid geslagen was en geen woord kon spreken. Gij moet weten, dat wanneer Christenen soms geen belijdenis van zonden voor God kunnen uitspreken, zij moeten brullen. Kent u dat woord van David: "Ik brul van het geruis mijns harten?" Ps. 38:9.

3e. Het is een heilig stilzwijgen wanneer een Christen gaat om Christus te prijzen en Hij zich als het ware zoo stil laat ontdekken, dat men zich van vermetelheid beschuldigt. 'Zal ik spreken?' Wij moesten Christus nooit die vraag stellen: 'Zal ik bidden?' Weet dit, dat een klein poosje verwondering meer uitdrukt, dan tien uur te bidden. Ik erken, er is een stilzwijgen dat uit een geest van dienstbaarheid voortvloeit, maar ik denk dat er geen betere weg is dat te verhelpen dan één blik op Christus. Ik zeg u, indien uw tongen niet meer spraken dan hetgeen in uw hart omgaat, dat zij dikwijls kort zouden spreken. Het bidden van sommige mensen is niets anders dan een liegen tegen de Heiligen Geest. In hun gebeden en belijdenis liegen zij, en zij geven niet meer om hetgeen zij vragen, dan om het slijk onder hun voeten. Het is een wonder dat wij, leeraars en leden, niet doodgeslagen worden onder ons bidden. Het is merkwaardig dat Ananias en Safira met de dood geslagen werden om één leugen, en wij niet om zoo vele, ja misschien wel om vijftien leugens in één gebed! Onderzoek u zelf, o Christenen, voor Hem tot Wie u spreekt!

5e tegenwerping. Een Christen zal soms zeggen, als ik ooit op Christus had gezien zou ik toch wel enige begeerten tot Hem gehad hebben. Het is toch zonder twijfel, dat zij naar zulke onmiddellijke gezichten van Christus zullen verlangen.

Ik wil u de volgende vijf dingen zeggen.

1e. Er kunnen zulke Christenen zijn die wel tien begeerten naar de dood hebben, en nog niet één naar de hemel. U kunt in tien dagen werkelijk meer naar de dood verlangen, dan in een maand naar de hemel. En wat is daarvan de reden? Het vloeit niet voort uit onze hoop, doch uit die vervloekte gesteldheid van ons hart, evenals Jona, die liever begeerde te sterven dan te leven. Het was hem niet om de hemel te doen, maar het kwam voort uit zijn verdorven hart, omdat God hem teleurgesteld had.

2e. Iemand kan veertig keer begeren naar de dood, en niet één keer naar de dood der zonde. U behoorde meer te verlangen naar de dood van het lichaam der zonde en des doods.

3e. Ik geloof dat een Christen mag verlangen om weggenomen te worden en zo zijn paspoort te krijgen.

4e. Ik vermaan u, wanneer u een gezicht van Christus ontvangt, ziet toe om het te verbeteren. Weet u wat de Christen zoo weinig doet verlangen? Dat hij geen voordeel trekt uit zijn zien op Christus.

5e. Ik erken, dat ik het geen wonder acht, dat de Christenen niet meer verlangen naar een gezicht van Christus. Is het u nooit om de volgende drie dingen te doen geweest?

(1) Moest u nooit uitroepen: 'O tijd, tijd, waarom gaat u niet voorbij, dat de eeuwigheid kome'! Was u nooit daar gebracht dat u wenste om het uurglas van uw tijd te schudden opdat de eeuwigheid spoedig mocht aanbreken? En dat u, als het in uw hand geweest was dat ge uw uurglas niet op zijn kant zou leggen opdat het niet meer lopen zou, maar dat u het veeleer zou schudden?

(2) Werd u nooit daar gebracht dat u verlangde dat uw licht mocht komen; dat gij mocht horen: ASta op Mijne Vriendin, Mijn Schone, want uw winter is voorbij?@

(3) Is het u nooit gegaan als de moeder van Sisera, die uit het venster keek en zei: "Waarom vertoeft zijn wagen zo lang? Zou u, als de dood komt, die in uw armen nemen en zeggen: Welkom, o vriend? Weet u niet wat de dood is voor een Christen? Het is het afleggen van al uw lasten; het is de sterfdag van al uw droefheid; van al uw ongerechtigheden, van al uw afgoden, van al uw angsten; het is de deur waardoor u moet ingaan om eeuwig alle goed deelachtig te zijn; het is als de wagen van Jozef die hij zond om Jacob naar Egypte te brengen. Waar is uw hart, o Christenen? Behoort het niet in de hemel te zijn? Waar is uw geloof? Is het niet dáár?

Ik heb nog twee of drie dingen om u te bewegen één blik op Christus te werpen.

1e Ik heb nu geen andere boodschap dan deze. Nu, waarmede zult u mij wegzenden? Zult u mij met niets wegzenden? O, dat deze gemeente, die zo van kennis ontbloot is, nog deze avond wilde beginnen! Want ik daag alle leeraars uit de hele wereld uit u te kunnen verzekeren, dat gij morgen nog zult leven om op Hem te zien. Ziet daarom heden op Hem.

2e Wie van u weet, of niet iemand onder u zijn nek zal breken? Wie weet of niet deze nacht tot u gezegd zal worden: "Staat op, verachters van het Evangelie en van de Zoon van God en geeft rekenschap in het gericht?" Wat zou u zeggen als u in deze nacht die stem moest horen? Wie van u weet of het niet zal geschieden? Hoe zult u gesteld zijn als u Christus in het aangezicht moet zien? U zou wel willen dat u in stukken vermalen werd.

3e Ik zeg, zou u Hem nog in deze avond willen aannemen? Welke beweegreden kunnen wij nog meer gebruiken om u te overreden? Bestaat er onder de hemel één beweegreden die u kan overreden Hem aan te nemen? O verachters van de Zoon van God, ik bezweer u, zoo zeker als ge uzelf eens zult moeten verantwoorden, dat gij Hem aanneemt! Wacht u dat dit woord op u niet komen zal: "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen." Weet u wel dat de vloeken van een zijde van dit Boek machtig zijn tienduizend werelden te vermorzelen? Wat denkt u dan dat er gebeuren zal als al de vloeken die in dit boek geschreven zijn u zullen treffen? Waar zult u heenvlieden in die dag, wanneer alles wat in het 28ste hoofdstuk van Deuteronomium en in het 26ste hoofdstuk van Leviticus geschreven staat, u zal treffen en er geen verlossing zal zijn? Is er enige verlossing te wachten als Christus Uw Vijand is geworden? Daarom zeg ik u: ziet deze avond op tot de Zoon van God. Het is geen zaak waarin gij uw tijd kunt verbeuzelen. Laat het u ernst zijn 'in dezen uwen dag'.

Oude mannen, wat zegt u er op, u die zoo dicht bij uw graf leeft? Ik wou dit nog tot u zeggen: ik stel u de dood en het leven voor. Wat wilt u kiezen? Het is Christus Die u wordt aangeboden! Weet dit broeders, wie u ook zijt, die dit Evangelie veracht, dat deze tekstwoorden uit Jesaja 65:1 aan uw consciënties zullen knagen. U zult aan deze dag denken wanneer u om genade zult schreeuwen en zal uitroepen: "O, dat ik het Evangelie veracht heb!" Ik zal nooit weer een aanbieding krijgen. Die dag is voor mij voorbij dat ik genodigd werd om Christus aan te nemen en op Hem te zien. Daarom, voordat u heengaat, sluit deze avond de koop, u weet niet of Christus nog ooit terug zal komen om Zijn boodschap te zenden en u te nodigen Hem aan te nemen. Daarom nog eens, wat is uw laatste woord? Spreekt tot Hem, want u weet niet of dit niet Zijn laatste woord zal zijn. Wij bidden u, neemt Hem nu aan. Vervloekt zijn zij, die hun ganse leven niet tot Hem willen opzien. Het was u beter geweest dat u nooit een woord van Hem gehoord had.

O, zal Christus in Zijn aangezicht, en in Zijn schoonheid, en in al de voortreffelijke aanbiedingen des hemels veracht worden? Weet dit dat de dag nadert dat u zal wensen dat u nooit geboren was. U, die de grote zaligheid veracht hebt, u zult uitroepen: 'O, dat ik nooit geboren was'. Daarom zeg ik, aangezien Christus u nu wordt aangeboden, neemt Hem aan, en neemt de hemel tot getuige, dat u nooit een ander zal begeren. Nu oude mensen, wilt u dit betuigen, dat niemand dan Christus ooit de uwe zal zijn?

Jonge mannen en jonge vrouwen, ziet op de Zoon van God en het zal voor u een van de dagen van de Zoon des Mensen zijn. O, wat zal dat gezicht wat Christus van Zichzelf aan Zijn kinderen geven zal wonderlijk zijn, wanneer er geen tijd meer zijn zal, en het Lam hen zal weiden tot levende fonteinen der wateren! Stemt u het allen toe? Hebt u er niets meer tegen in te brengen? Dan zeg ik, als dat zoo is, -hoewel ik vrees dat het niet zoo is-: zalig is hij die de Zoon van God omhelst!

Maar vervloekt is die man of die vrouw die Hem niet wilt aannemen. En omdat u staat voor de berg van vloek of zegen, bid ik u: Zie op de Zoon van God, Die evenals de koperen slang u kan genezen van al uw wonden en ongerechtigheden.

Nu, Hem die u kan overreden en voor Wie u eenmaal in het gericht zult staan, zij lof tot in alle eeuwigheid.

Einde